Deklaracja PIT-36 - jak złożyć, wzór deklaracji 2023

Weryfikacja: 6 lipca 2023

Deklaracja PIT-36

Deklaracja PIT-36 to formularz służący do rozliczenia rocznych dochodów osiąganych przez pracownika, zleceniobiorcę, emeryta lub rencistę. Kto i kiedy ma obowiązek składania PIT-36? Jak złożyć deklarację? Informacje znajdują się w poniższym poradniku.

Kto składa formularz PIT-36?

Do rozliczenia rocznych dochodów formularza PIT-36 muszą użyć osoby, które:

 • prowadzą:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (12% i 32%), w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku, działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • uzyskują przychody:
  • z najmu lub dzierżawy,
  • z odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 • korzystają ze zwolnienia tzw. kredytu podatkowego,
 • są obowiązani dokonać doliczenia w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego - w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat,
 • są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy (przychody obcokrajowców uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej, kapitały pieniężne, wygrane w grach losowych, dodatkowe wynagrodzenia emerytów od zakładu pracy), jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Kiedy należy złożyć deklarację PIT-36?

Wypełniony PIT-36 za rok poprzedni należy przesłać do 30 kwietnia. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, termin wydłuża się do kolejnego dnia roboczego (2 maja).

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak złożyć PIT-36?

Deklarację PIT-36 można złożyć na 3 sposoby: osobiście w urzędzie skarbowym, listownie lub online przez podatki.gov.pl.

Deklaracja PIT-36 - wzór PDF

Wyślij deklarację PIT-36 online

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja PIT-36 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Deklaracja PIT-36 [PDF]
Pobierz dokument