Zmiana adresu zamieszkania lub zameldowania

Weryfikacja: 20 czerwca 2023

Zmiana adresu zamieszkania

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zameldowania konieczna jest aktualizacja adresu w kilku miejscach. Czy w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub zameldowania konieczna jest wymiana dokumentów? Jeżeli tak, jakich? Gdzie powinno się zgłosić zmianę? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym różni się adres zamieszkania oda adresu zameldowania?

Adres zamieszkania określa miejsce, w którym na co dzień się mieszka. 

Adresem zameldowania określa się miejsce, w którym osoba zameldowana ma zamiar przebywać, lecz niekoniecznie musi w nim mieszkać. Na podstawie adresu zameldowania dokonuje się rejonizacji t.j. przydzielenia dziecka do szkoły w rejonie oraz przypisania do danego okręgu wyborczego.

Adres zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania.

Gdzie zgłosić zmianę adresu zamieszkania?

Gdzie należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania?

W przypadku nowego adresu zamieszkania należy powiadomić o tym fakcie:

Dodatkowo konieczne jest również zaktualizowanie danych w:

  • CEIDG - w przypadku, gdy osoba zmieniająca miejsce zamieszkania prowadzi działalność gospodarczą,
  • KRS - jeżeli osoba zmieniająca miejsce zamieszkania jest prokurentem bądź członkiem zarządu spółki, a poprzedni adres został wskazany jako adres do doręczeń.

Gdzie należy zgłosić zmianę adresu zameldowania?

W przypadku zmiany adresu zameldowania fakt ten należy zgłosić:

  • w zakładzie pracy,
  • w towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • w ZUS - w przypadku osób bezrobotnych - za osoby zatrudnione zgłoszenia dokonuje pracodawca,
  • u operatora telefonicznego / telewizyjnego, dostawcy internetu,
  • u dostawcy mediów: gazu, prądu, wody,
  • na uniwersytecie, w szkole.

Podczas zmiany adresu zameldowania petent nie musi zgłaszać tego faktu w Urzędzie Skarbowym, ponieważ US korzysta z danych zawartych w rejestrze PESEL, które zostaną zaktualizowane tuż po dokonaniu zameldowania w UM.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Czy trzeba wymieniać dokumenty po zmianie adresu?

Czy przy zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania trzeba wymieniać dokumenty?

Zmiana adresu zamieszkania lub zameldowania nie wymusza wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. Jedynym dokumentem, który trzeba wymienić po zmianie adresu zamieszkania, jest dowód rejestracyjny pojazdu.

Na dowodzie osobistym wydanym wg starego wzoru widnieje adres zameldowania. Co ważne, zmiana meldunku nie jest podstawą do wymiany dokumentu na nowy, gdyż z nowego wzoru dokumentu zniknął adres zameldowania.

Prawo jazdy, a zmiana miejsca zamieszkania

Obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania do urzędu miasta, gminy lub starostwa powiatowego dla posiadaczy prawa jazdy, należy zgłosić w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia. Aby dokonać zgłoszenia, wystarczy pobrać formularz zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania ze strony internetowej urzędu. Wypełniony wniosek należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku zmiany adresu zameldowania urzędnik wprowadza do systemu nowe dane podczas procedury meldunku.

Zgłoszenie adresu zamieszkania do urzędu skarbowego

Urząd Skarbowy, a zmiana adresu zamieszkania lub zameldowania 

Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, muszą zgłosić zmianę adresu zamieszkania i zameldowania (jeżeli nie pokrywa się z adresem zamieszkania) do urzędu skarbowego. Mogą tego dokonać przez złożenie formularza ZAP-3.

Pracodawca, a zmiana adresu zamieszkania lub zameldowania do pracodawcy

Jeżeli osoba zmieniająca adres zamieszkania lub zameldowania jest zatrudniona, musi o zmianie adresu powiadomić swojego pracodawcę. Może to zrobić w formie ustnej, pisemnej, lub np. mailowo. Zgłoszenia należy dokonać jak najszybciej, gdyż pracodawca musi powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie danych pracownika w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmian.

Bank, a zmiana miejsca zamieszkania lub zameldowania 

O zmianie adresu zamieszkania bądź zameldowania należy powiadomić wszystkie banki, w których posiada się rachunki bankowe. To szczególnie ważne, ponieważ bank często przesyła swoim klientom korespondencję pocztową, która przez brak zmiany adresu zamieszkania może trafić w niepowołane ręce, a wraz z nią dane poufne klienta banku.

Rejestracja samochodu, a zmiana miejsca zamieszkania 

Jeśli posiada się samochód - lub inny pojazd - zmianę adresu zamieszkania należy również zgłosić w wydziale komunikacji. Jest to konieczne, gdyż posiadacz pojazdu jest zobowiązany do aktualizacji danych w dowodzie rejestracyjnym. Dlatego też po przeprowadzce należy udać się do wydziału komunikacji, właściwego dla nowego miejsca zamieszkania, i złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z załącznikami (stary dowód, dokument potwierdzający zmianę danych).

Działalność gospodarcza, a aktualizacja adresu zamieszkania lub zameldowania w CEIDG

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, powinny dokonać zmiany adresu w CEIDG. W tym celu należy złożyć formularz CEIDG-1 w urzędzie, listownie lub przez Internet. Gdy dane w CEIDG zostaną zaktualizowane, przedsiębiorca nie będzie musiał osobno zgłaszać zmiany adresu do ZUS i urzędu skarbowego.

Aktualizacja adresu zamieszkania osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS

Każdą zmianę adresu zamieszkania osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego należy zgłosić w sądzie, załączając oświadczenie o nowym adresie do korespondencji. Zgłoszenia dokonują reprezentant podmiotu lub jego pełnomocnik. Zgłoszenie zmian dotyczących adresu zamieszkania jest bezpłatne.

Kara za niezgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania

Niezgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania jest zagrożone karą grzywny.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zmiana miejsca zamieszkania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości