Urząd Dzielnicy

Aktualizacja: 6 lutego 2021


Zobacz jakie sprawy załatwisz w urzędach dzielnic


Informacje o urzędach dzielnic


Urząd dzielnicy jest częścią urzędu miasta, właściwą dla dzielnicy. Oznacza to, że może on zostać utworzony tylko w tych miastach, w których wydziela się dzielnice. Jego podstawowymi komórkami organizacyjnymi są wydziały kierowane przez naczelników wydziałów. Każdy urząd dzielnicy posiada swój wewnętrzny regulamin organizacyjny. Urzędy obsługujące poszczególne dzielnice znajdują się w Warszawie.

Co to jest dzielnica miasta?

Dzielnica jest prawnie wydzieloną częścią miasta (gminy miejskiej), która wyróżnia się ze względu na:

 • wykonywane funkcje,
 • rodzaj zabudowy i układ urbanistyczny,
 • zamieszkującą ją grupę społeczna,
 • odrębność kompetencji władz.

Dzielnica stanowi jednostkę pomocniczą gminy. Kieruje nią rada dzielnicy i zarząd dzielnicy. W Polsce dzielnice wydzielono w następujących miastach:

 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Jarosław
 • Kraków
 • Lublin
 • Opole
 • Warszawa
 • Władysławowo
 • Zielona Góra
 • Katowice

W innych nazwę dzielnica stosuje się nieoficjalnie albo obowiązuje w nich podział na osiedla. Dzięki podziałowi na dzielnice, miasto może być zarządzane z dwóch poziomów – miejskiego i dzielnicowego. O sprawach całego miasta decyduje rada miasta oraz organ wykonawczy (wójt, prezydent, burmistrz), a kwestiami lokalnymi zajmują się rady i zarządy dzielnic.

Jaką funkcję pełnią urzędy dzielnic?

W urzędzie dzielnicy mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy urzędowe w zakresie najważniejszych potrzeb i inicjatyw lokalnych. Instytucja ta zajmuje się sprawami dotyczącymi różnych aspektów o charakterze lokalnym, w tym:

 • inwestycjami (remonty dróg i ścieżek rowerowych, budowy basenów, rewitalizacje parków);
 • działalnością placówek opiekuńczych, edukacyjnych, sportowych, społecznych, kulturalnych itd.;
 • utrzymywaniem czystości i porządku;
 • życiem kulturalnym;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 • ochroną środowiska i zwierząt;
 • utrzymaniem miejsc pamięci narodowej;
 • prowadzeniem ewidencji ludności i rejestru działalności gospodarczej;
 • wydawaniem dowodów osobistych;
 • rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy;
 • pobieraniem podatków i opłat;
 • zarządzaniem nieruchomościami w obrębie dzielnicy.

Znajdź Urzędy dzielnic w Twojej miejscowości