Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia - Ile wynosi i jak się ubiegać? - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 28 lutego 2022

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny często mylony jest z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Czym różnią się od siebie oba świadczenia? Kto może się starać o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego? Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek? Jaka jest wysokość dodatku? 

Czym się różni dodatek siłek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego?

Podstawowe różnice między tymi dwoma, często mylonymi świadczeniami, przedstawiliśmy w poniższej tabeli.
 

Dodatek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek do emerytury lub renty

Świadczenie rodzinne, niezależne od pobierania innych świadczeń

Wypłacany przez ZUS

Wypłacany przez gminę (wójta, burmistrza, prezydenta) 

Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy lub samodzielnej egzystencji oraz tym, które ukończyły 75 lat → zobacz, komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny

Przysługuje osobom niepełnosprawnym i seniorom→ zobacz, kto może starać się o zasiłek pielęgnacyjny

Na wniosek lub z urzędu, jeśli uprawniona osoba ukończyła 75 r.ż.

Wyłącznie na wniosek

Nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny i osobom nieuprawnionym do pobierania emerytury lub renty

Nie przysługuje uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego. W przypadku pobierania obydwu świadczeń jednocześnie, zaistnieje konieczność zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego za ten okres wraz z odsetkami

256,44 zł lub 359,49 zł miesięcznie

215,84 zł miesięcznie

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

O dodatek pielęgnacyjny mogą się starać osoby, które:

  • są całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji albo
  • ukończyły 75 lat.

Kiedy dodatek nie może zostać przyznany?

ZUS nie będzie mógł przyznać świadczenia, jeżeli osoba starająca się o nie:

  • przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu,
  • nie jest uprawniona do pobierania emerytury lub renty,
  • pobiera zasiłek pielęgnacyjny.

Kiedy złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego?

W 2022 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi:

  • 256,44 zł,
  • 359,49 zł - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia?

Dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat wynosi, tak jak w przypadku innych wnioskujących, 256,44 zł.


Jak ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny?

Aby nabyć prawo do dodatku pielęgnacyjnego, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych komplet dokumentów:

  • wniosek o dodatek pielęgnacyjny,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 → wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • dokumentacja medyczna → nieobowiązkowa.

Znajdź najbliższy ZUS w okolicy za pomocą wyszukiwarki!

Uwaga! Osoby po 75. roku życia nie muszą składać zaświadczenia o swoim stanie zdrowia. ZUS z urzędu przyznaje takim osobom prawo do zasiłku i wypłaca go wraz z emeryturą.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Rozpatrzenie wniosku o dodatek pielęgnacyjny trwa około 30 dni.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Złożenie dokumentu jest bezpłatne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.)
 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dodatek pielęgnacyjny w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - dodatek pielęgnacyjny