Wniosek o pracę zdalną 2023 - wzór [DOC, PDF]

Wniosek o pracę zdalną

Pandemia koronawirusa spowodowała, iż praca zdalna stała się czymś zupełnie normalnym i akceptowalnym. Kto, gdzie i kiedy może złożyć wniosek o pracę zdalną oraz jakie informacje powinny być w nim zawarte? Wykonywanie jakich zawodów sprzyja pracy zdalnej? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje pracy zdalnej

Pracę zdalną, ze względu na jej wymiar, podzielono na:

 • permanentną - praca zdalna w pełnym wymiarze → możliwa w przypadku niektórych zawodów,
 • hybrydową - niektóre dni pracownik przepracowuje w domu, resztę w biurze,
 • uzupełniającą - praca stacjonarna w pełnym wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych potrzebą pracownika, zabiera on pracę do domu. Pracownikowi przysługują 24 dni pracy zdalnej na żądanie w ciągu roku kalendarzowego.

Aby pogodzić pracę z życiem prywatnym, pracownik może zawnioskować również o indywidualny rozkład czasu pracy.

Kto może wykonywać pracę zdalną?

W wielu zawodach praca zdalna sprzyja efektywniejszemu wykonywaniu obowiązków. Mowa tutaj o zawodach, których wykonywanie wiąże się z koniecznością zachowania skupienia oraz przebywania w spokoju. Należą do nich m.in.:

 • programista,
 • dziennikarz,
 • copywriter,
 • grafik,
 • tester,
 • architekt,
 • tłumacz,
 • korektor.

Podczas wykonywania wyżej wymienionych zawodów, cisza i spokój są niezbędne dla poprawienia efektywności pracy.

Warto wiedzieć:

Jeżeli pracownik musi wykonywać swoją pracę w biurze, może starać się o zwrot kosztów za dojazd do pracy.

Jak można wnioskować o pracę zdalną?

Na ile sposobów i w jakiej formie można wnioskować o pracę zdalną?

Pracownik może poprosić o możliwość wykonywania pracy zdalnej na 2 sposoby:

 • ustnie – zapytać pracodawcę o pozwolenie na pracę zdalną np. podczas rozmowy telefonicznej,
 • pisemnie – jest to bardziej zalecana forma. W tej sytuacji należy napisać wniosek, wysłać go mailem lub złożyć na ręce pracodawcy osobiście.

Kiedy można złożyć wniosek o pracę zdalną?

Dokument można złożyć w każdej chwili.

Gdzie złożyć wniosek o możliwość pracy zdalnej?

Poprawnie sformułowaną prośbę należy kierować do pracodawcy, który zdecyduje, czy wykonywanie pracy zdalnej przez danego pracownika jest możliwe.

Kto może złożyć wniosek o pracę zdalną?

Praca zdalna nie jest możliwa w każdym zawodzie – przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy pracownik będzie mógł wykonywać jakiekolwiek zadania bez konieczności przychodzenia do pracy.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o możliwość pracy zdalnej

Wniosek o pracę zdalną
 
 

Co zawiera wniosek o pracę zdalną?

Co powinno się znaleźć we wniosku o pracę zdalną?

Prośba o możliwość pracy zdalnej musi posiadać następujące elementy:

 • dane wnioskującego,
 • dane firmy,
 • tytuł – wniosek o pracę zdalną,
 • treść prośby,
 • uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis. 

Jakie czynniki mają wpływ na decyzję pracodawcy?

Jest szereg kryteriów, które mogą przeważyć o zgodzie pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej. Są to:

 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • umiejętności pracownika,
 • możliwości techniczne i lokalowe pracownika  - czy miejsce, w którym będzie pracował spełnia zasady BHP
 • reputacja pracownika – czy dotychczas wywiązywał się z powierzonych zadań,
 • posiadanie niezbędnych narzędzi i materiałów.

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Pracodawca będzie musiał zgodzić się na pracę zdalną w przypadku pracowników:

 • w ciąży,
 • wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • rodziców dziecka posiadających zaświadczenie o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (nawet po ukończeniu przez nie 18. roku życia), 
 • rodziców dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nawet po ukończeniu przez nie 18. roku życia).

Pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi wyłącznie, gdy wykonywanie pracy w trybie zdalnym nie będzie możliwe ze względu na specyfikę pracy wykonywanej przez pracownika. Odmowę trzeba jednak uzasadnić w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Praca zdalna a obowiązki pracodawcy

W przypadku pracowników zdalnych, pracodawca jest zobowiązany:

 • zapewnić im materiały i narzędzia pracy,
 • zapewnić im instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć konieczne ich koszty,
 • pokryć koszty energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej,
 • zapewnić pracownikowi szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
 • ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę.

Czy pracodawca może kontrolować pracę pracowników zdalnych?

Pracodawca ma prawo skontrolować pracowników pracujących zdalnie. Kontrola prowadzona jest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, również procedur ochrony danych osobowych.

Pracodawca ma prawo skontrolować pracowników pracujących zdalnie. Kontrola następuje w miejscu wykonywania pracy przez pracownika, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny. Co ważne, kontrola nie może naruszać prywatności pracownika ani innych osób przebywających w miejscu kontroli, a także utrudniać korzystania z pomieszczeń. Pracodawca może także sprawdzić trzeźwość pracownika w godzinach pracy.

Jeśli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, pracownik zostanie zobowiązany przez pracodawcę do usunięcia uchybień.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - praca zdalna w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,7 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o pracę zdalną (w przypadku kwarantanny lub izolacji) [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wniosku o pracę zdalną (w przypadku kwarantanny lub izolacji) [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o pracę zdalną [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wniosku o pracę zdalną [PDF]
Pobierz dokument