Program Czyste Powietrze - wniosek 2022

Aktualizacja: 20 stycznia 2022

Czyste powietrze

Stan powietrza w naszym kraju jest coraz gorszy. Z myślą o walce ze smogiem powstał program „Czyste Powietrze”. Jak do niego dołączyć? Jakie benefity czekają na osoby składające wniosek? O czym należy pamiętać przy składaniu dokumentów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać z tytułu dofinansowania, wynosi obecnie 37 tys. złotych.

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Poniżej wymienione zostały inwestycje, na które jest możliwość otrzymania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • wymiana starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,

 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,

 • wentylacja mechaniczna,

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,

 • termomodernizację domów oraz wymianę okien i drzwi - koszty materiałów i robocizny.

Warto zaznaczyć, że fundusze można otrzymać na projekty nierozpoczęte, w trakcie realizacji oraz zakończone. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Uwaga! Projekt musi zostać ukończony do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku w ramach programu!

Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Wniosek w ramach programu "Czyste Powietrze" może złożyć osoba, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł – wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. złotych) lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

  • 1400 zł – jeżeli mieszka z kimś,

  • 1960 zł – jeżeli mieszka sam.

oraz jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, jej przychód nie może być większy niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę – wtedy można się starać o podwyższone dofinansowanie (do 37 tys. złotych).

Jak jest liczone dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać w dwóch wariantach: podstawowym oraz podwyższonym.

 • Podstawowy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 30 tys. złotych (dla osób mających zarobki nieprzekraczające 100 tys. złotych rocznie),

 • Podwyższony poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 37 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym albo 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym).

Każde przedsięwzięcie, które zostało zakwalifikowane do programu, posiada maksymalny koszt kwalifikowany - to właśnie od tej kwoty będzie liczony procent dotacji. Zależy on od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Aby uzyskać dotację w wysokości do 90%, dochód ten nie może przekraczać 600 zł. Jeśli jest wyższy niż 1600 zł, dotacja wyniesie maksymalnie 30%.

Obliczenie wysokości dotacji ułatwia kalkulator, dostępny na stronie czystepowietrze.gov.pl .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - co to takiego?

WFOŚiGW to organ, którego misją jest wspieranie przedsięwzięć realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej, poprzez m.in. aktywny udział w wypełnianiu zobowiązań ekologicznych, które Polska przyjęła przed Unią Europejską. WFOŚiGW wypłaca dofinansowania do różnych przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska, a także racjonalnie zarządza finansami Funduszu.

WFOŚiGW wspiera m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • ochrona atmosfery (np. OZE),

 • edukacja ekologiczna,

 • racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

 • odpowiednie gospodarowanie odpadami.

Czym różni się WFOŚiGW od NFOŚiGW?

Często Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mylnie uznawane są za oddziały terenowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucje te są od siebie niezależne, jednak nadal ściśle ze sobą współpracują i wspólnie realizują kilka znaczących przedsięwzięć.

Podstawową różnicą między WFOŚiGW a NFOŚiGW jest to, komu podlegają - prace Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzorują zarządy województw, zaś Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - szef resortu środowiska.

Dofinansowanie do ocieplenia domu

W ramach programu “Czyste Powietrze” możliwe jest także zdobycie dofinansowania na termomodernizację domu. Można je otrzymać w dwóch wymiarach:

 • podstawowym - dla właścicieli lub współwłaścicieli domów, jednorodzinnych, których dochód roczny nie wynosi więcej niż 100 tys. zł.

 • rozszerzonym:

  • dla właścicieli domów, których miesięczne zarobki nie przekraczają 1960 zł;

  • dla właścicieli domów, w sytuacji gdy dochód miesięczny w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie jest wyższy niż 1400 zł.

Inwestorzy mogą skorzystać z rządowego wsparcia, wybierając jedną z trzech dostępnych opcji.

Opcja 1:

 • wymiana przestarzałego domowego źródła ciepła na paliwo stałe, na gruntową pompę ciepła lub pompę w wariancie powietrze-woda;

 • przeprowadzenie dodatkowych prac modernizacyjnych, w tym m.in. zakupu i montażu elementów zwiększających izolacyjność budynku;

 • wysokość dofinansowania:

  • podstawowa: maksymalnie 25 tys. zł lub 30 tys. - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną;

  • rozszerzona: maksymalnie 32 tys. zł lub 37 tys. - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną;

Opcja 2:

 • wymiana nieekologicznego źródła ciepła na źródło inne niż pompa ciepła;

 • wprowadzenie zmian wpływających dodatnio na efektywność energetyczną budynku (wymiana okien i drzwi zewnętrznych, montaż wentylacji mechanicznej, przeprowadzenie audytu energetycznego);

 • dofinansowanie: maksymalnie 20 tys. lub 25 tys. zł - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną;

Opcja 3:

 • właściciel budynku już wcześniej wymienił źródło ciepła;

 • podjęcie innych działań, mających uczynić dom bardziej energooszczędnym;

 • dofinansowanie:

  • podstawowe: maksymalnie 10 tys. zł

  • rozszerzone: maksymalnie 15 tys. zł

Wniosek o dofinansowanie składa się na tych samych zasadach, co wniosek w ramach programu “Czyste Powietrze”.

Uwaga! Dofinansowania nie otrzymają ci, którzy dopiero budują dom!

Wymiana pieca w ramach programu “Czyste Powietrze”

Jednym z priorytetów programu “Czyste Powietrze” jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania. Na wymianę np. kotła węglowego na gazowy, jego zakup i montaż, możemy otrzymać dotację w ramach programu.

Jaki piec można wybrać, aby dotrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać, jeżeli stary piec zostanie wymieniony na jeden z poniższych:

 • kocioł kondensacyjny,

 • kocioł olejowy,

 • kocioł elektryczny,

 • kocioł na paliwo stałe (węgiel lub biomasę),

 • urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii, czyli pompa ciepła.

Pamiętaj o konieczności złożenia deklaracji źródeł ciepła do CEEB!

Dofinansowanie na wymianę pieca - krok po kroku

 1. Na początku wnioskujący wypełnia wniosek, podpisuje go i przekazuje wraz z załącznikami do WFOŚiGW lub terenowego biura wyznaczonego przez gminę. Może także złożyć wniosek przez Internet (przez gov.pl lub Portal Beneficjenta).

 2. Składający wniosek musi wyrazić zgodę na kontrolę z Urzędu Miasta, na której zostanie stwierdzone, czy na terenie nieruchomości znajduje się piec starego typu. Po wymianie pieca urzędnicy również przyjdą na kontrolę.

 3. Wnioskujący podpisuje umowę na dotację.

 4. Następnie należy zrealizować planowaną inwestycję.

 5. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku rozliczeniowego, do którego należy dołączyć faktury za zakup i montaż urządzenia.

Protokół złomowania pieca

Po demontażu starego, nieekologicznego pieca, sporządza się tzw. protokół likwidacji kotła, w którym umieszcza się informacje na temat urządzenia. W protokole znajdują się następujące informacje:

 • data i miejscowość sporządzenia,

 • data demontażu,

 • data przejęcia kotła do likwidacji,

 • adres nieruchomości, w której demontowano piec,

 • dane właściciela/inwestora kotła,

 • dane demontującego/firmy demontującej,

 • dane osoby/firmy przekazującej piec,

 • dane osoby/firmy likwidującej piec,

 • numer umowy,

 • podpis osoby potwierdzającej likwidację kotła.

Protokół ze złomowania pieca stanowi dokument potwierdzający pozbycie się starego, nieekologicznego urządzenia i wymienienie go na nowe, co jest podstawą do przyznania dofinansowania.

Ulga termomodernizacyjna a “Czyste Powietrze”

Czy dotacje z programu “Czyste Powietrze” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną? Okazuje się, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Można jednocześnie korzystać z odliczenia dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz m.in. z dotacji w ramach programu “Czyste Powietrze”.


Wniosek w ramach programu "Czyste Powietrze"

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć, aby starać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • wniosek – można go pobrać z Portalu Beneficjenta właściwego dla miejsca zamieszkania,

 • dane do logowania do profilu zaufanego - w przypadku składania wniosku przez Internet,

 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości – w przypadku braku księgi wieczystej,

 • skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli – w przypadku współwłasności,

 • skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka – w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową,

 • skan zaświadczenia, które upoważnia do podwyższonego dofinansowania (uwaga! Jeżeli wnioskujący ubiega się o podwyższone dofinansowanie, zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od

 • daty złożenia wniosku).

Gdzie złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub jego oddziale. Jest również możliwość złożenia dokumentów na terenie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał odpowiednie porozumienie. Informacji o tym, czy w danej gminie istnieje możliwość złożenia wniosku, najlepiej poszukać na stronie urzędu miasta/gminy. Jeżeli władze gminy podpisały porozumienie z WFOŚiGW, w celu złożenia wniosku należy udać się do wyznaczonego punktu informacyjno-konsultacyjnego - może być nim na przykład ośrodek pomocy społecznej lub urząd miasta/gminy.

Dokumenty należy złożyć w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt, w którym wnioskujący chce dostać wsparcie finansowe.

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Obecnie wniosek można złożyć na trzy sposoby:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 • listownie – dokumenty należy wysłać pocztą lub kurierem do siedziby WFOŚiGW. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”,

 • przez Internet – aby skorzystać z tego sposobu, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego .

Jak złożyć wniosek w WFOŚiGW?

 1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na swoje konto w Portalu Beneficjenta*. Nawet w sytuacji, gdy wnioskujący chce złożyć wniosek w urzędzie, logowanie na Portalu Beneficjenta go nie ominie. Należy wyszukać w Internecie Portal Beneficjenta właściwy dla swojego miejsca zamieszkania, np. Portal Beneficjenta Katowice, Portal Beneficjenta Kielce itd.

 2. Następnie należy pobrać formularz wniosku w formacie PDF. Należy wstrzymać się z jego drukowaniem do czasu jego wypełnienia.

 3. Wypełnić wniosek w edytowalnym pliku PDF.

 4. Zweryfikować zawarte w nim informacje – dobrze jest upewnić się, że wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone!

 5. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku elektronicznie na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.

 6. Następnie należy wydrukować wniosek, podpisać go, dołączyć wszystkie potrzebne załączniki i złożyć osobiście w siedzibie WFOŚiGW lub wysłać przy pomocy Poczty Polskiej. Wniosek można również złożyć na terenie gminy, jeżeli ta zawarła porozumienie z WFOŚiGW.

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Na stronie gov.pl należy kliknąć przycisk „Złóż Wniosek”. Wówczas nastąpi przekierowanie na stronę gwd.nfosigw.gov.pl.

 2. Następnie należy wybrać sposób logowania.

 3. Kolejnym krokiem jest utworzenie i wypełnienie wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

 4. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Mogą one przyjmować formę skanów lub dokumentów elektronicznych.

 5. Następnie należy podpisać wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 6. Ostatnim krokiem jest wysłanie wszystkich dokumentów.

 7. Na adres e-mail podany we wniosku powinno przyjść potwierdzenie złożenia wniosku.

Ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Złożenie wniosku wraz z dokumentami jest bezpłatne.

Jak sprawdzić status wniosku w ramach programu Czyste Powietrze?

Aby dowiedzieć się, na jakim etapie jest rozpatrywanie złożonego wniosku, można skorzystać z Portalu Beneficjenta - w sekcji “Wnioski i Umowy”, wnioskujący może zobaczyć status zadania a także szczegóły na temat złożonych dokumentów. W celu poznania statusu rozpatrywania wniosku, można skontaktować się także bezpośrednio z WFOŚiGW właściwym dla miejsca zamieszkania.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas na rozpatrzenie wniosku “Czyste Powietrze” wynosi maksymalnie 30 dni.

Przeczytaj również: Program „Czyste Powietrze”, czyli jak zadbać o środowisko


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - program Czyste Powietrze w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - program Czyste Powietrze