Dodatki do zasiłku rodzinnego - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 20 kwietnia 2022

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Czym są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Dodatki do zasiłku rodzinnego to kolejne wsparcie finansowe dla osób, które mają już przyznane prawo do zasiłku rodzinnego i spełniają dodatkowe warunki wskazane poniżej.

WAŻNE: aby otrzymać dodatek do zasiłku, najpierw należy mieć przyznane prawo do samego zasiłku rodzinnego.

Rodzaje dodatków

Do dodatków do zasiłku rodzinnego zaliczamy aż 7 świadczeń. Szczegóły opisujemy poniżej, a w sekcji Wnioski i dokumenty prezentujemy wszystkie niezbędne druki do pobrania.

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego
 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

KWOTA 1000 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ jednorazowo, za każde urodzone dziecko
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • D1 - zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka była pod opieką lekarską przynajmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia rozwiązania oraz korzystała ze świadczeń zdrowotnych przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży (zaświadczenie nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych).
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK nie później niż do ukończenia przez dziecko 1. roku życia.
WAŻNE

rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się zarówno o dodatek do zasiłku rodzinnego, jak i o becikowe.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

KWOTA 400 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE

osobie, która ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, jest uprawniona do urlopu wychowawczego, a dziecko przebywa pod jej faktyczną opieką przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych - jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas tego samego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych - w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. II, str. 9),
 • ZSR-08 - zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy i o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy tuż przed uzyskaniem prawa do urlopu.
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego
 • do końca okresu zasiłkowego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72-miesięczny okres jego pobierania.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

3. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

KWOTA 100 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ raz w roku, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)

SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK nie później niż do 31 października
WAŻNE

rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się zarówno o dodatek do zasiłku rodzinnego, jak i o Dobry Start 300+.


4. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

KWOTA
 • 69 zł z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
 • 113 zł z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
JAKICH SZKÓŁ DOTYCZY
 • w przypadku dojazdu:
  • szkoły ponadpodstawowe, 
  • szkoły artystyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej,
 • w przypadku zamieszkiwania w innej miejscowości:
  • szkoły ponadpodstawowe,
  • szkoły artystyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej,
  • szkoły podstawowe, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, a których dziecko podjęło naukę w szkole poza miejscem zamieszkania, co wiąże się z dojazdem lub zamieszkiwaniem w pobliżu szkoły.
 • pełnoletniej osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym wyrokiem/ugodą ustalającym prawo do alimentów z ich strony), która podjęła naukę poza miejscem zamieszkania
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. IV, str. 11)
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)
 • ZSR-12 - oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania (dla dodatku z tytułu zamieszkania w miejscu nauki)
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek
 • przez 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

KWOTA
 • 90 zł na dziecko do 5. roku życia
 • 110 zł na dziecko powyżej 5. roku życia, do ukończenia 24. roku życia
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, a których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka,
 • pełnoletniej osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym wyrokiem/ugodą ustalającym prawo do alimentów z ich strony).
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. IV, str. 11),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek,
 • do ukończenia przez dziecko 16. roku życia - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • od 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia - jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

6. Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka

KWOTA
 • 193 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • 273 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci.
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu, samotnie wychowującemu dziecko, który ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, jeżeli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica, ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o przyznanie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • pełnoletniej osobie do ukończenia 24 r.ż., uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jeżeli obydwoje rodzice nie żyją
KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE jeśli dziecko lub osoba ucząca się posiada prawo do renty lub renty socjalnej
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. III, str. 10)
 • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców/obydwojga rodziców dziecka lub
 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, iż ojciec jest nieznany lub
 • odpis wyroku sądowego oddalający powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK zgodnie z harmonogramem wypłat z tytułu zasiłku rodzinnego

7. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

KWOTA 95 zł na dziecko
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, na każde trzecie i kolejne dziecko, na które przyznano prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)

SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK zgodnie z harmonogramem wypłat z tytułu zasiłku rodzinnego

Gdzie złożyć wniosek o dodatki do zasiłku rodzinnego?

 1. Online - za pomocą platformy Empatia i Profilu Zaufanego → najszybsza metoda,
 2. Osobiście lub listownie - do organu odpowiadającego za przydzielanie zasiłków rodzinnych. Najczęściej są to ośrodki pomocy społecznej, MOPS lub GOPS. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć placówkę najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna

 • art. 32 ustawy z 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428 ze zm.)

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dodatki do zasiłku rodzinnego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości