Wniosek o dodatki do zasiłku rodzinnego

Aktualizacja: 27 marca 2021


Czym są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Dodatki do zasiłku rodzinnego to kolejne wsparcie finansowe dla osób, które mają już przyznane prawo do zasiłku rodzinnego i spełniają dodatkowe warunki wskazane poniżej.

WAŻNE: aby otrzymać dodatek do zasiłku, najpierw musisz mieć przyznane prawo do samego zasiłku rodzinnego.

Rodzaje dodatków

Do dodatków do zasiłku rodzinnego zaliczamy aż 7 świadczeń. Szczegóły opisujemy poniżej, a z prawej strony, w sekcji Wnioski i dokumenty prezentujemy wszystkie niezbędne druki do pobrania.

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

KWOTA 1000 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ jednorazowo, za każde urodzone dziecko
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty z prawej strony)
 • SR-1 - wnosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • D1 - zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka była pod opieką lekarską przynajmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia rozwiązania oraz korzystała ze świadczeń zdrowotnych przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży (zaświadczenie nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych).
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK nie później niż do ukończenia pierwszego roku życia dziecka
WAŻNE rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się zarówno o dodatek do zasiłku rodzinnego, jak i o becikowe.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

KWOTA 400 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ miesięcznie na dziecko
KOMU PRZYSŁUGUJE

osobie, która ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, jest uprawniona do urlopu wychowawczego, a dziecko przebywa pod jej faktyczną opieką przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas tego samego porodu
 • lub 72 miesięcy kalendarzowych w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty z prawej strony)
 • SR-1 - wnosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. II, str. 9)
 • ZSR-08 - zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy i o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy tuż przed uzyskaniem prawa do urlopu
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego
 • do końca okresu zasiłkowego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

3. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

KWOTA 100 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ jednorazowo, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty z prawej strony)

SR-1 - wnosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK nie później niż do 31 października
WAŻNE rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się zarówno o dodatek do zasiłku rodzinnego, jak i o Dobry Start 300+.

4. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

KWOTA
 • 69 zł z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła
 • 113 zł z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła
CZĘSTOTLIWOŚĆ miesięcznie na dziecko
JAKICH SZKÓŁ DOTYCZY
 • w przypadku dojazdu:
  • szkoły ponadpodstawowe 
  • szkoły artystyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej
 • w przypadku zamieszkiwania w innej miejscowości:
  • szkoły ponadpodstawowe 
  • szkoły artystyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej
  • szkoły podstawowe, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, a których dziecko podjęło naukę w szkole poza miejscem zamieszkania, co wiąże się z dojazdem lub zamieszkiwaniem w pobliżu szkoły.
 • pełnoletniej osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym wyrokiem/ugodą ustalającym prawo do alimentów z ich strony), która podjęła naukę poza miejscem zamieszkania
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty z prawej strony)
 • SR-1 - wnosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. IV, str. 11)
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)
 • ZSR-12 - Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania (dla dodatku z tytułu zamieszkania w miejscu nauki)
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek
 • przez 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

KWOTA
 • 90 zł na dziecko do 5 roku życia
 • 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia, do ukończenia 24 roku życia
CZĘSTOTLIWOŚĆ miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, a których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka,
 • pełnoletniej osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym wyrokiem/ugodą ustalającym prawo do alimentów z ich strony).
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty z prawej strony)
 • SR-1 - wnosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. IV, str. 11)
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek
 • do ukończenia przez dziecko 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • lub od 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

6. Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka

KWOTA
 • 193 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • 273 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci
CZĘSTOTLIWOŚĆ miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu, samotnie wychowującemu dziecko, który ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, jeżeli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica, ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o przyznanie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • pełnoletniej osobie do ukończenia 24 r.ż., uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jeżeli obydwoje rodzice nie żyją
KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE jeśli dziecko lub osoba ucząca się posiada prawo do renty lub renty socjalnej
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty z prawej strony)
 • SR-1 - wnosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. III, str. 10)
 • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców / obydwojga rodziców dziecka lub
 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją iż ojciec jest nieznany lub
 • odpis wyroku sądowego oddalający powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK zgodnie z harmonogramem wypłat z tytułu zasiłku rodzinnego

7. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

KWOTA 95 zł na każde uprawnione dziecko
CZĘSTOTLIWOŚĆ miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, na każde trzecie i kolejne dziecko, na które przyznano prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty z prawej strony)

SR-1 - wnosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK zgodnie z harmonogramem wypłat z tytułu zasiłku rodzinnego

Gdzie złożyć wniosek o dodatki do zasiłku rodzinnego?

 1. W najszybszej formie - online - za pomocą platformy Empatia i Profilu Zaufanego. Bezpośredni link znajdziesz z prawej strony w sekcji Złóż wniosek online.
 2. W tradycyjnej, papierowej formie - osobiście lub listownie, do organu odpowiadającego za przydzielanie zasiłków rodzinnych. Najczęściej są to placówki MOPS lub GOPS. Skorzystaj z wyszukiwarki na dole strony, aby znaleźć placówkę najbliżej Ciebie.

Gdzie można złożyć wniosek o dodatki do zasiłku rodzinnego w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebieAdministrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.