Podatek leśny - ustawa, stawki i deklaracja PDF wzór 2023

Weryfikacja: 7 czerwca 2023

Podatek leśny

Podatek leśny to kolejna opłata pobierana od właścicieli gruntów. Kto dokładnie zobowiązany jest do jego uiszczania? Jakie są stawki podatku leśnego w 2023 roku? Kiedy należy złożyć deklarację na podatek leśny? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Co jest opodatkowane podatkiem leśnym?

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, „Ls”. Wyjątek stanowią lasy wykorzystywane do wykonywania innej działalności gospodarczej niż leśna - wówczas podlegają one pod podatek od nieruchomości. 

Kiedy pojawia się obowiązek podatkowy?

Obowiązek opłacania podatku leśnego powstaje z pierwszym dniem miesiąca po miesiącu, w którym podatnik przejął las w posiadanie. Wygasa zaś ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Kto musi płacić podatek leśny?

Obowiązek podatkowy ciąży na:

 • właścicielu lasu,
 • posiadaczu samoistnym,
 • użytkowniku wieczystym lasu,
 • posiadaczu lasu, który jest własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku leśnego 2023 ​​​​​​

W 2023 osoby zobowiązane do zapłaty podatku muszą wyliczyć jego wysokość według podanych stawek:

 • ≈ 71,10 zł za 1 ha → jest to równowartość 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 • ≈ 35,55 zł za 1 ha → dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Do kiedy należy zapłacić podatek leśny?

Podobnie jak w przypadku podatku rolnego, podatek leśny uiszcza się w 4 ratach, w terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Wyżej podane terminy obowiązują wyłącznie osoby fizyczne. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej muszą uiszczać podatek do 15. dnia każdego miesiąca.

Jeżeli wysokość podatku nie przekracza 100 złotych, wówczas należy uiścić go w całości w terminie płatności pierwszej raty. 

Zwolnienie od podatku leśnego

Podatek leśny nie obejmuje: 

 • lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytków ekologicznych,
 • uczelni,
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzących organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatku leśnym,
 • instytutów badawczych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 • Krajowego Zasobu Nieruchomości,
 • Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia od podatku leśnego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Deklaracja na podatek leśny

Wzór deklaracji o podatek leśny

Jeżeli na podatnika zostanie nałożony obowiązek zapłaty podatku leśnego, musi on złożyć:

wraz z wymaganymi załącznikami.

Kiedy złożyć deklarację na podatek leśny?

Kiedy należy złożyć deklarację?

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację lub informację o lasach należy złożyć w ciągu 14 dni od:

 • zakupienia lasu,
 • rozpoczęcia korzystania z niego jak właściciel,
 • zawarcia umowy z gminą lub Skarbem Państwa, 
 • zyskania prawa użytkowania wieczystego,
 • zmiany sposobu korzystania z lasu, na przykład:
  • wykorzystywania lasu do prowadzenia innej działalności gospodarczej niż leśna,
  • przywrócenia na gruntach działalności leśnej,
 • zmiany powierzchni lasu do opodatkowania.

Warto wiedzieć:

Jeżeli w kolejnych latach sposób użytkowania lasu ani jego powierzchnia nie zmienią się, nie ma potrzeby ponownego składania deklaracji.

Gdzie i jak złożyć deklarację?

Dokument należy złożyć w urzędzie miasta/gminy, właściwym dla miejsca położenia lasu. Można to zrobić na 3 sposoby:

 • osobiście,
 • listownie, 
 • przez Internet, za pomocą platformy ePUAP.

Ile kosztuje złożenie deklaracji?

Złożenie dokumentu jest bezpłatne.

Ustawa o podatku leśnym

Ustawa o podatku leśnym

Przepisy dot. podatku leśnego zawiera ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888). Ustala ona m.in. kto jest zobowiązany do jego opłacania, kto jest zwolniony z tego obowiązku, oraz kto ten podatek pobiera. Dodatkowo definiuje, czym jest las i kiedy jest on objęty podatkiem leśnym.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - podatek leśny w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę podatek leśny online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 38,6 tys. dokumentów!
Deklaracja na podatek leśny
Pobierz dokument
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Pobierz dokument
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Pobierz dokument
Informacja o lasach
Pobierz dokument
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Pobierz dokument
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Pobierz dokument
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Pobierz dokument

Powiązane tagi