Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa - wzór wniosku DOC 2023

Weryfikacja: 17 maja 2023

Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa

Aby móc legalnie wykonywać projekty budowlane, pełnić stanowisko kierownika budowy lub sprawować nadzór autorski, lub inwestorski, należy być członkiem izby inżynierów budownictwa. Kto powinien posiadać wpis do izby inżynierów budownictwa i jak się o niego starać? Ile kosztuje dokonanie wpisu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy wpis do izby inżynierów budownictwa jest przydatny?

Uzyskanie wpisu jest konieczne, aby móc samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie, tj.:

 • projektować, sprawdzać projekty budowlane i techniczne,
 • sprawować nadzór autorski,
 • być kierownikiem budowy lub kierownikiem robót budowlanych,
 • kierować wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz sprawować nad nimi nadzór i kontrolę techniczną,
 • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Kto może zostać członkiem izby inżynierów budownictwa?

Na listę członków izby inżynierów budownictwa mogą zostać wpisane osoby posiadające uprawnienia budowlane:

 • w specjalnościach:
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • uzyskane przed 1 stycznia 1995 roku, które muszą odpowiadać zakresowi wybranej specjalności,
 • w specjalności architektonicznej nadane przed 1995 roku do:
  • projektowania w ograniczonym zakresie,
  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Na listę członków Okręgowej Izby Architektów mogą natomiast trafić:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii) posiadający decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii), którzy złożyli oświadczenie o zamiarze świadczenia w Polsce usług transgranicznych w zawodzie inżyniera budownictwa - dotyczy tymczasowego wpisu na listę członków,
 • osoby posiadające uprawnienia budowlane po przeprowadzeniu przez Krajową Radę Izby postępowania weryfikującego w sprawie uznania kwalifikacji - to specjalny tryb potwierdzania uprawnień budowlanych.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia budowlane w innym zakresie lub innej specjalności, mogą wykonywać zadania wynikające z posiadanych uprawnień, pod warunkiem że są członkami obu izb: architektów oraz inżynierów budownictwa.

Kiedy starać się o wpis do izby inżynierów budownictwa?

Kiedy starać się o wpis do izby inżynierów budownictwa?

Wniosek o wpis do Izby Inżynierów Budowlanych należy złożyć przed podjęciem się wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wpis do izby inżynierów budownictwa

Wymagane dokumenty

Aby trafić na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB), należy złożyć:

Wniosek o wpis do Izby Inżynierów Budownictwa - wzór DOC

Jeżeli wniosek będzie posiadał braki zarówno w treści, jak i w załącznikach, okręgowa izba inżynierów budownictwa wezwie wnioskującego do ich poprawienia -  będzie miał na to 7 dni od dnia otrzymania wezwania do skorygowania błędów i braków.

Gdzie złożyć wniosek o wpis do izby inżynierów budownictwa?

Wniosek należy kierować do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania okręgowej izby inżynierów budownictwawyszukiwarka.

Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie.

Ile kosztuje wpis do Izby Inżynierów Budownictwa?

Ile kosztuje wpis do izby inżynierów budownictwa?

Za wpis na listę członków Izby należy zapłacić 100 zł. Jednak bycie członkiem Izby wiąże się także z innymi opłatami:

 • 174 zł za 6 miesięcy albo 348 zł za rok z góry– składka członkowska za członkostwo w okręgowej izbie, 
 • 72 zł rocznie – składka członkowska na działalność Krajowej Izby,
 • 75 zł – opłata za ubezpieczenie OC, jeżeli członek korzysta z ubezpieczenia, które oferuje izba.

Ile czeka się na wpis do izby inżynierów budownictwa?

Czas oczekiwania na wpis wynosi maksymalnie 2 miesiące, ale zazwyczaj decyzję w tej sprawie otrzymuje się po około miesiącu.

Czy można się odwołać od decyzji okręgowej izby inżynierów budowlanych?

Można złożyć odwołanie do Krajowej Rady Izby w ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi. 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wpis do izby inżynierów budownictwa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór DOC 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,6 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do izby inżynierów budownictwa [DOC]
Pobierz dokument