Decyzja o warunkach zabudowy - wniosek o wydanie decyzji [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 4 kwietnia 2024 10 min. czytania

Decyzja o warunkach zabudowy

Planując budowę, należy upewnić się, czy teren, na którym ma znajdować się nieruchomość, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan nie obejmuje tego terenu, inwestor musi starać się o decyzję o warunkach zabudowy. Kiedy jej posiadanie jest konieczne? Gdzie i jak złożyć wniosek? Ile kosztuje wydanie dokumentu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Warunki zabudowy

Przepisy regulujące wydawanie warunków zabudowy znajdują się przede wszystkim w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Warunki zabudowy stanowią narzędzie zapewnienia przez gminę ładu przestrzennego, określają funkcje zabudowy oraz parametry budynku takie jak: wysokość, geometria dachu, umiejscowienie na działce i inne istotne elementy.

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

Warunki zabudowy to ogólne regulacje i wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, podczas gdy pozwolenie na budowę to formalny akt administracyjny, który uprawnia do faktycznego przystąpienia do prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem i spełnieniem wszystkich wymagań prawnych. Warunki zabudowy stanowią ogólny kontekst, w jakim projekty budowlane są tworzone, natomiast pozwolenie na budowę to konkretny etap w procesie, który upoważnia do realizacji projektu.

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana?

O decyzję należy się starać, gdy dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a inwestor chce:

 • zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek bądź inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, które trwają dłużej niż rok,
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:
  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany,
  • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
   • przeznaczony do okresowego wypoczynku,
   • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m,
  • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora,
  • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Kiedy decyzja nie jest wymagana?

Inwestor nie musi ubiegać się o dokument, jeżeli:

 • chce dokonać tymczasowej, trwającej do roku, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, dla której nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę,
 • roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego. Nie mogą one zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji), a także nie mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • chce zrealizować inwestycję budowlaną związaną z realizacją celu publicznego.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana?

Samo złożenie wniosku nie wystarczy, aby otrzymać dokument. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  • w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w  zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
  • strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  • strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Nie wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione w przypadku:

 • inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii,
 • zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Kto może starać się o decyzję o warunkach zabudowy?

Tylko część powyższych warunków musi zostać spełniona. O tym, jakie będą to warunki, zdecyduje organ wydający decyzję.

Kto może starać się o decyzję o warunkach zabudowy?

O wydanie tego dokumentu może wnioskować każdy  nie ma znaczenia, czy posiada on tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i procedura jego złożenia

Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy nieruchomość, na której planowane są roboty budowlane, nie jest objęta miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. W tym celu należy udać się do urzędu miasta/gminy lub skorzystać z GeoPortalu. Warto również zweryfikować czy planowana inwestycja nie jest objęta zakazem wydawania decyzji o warunkach zabudowy określonym w uchwale o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub w uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Diagnoza działki z OnGeo

Czy działkę uwzględniono w MPZP? Sprawdź z OnGeo.pl

Sprawdź, czy dla działki jest uchwalony MPZP na portalu OnGeo.pl

 • wejdź na stronę ongeo.pl,

 • wyszukaj interesującą Cię działkę i kliknij w nią na mapie,

 • następnie wybierz z listy interesujące Cię tematy, które mają znaleźć się w analizie działki,

 • opłać Raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie .PDF.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy, należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji:

Kiedy złożyć wniosek?

Inwestor może złożyć dokumenty w dowolnym momencie.

Gdzie złożyć wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie właściwym ze względu na lokalizację inwestycji → wyszukiwarka,
 • listownie na adres właściwego urzędu,
 • przez Internet, za pomocą portalu e-Budownictwo.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy — krok po kroku

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy to bardzo skomplikowany i długi proces, który może trwać nawet 3 miesiące. Składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku i wymaganych dokumentów.
 2. Ustalenie przez urząd stron postępowania  będą to np. właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
 3. Merytoryczna ocena wniosku.
 4. Wyznaczenie przez urząd obszaru analizowanego  to właśnie ten teren będzie analizowany pod kątem funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Uzgodnienie przez urząd decyzji o warunkach zabudowy z innymi urzędami.
 6. Zawiadomienie wcześniej ustalonych stron o zebraniu materiałów w sprawie.
 7. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy?

Jaki jest koszt decyzji o warunkach zabudowy?

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest bezpłatne dla:

 • właścicieli lub użytkowników wieczystych terenu, którego dotyczy wniosek,
 • organizacji pożytku publicznego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Gdy o decyzję o warunkach zabudowy wnioskuje inny podmiot, wówczas musi zapłacić 598 złotych. Opłatę uiszcza się w chwili złożenia wniosku, na konto bankowe tego samego urzędu, w którym składany jest wniosek.

Jeżeli wnioskujący decyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas dodatkowo musi zapłacić 17 złotych. Pełnomocnictwo jest bezpłatne w przypadku, gdy udzielone zostaje członkowi najbliższej rodziny.

Ile czeka się na wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Ile czeka się na wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Decyzja powinna zostać wydana w ciągu:

 • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
 • 90 dni – w pozostałych przypadkach.

W praktyce termin ten może się wydłużyć przez ilość dodatkowych procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Ile ważne są warunki zabudowy?

Aktualnie warunki zabudowy są wydawane na czas nieokreślony. Jednak od 1 stycznia 2026 roku zostanie wprowadzona znaczna zmiana w tym zakresie i warunki zabudowy będą przyznawane wyłącznie na okres 5 lat. Decyzja odnosząca się do warunków zabudowy straci swoją ważność, kiedy inny wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę dla obszaru objętego tą decyzją, lub też w sytuacji, gdy dla danego terenu zostanie ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ustalenia różnią się od tych zawartych w wydanej decyzji.

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Od decyzji wydanej przez organ przysługuje odwołanie  można je złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie należy dostarczyć do organu, który wydał decyzję  ten przekaże je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Odwołanie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • imię, nazwisko i adres osoby wnoszącej odwołanie,
 • adres Kolegium Odwoławczego, które rozpatrzy odwołanie,
 • nazwa i adres organu, który wydał decyzję,
 • tytuł: Odwołanie,
 • numer decyzji i datę jej wydania,
 • uzasadnienie składania odwołania,
 • podpis składającego odwołanie.

Poniżej umieszczono wzór odwołania w dwóch formatach  PDF i DOC.

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy - wzór PDF, DOC

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - decyzja o warunkach zabudowy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [DOC]
Pobierz wniosek
Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy [DOC]
Pobierz dokument
Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu