Wniosek o zasiłek rodzinny 2021

Aktualizacja: 20 maja 2021

Wniosek o zasiłek rodzinny

Co to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem.

WAŻNE! Składając wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego sprawdź, czy przysługuje Ci któryś z dodatków do zasiłku.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc, w wysokości:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5 r.ż. do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 r.ż.

Komu przysługuje zasiłek?

Kryterium wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka:
  • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
  • do ukończenia przez dziecko nauki w szkole, nie dłużej jak do 21 roku życia,
  • do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej lub posiada oświadczenie o niepełnosprawności.
 • osobie uczącej się (także w szkole wyższej) do momentu ukończenia 24 roku życia, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub zgodnie z ustaleniem wyroku sądowego.

Kryterium dochodowe

Jednocześnie musi być spełnione kryterium dochodowe: dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 674 zł lub 764 zł w przypadku dziecka z oświadczeniem o niepełnosprawności. W okresie zasiłkowym 2020/2021 uwzględnia się dochody za rok 2019.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Zasiłek nie jest przyznawany w sytuacji, gdy:

 • dziecko/uczeń pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko jest umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej, a także w rodzinie zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko,
 • rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzic/rodzice nie żyją,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo od drugiego rodzica o ustalenie alimentów zostało odrzucone,
  • sąd wydał decyzję dla jednego rodzica o poniesieniu całkowitych kosztów utrzymania dziecka i jednocześnie nie zobowiązał drugiego rodzica do wypłacania alimentów na nie,
  • decyzją sądu dziecko jest objęte opieką naprzemienną przez obojga rodziców w stopniu równym.
 • rodzic lub opiekun otrzymuje zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

Jak długo wypłacane jest świadczenie?

Zasiłek jest przyznawany począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o zasiłek rodzinny, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko skończy określony próg wiekowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.


Wniosek o zasiłek rodzinny

Kiedy składa się wniosek?

Pierwszy wniosek można złożyć w dowolnym momencie (pamiętając o zachowaniu kryteriów). Po pozytywnym rozpatrzeniu, zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku, do końca okresu zasiłkowego (31 października kolejnego roku).

Odnowienia - czyli wnioski na nowy okres zasiłkowy, można składać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 1 lipca drogą online,
 • od 1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej - w urzędzie lub listownie.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby uzyskać zasiłek rodzinny, należy wypełnić wniosek SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także załącznik do niego SR-1Z. Dodatkowo, konieczne jest przedłożenie:

 • aktu urodzenia dziecka (potwierdzenie wieku)
 • zaświadczenia o tym, że dziecko uczęszcza do szkoły
 • orzeczenia sądu o ustanowieniu opieki, jeśli wniosek składają nie rodzice, a opiekunowie prawni
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy lub o wielkości gospodarstwa rolnego
 • dodatkowych dokumentów, jeśli dotyczą sprawy, w tym:
  • oświadczenia o urlopie wychowawczym,
  • oświadczenia o niekorzystaniu z placówek zapewniających dziecku całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
  • oświadczenia o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania.

Gdzie można złożyć wniosek? Ile to kosztuje?

 1. Tradycyjnie
  Zasadniczo wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych przyjmują miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej. Jeśli zdecydujesz się złożyć dokumenty w tradycyjnej, papierowej formie (osobiście lub listownie), skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć najbliższy MOPS/GOPS w swoim mieście.
 2. Online
  Zachęcamy jednak do prostszego i szybszego składania wniosków - online. Umożliwia to rządowy portal [email protected] - wystarczy posiadać Profil Zaufany

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia?

Poprawnie złożone wnioski na nowy okres zasiłkowy są rozpatrywane i wypłacane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • złożenie wniosku do 31 sierpnia → decyzja + wypłata do 30 listopada
 • złożenie wniosku od 1 września do 31 października → decyzja + wypłata do 31 grudnia
 • złożenie wniosku od 1 listopada do 31 grudnia → decyzja + wypłata do końca lutego roku kolejnego

Gdzie można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie