Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023 - warunki, informacje jak załatwić i karta zgłoszenia [DOC, PDF]

Weryfikacja: 6 lipca 2023

Asystent osoby niepełnosprawnej

Życie codzienne osób niepełnosprawnych wiąże się z wieloma ograniczeniami. Rola asystenta wspierającego osobę z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach jest bardzo ważna. Jak starać się o asystenta osoby niepełnosprawnej, gdzie złozyć wniosek? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto finansuje asystenta osoby niepełnosprawnej?

„Asystent osoby niepełnosprawnej” to program uruchamiany corocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach, poprzez zapewnienie usługi ogólnodostępnego asystenta.

Kto może starać się o asystenta osoby niepełnosprawnej?

Z Programu skorzystać mogą:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo posiadających orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy.

Osoby, które na co dzień opiekują się niepełnosprawnymi, mogą skorzystać z programu Opieki Wytchnieniowej

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Zakres pomocy w ramach programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej 2023

Zakres usług asystenta w szczególności może polegać na pomocy w:

 • przemieszczaniu się do miejsc wyznaczonych przez osobę objętą programem (np. praca, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, urzędy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z miejsc kultury,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

Oprócz zapewniania osobie niepełnosprawnej opieki asystenta, środki z programu przeznaczone są także na:

 • na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, 
 • transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.),
 • zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie,
 • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta - nie więcej niż 150 zł rocznie.

Czas pracy asystenta

Asystent zajmuje się swoim podopiecznym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie może być dłuższy niż 90 minut.

Limity godzin usług asystencji osobistej

Limity godzin usług asystencji osobistej

Ilość godzin asystencji osobistej przysługującej w ramach programu, różni się w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 • 840 godzin rocznie - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.
Wzór wniosku o asystenta dla osoby niepełnosprawnej

Nabór do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Nabór do programu odbywa się na podstawie wniosków złożonych do organu wyznaczonego przez powiat/gminę. 

Karta zgłoszenia do programu

Aby zostać objęty programem, należy dostarczyć do wyznaczonego przez gminę organu (np. OPS) wypełnioną kartę zgłoszeniową, zaświadczenie o niepełnosprawności oraz zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zestaw dokumentów może się różnić w zależności od gminy.

Dokumenty można składać osobiście, listownie, bądź drogą elektroniczną, o ile instytucja przyjmująca wnioski na to pozwala.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1812).

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - asystent osoby niepełnosprawnej w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,3 tys. dokumentów!
Karta zgłoszenia do programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" [DOC]
Pobierz dokument
Karta zgłoszenia do programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" [PDF]
Pobierz dokument
Zakres obowiązków asystenta osoby niepełnosprawnej [DOC]
Pobierz dokument
Zakres obowiązków asystenta osoby niepełnosprawnej [PDF]
Pobierz dokument