Egzekucja komornicza - Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Aktualizacja: 16 września 2021

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, to powinieneś przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Dzięki naszej pomocy dowiesz się, jak to zrobić, ile to kosztuje i jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy. 

Co może komornik?

Kierując sprawę do komornika, warto wiedzieć, jakie przysługują mu prawa, co należy do jego obowiązków i na ile jest w stanie wyegzekwować należności pieniężne. Najważniejsze, by określić, czy domagamy się całości należności pieniężnej, czy jedynie jej części. 

Czego komornik nie może zrobić?

Przede wszystkim obowiązkiem komornika jest stosowanie się do treści zasadniczej wniosku i uwzględnionego w nim tytułu wykonawczego. Oznacza to, że wskazane przez wnioskodawcę źródła finansowe dłużnika powinny pokrywać zaległe należności finansowe. W przypadku niedopasowania tych warunków, komornik nie określi zamiennych przedmiotów lub środków nadających się do pokrycia długu. 

Wnioskodawca powinien mieć na względzie zapis w prawie stanowiący o tym, że komornik nie może zająć oszczędności lub przedmiotów, pozbawiając dłużnika i/lub jego rodzinę wszelkich środków do życia. Dodatkowo należy pamiętać, że komornik nie może w postępowaniu egzekucyjnym zająć całości wynagrodzenia dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie posiada środków finansowych, które pokryją należność, można ubiegać się o pomoc od komornika w znalezieniu ich źródła. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne. 
 


Wniosek o egzekucję

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o egzekucję? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

  • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierujemy wniosek, 
  • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
  • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
  • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
  • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
  • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
  • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości. 

W jaki sposób złożyć wniosek o egzekucję?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem, że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 2% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w  razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Gdzie złożyć wniosek o egzekucję? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - wszczęcie egzekucji komorniczej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie