Świadczenie rodzinne - wniosek o zasiłek rodzinny 2021

Aktualizacja: 23 listopada 2021

Wniosek o zasiłek rodzinny

Co to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem.

WAŻNE! Składając wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego sprawdź, czy przysługuje Ci któryś z dodatków do zasiłku.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc, w wysokości:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
 • 124 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5. r.ż. do ukończenia 18. roku życia,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia, do ukończenia 24. r.ż.

Komu przysługuje zasiłek?

Kryterium wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka:
  • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
  • do ukończenia przez dziecko nauki w szkole, nie dłużej niż do 21. roku życia,
  • do ukończenia 24. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej lub posiada oświadczenie o niepełnosprawności.
 • osobie uczącej się (także w szkole wyższej) do momentu ukończenia 24. roku życia, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub zgodnie z ustaleniami wyroku sądowego.

Kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek, jednocześnie musi zostać spełnione kryterium dochodowe: dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 674 zł lub 764 zł w przypadku dziecka z oświadczeniem o niepełnosprawności. W okresie zasiłkowym 2021/2022 uwzględnia się dochody za rok 2020.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Zasiłek nie jest przyznawany w sytuacji, gdy:

 • dziecko/uczeń pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko jest umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej, a także w rodzinie zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko,
 • rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzic/rodzice nie żyją,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo od drugiego rodzica o ustalenie alimentów zostało odrzucone,
  • sąd wydał decyzję dla jednego rodzica o poniesieniu całkowitych kosztów utrzymania dziecka i jednocześnie nie zobowiązał drugiego rodzica do wypłacania alimentów na nie,
  • decyzją sądu dziecko jest objęte opieką naprzemienną przez obojga rodziców w stopniu równym.
 • rodzic lub opiekun otrzymuje zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

Jak długo wypłacane jest świadczenie?

Zasiłek jest przyznawany począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o zasiłek rodzinny, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko skończy określony próg wiekowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.


Wniosek o zasiłek rodzinny

Kiedy składa się wniosek?

Pierwszy wniosek można złożyć w dowolnym momencie (pamiętając o zachowaniu kryteriów). Po pozytywnym rozpatrzeniu, zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku, do końca okresu zasiłkowego (31 października kolejnego roku).

Odnowienia - czyli wnioski na nowy okres zasiłkowy, można składać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 1 lipca drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej - w urzędzie lub listownie.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Wniosek o zasiłek rodzinny online

Zachęcamy jednak do prostszego i szybszego składania wniosków drogą internetową. Umożliwia to rządowy portal [email protected] - wystarczy posiadać Profil Zaufany

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiłek rodzinny?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia?

Poprawnie złożone wnioski na nowy okres zasiłkowy są rozpatrywane i wypłacane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • złożenie wniosku do 31 sierpnia → decyzja + wypłata do 30 listopada,
 • złożenie wniosku od 1 września do 31 października → decyzja + wypłata do 31 grudnia,
 • złożenie wniosku od 1 listopada do 31 grudnia → decyzja + wypłata do końca lutego roku kolejnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.111 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2019 r., poz 473 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1428),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2018 r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r., poz.1497),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz.U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1466),
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1177).

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zasiłek rodzinny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie