Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny? Na jak długo przyznawane jest świadczenie? Kiedy można złożyć wniosek? I w końcu - czym różni się zasiłek pielęgnacyjny od dodatku pielęgnacyjnego? Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłku pielęgnacyjnym znajdziesz w poniższym opisie.

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to wsparcie finansowe, pokrywające część wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie przysługuje:

 • dziecku niepełnosprawnemu;
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia
 • seniorom - osobom starszym, które ukończyły 75 rok życia

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu. Ponadto prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale także cudzoziemcom.

Kto nie dostanie zasiłku?

Świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy:

 • dana osoba jest uprawniona do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego,
 • osoba przebywa w instytucji zapewniającej bezpłatne, całodobowe utrzymanie,
 • członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest od miesiąca, w którym:

 • wydano orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli wniosek o zasiłek pielęgnacyjny złożono do 3 miesięcy od tej daty,
 • od miesiąca, w którym nastąpiło prawidłowe złożenie wniosku, jeśli wniosek złożono później.

Zasiłek przyznaje się na czas nieokreślony lub do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli jest terminowe.

Od kiedy przysługuje świadczenie w przypadku terminowego orzeczenia o niepełnosprawności?

W sytuacji uzyskania kolejnego orzeczenia (kontynuacyjnego), zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła wniosek o ustalenie:

 • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz

 • prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

W przypadku przekroczenia tych terminów prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.


Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek można złożyć w momencie, w którym wystąpiły przesłanki do jego przyznania

Jakie dokumenty należy złożyć i ile to kosztuje?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć druk SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Dodatkowo należy przedłożyć (oprócz wniosków, które dotyczą osób z ukończonym 75. rokiem życia):

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności z datą, kiedy powstała (należy oddać kopię oraz wziąć ze sobą oryginał do wglądu),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka.

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jest to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Czym się różni zasiłek pielęgnacyjny od dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS jako dodatek do emerytury bądź renty zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Dodatek ten jest pomocą ze strony państwa dla beneficjenta świadczenia w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów, które wynikają z jego niezdolności lub ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych wypłacanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta, które przyznaje się osobom w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki oraz pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Zachęcamy do szybszej i sprawniejszej obsługi wniosków, czyli do skorzystania z platformy rządowej [email protected]. Pamiętaj, że z tego rozwiązania nie skorzystasz bez Profilu Zaufanego!

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 111),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1466),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 735)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r. poz. 1497).


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zasiłek pielęgnacyjny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - zasiłek pielęgnacyjny

SR-3 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Pobierz dokument