Wniosek o stypendium szkolne (socjalne)

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Stypendium szkolne

Co to jest socjalne stypendium szkolne?

To świadczenie przydzielane uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o dokumentowaniu wydatków - instytucja przydzielająca świadczenie może poprosić o ich przedłożenie. Zobacz: co można kupić za stypendium szkolne.

Komu przysługuje stypendium socjalne dla uczniów?

Stypendium szkolne dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych (również artystycznych z uprawnieniami szkół publicznych), do czasu ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24. roku życia. Stypendium przysługuje również wychowankom ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do ukończenia przez nich 18. r.ż.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji:

 • materialnej spowodowanej:
  • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
  • wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną,
  • występowaniem w domostwie:
   • bezrobocia,
   • niepełnosprawności,
   • choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej,
   • alkoholizmu,
   • narkomanii,
 • życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Ile wynosi stypendium szkolne?

Wysokość stypendium zależne jest od kryterium dochodowego na osobę oraz od uchwały rady gminy, której dotyczy. O szczegóły dopytaj w swoim ośrodku pomocy społecznej (miejskim lub gminnym) lub urzędzie miasta.

Kryterium dochodowe do stypendium szkolnego

Maksymalna wysokość dochodów określona jest w ustawie rządowej i wynosi obecnie 528 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie. Tej wysokości nie można przekroczyć, jeśli ubiegamy się o świadczenie.

Jak długo można otrzymywać stypendium?

Stypendium szkolne przyznawane jest na minimum 1 miesiąc, ale nie na dłużej niż 10 miesięcy. Należy pamiętać, że świadczenie jest przydzielone tylko i wyłącznie na cele edukacyjne - wydatki należy udokumentować i przedłożyć do wglądu.

Co można kupić za stypendium szkolne?

Przy wydawaniu środków ze stypendium należy pamiętać o dokładnym udokumentowaniu zakupów szkolnych. Należą do nich między innymi:

 • KSIĄŻKI - podręczniki, słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne i chemiczne, mapy, atlasy,
 • ARTYKUŁY PAPIERNICZE - zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, farby, kleje, nożyczki, taśmy klejące, bloki techniczne, papier milimetrowy itp.
 • WYPOSAŻENIE UCZNIA - plecak szkolny, torba sportowa,
 • ODZIEŻ (jedna para każdej odzieży na semestr):
  • sportowa - strój gimnastyczny (dresy, spodenki, koszulka, getry, skarpety), strój kąpielowy, czepek, klapki basenowe,
  • galowa - koszula, spodnie/spódniczka, ale już nie strój komunijny czy studniówkowy,
  • szkolna typu mundurek, fartuszek - jeśli wymagany i potwierdzony przez szkołę,
  • obuwie sportowe - 2 pary na semestr,
  • ochronna na praktyki, po potwierdzeniu przez szkołę o konieczności posiadania,
 • WYPOSAŻENIE DODATKOWE związane z wybraną szkołą lub zajęciami pozalekcyjnymi (wymagane potwierdzenie uczęszczania) w tym:
  • sprzęt do nauki zawodu/praktyk,
  • sprzęt sportowy związany z zajęciami, na które uczęszcza uczeń (np. rower, rakieta itp.),
  • instrumenty muzyczne z potwierdzonym uczestnictwem na zajęciach,
 • MEBLE SZKOLNE - biurko, krzesło, lampka, ale już nie regały, szafy,
 • SPRZĘT KOMPUTEROWY
  • laptop, komputer, tablet wraz z osprzętem,
  • oprogramowanie,
  • drukarki, papier do drukarek, tonery,
  • serwis komputerowy, części,
 • ZWROT WYDATKÓW
  • za domowy internet w miesiącach wrzesień - czerwiec,
  • za dodatkowe zajęcia edukacyjne (muzyczne, sportowe, tematyczne, językowe),
  • za dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania (częściowy lub cały),
  • za zielone szkoły - wycieczki edukacyjne organizowane przez placówki szkolne.

Do uzasadnienia wydatku potrzebna będzie oryginalny rachunek lub faktura imienna (na ucznia pełnoletniego lub rodzica), z odpowiednią adnotacją przy produkcie: szkolny, sportowy (może być odręczna adnotacja od sprzedawcy, ale z podpisem i pieczątką sklepu).


Wniosek o stypendium szkolne (socjalne)

Kto składa wniosek i gdzie?

Do złożenia wniosku upoważniony jest:

 • pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie),
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektor szkoły/placówki, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek można złożyć w ośrodkach pomocy społecznej właściwych dla twojej gminy. W niektórych miastach wnioski przyjmowane są także w urzędzie miasta, w przeznaczonym do tego wydziale. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź najbliższą placówkę.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać stypendium szkolne, należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - każda gmina może mieć nieco inny wzór formularza, należy zapytać o niego na miejscu lub sprawdzić na stronie internetowej,
 • oświadczenie/zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie, w tym:
  • zaświadczenia o wysokości przychodów za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • zaświadczenia z zakładu pracy,
  • zaświadczenia z ZUS/KRUS o rencie lub emeryturze lub ich waloryzacji (oryginały do wglądu),
  • decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń socjalnych (MOPS, kserokopie),
  • zaświadczenia o alimentach lub ich nieściągalności,
  • zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych,
  • zaświadczenie o figurowaniu w bazie PUP osób bezrobotnych.

Kiedy składa się wniosek?

Termin nieprzekraczalny składania wniosków to od 1 września do 15 września danego roku (dla kolegiów nauczycielskich, języków obcych i pracowników służb społecznych - do 15 października).
Tylko w wyjątkowych sytuacjach i przez udokumentowane zdarzenia termin może ulec wydłużeniu.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - stypendium szkolne (socjalne) w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - stypendium szkolne (socjalne)

Nie ma jednego obowiązującego dokumentu. Każda gmina posiada własny wniosek, dlatego skorzystaj z wyszukiwarki i zapytaj bezpośrednio w instytucji lub sprawdź na stronie internetowej swojego MOPS/GOPS czy posiada wniosek do pobrania.


Powiązane tagi