Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach od US - wniosek DOC 2022

Zaświadczenie o niezaleganiu US

Podczas starania się o kredyt lub zakupu sprzętu na raty, często konieczne jest okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w żadnych podatkach (PIT, CIT, VAT). Jak zdobyć taki dokument? Gdzie złożyć odpowiedni wniosek i ile to kosztuje?

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – jakich podatków dotyczy?

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w przypadku:

Jeżeli wnioskujący stara się o zaświadczenie dotyczące podatków i opłat, których nie reguluje się w urzędzie skarbowym, wniosek o jego wydanie powinien złożyć:

Skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się, gdzie złożyć wniosek w swojej okolicy!


Kiedy starać się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Kiedy możesz starać się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

O zaświadczenie można wnioskować w dowolnym momencie, m.in. w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają urzędowego potwierdzenia braku zaległości lub stanu zaległości podatkowych. Można wnioskować o wydanie zaświadczenia także w momencie, gdy ze względu na własny interes prawny wnioskujący chce  potwierdzić brak lub stan zaległości podatkowych.

Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście, zanosząc dokumenty do urzędu skarbowego właściwego ze względu ma miejsce zamieszkania → skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się, gdzie złożyć wniosek,
 • listownie, wysyłając wniosek listem poleconym na adres właściwego urzędu,
 • przez Internet, korzystając z platformy Biznes.gov.pl → wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Koszt zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Za wydanie jednego egzemplarza dokumentu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 21 złotych. Z opłaty zwolnione są podmioty, które potrzebują zaświadczenia do załatwienia spraw:

 • alimentacyjnych,
 • opieki,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • kurateli i przysposobienia.

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na udzielenie pełnomocnictwa osobie spoza najbliższej rodziny, będzie musiał zapłacić 17 złotych.

Opłaty można uiścić kasie urzędu lub przelewem, na konto bankowe urzędu miasta lub gminy.

Uwaga! Opłaty za pełnomocnictwo nie trzeba uiszczać w sytuacji, gdy wnioskujący ustanowił wcześniej pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych.

Zaświadczenie o niezaleganiu podatkowym dla innego przedsiębiorcy

Składając wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, można także poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Konieczne jest jednak posiadanie jego zgody w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego.

Zaświadczenie o niezaleganiu podatkowym na żądanie

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:

 • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (na przykład banki podczas starania się o kredyt hipoteczny),
 • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości,
 • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej oraz członków rodziny (między innymi dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza.

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 Wymagane dokumenty do zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wymagane dokumenty

Tym razem ilość dokumentów, które trzeba dostarczyć, jest niewielka. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w oparciu o dokumenty, które posiada lub uzyska z innych urzędów – nie będzie zatem prosił wnioskującego o dodatkowe dokumenty, chyba że wskaże podstawę prawną, która daje mu takie prawo.

Osoba starająca się o uzyskanie zaświadczenia musi dostarczyć do urzędu skarbowego:

Uwaga! Jeżeli we wniosku pojawią się braki, urząd wezwie wnioskującego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Niedokonanie zmian w terminie skutkuje zaniechaniem rozpatrzania wniosku.

Ile czeka się na otrzymanie zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach czeka się około 7 dni.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzją wydaną przez urząd skarbowy, ma prawo do złożenia zażalenia. Może to zrobić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.