Podatek od środków transportu 2022 - stawki, termin i druk deklaracji DT-1

Podatek od środków transportu

Posiadacze niektórych rodzajów pojazdów muszą pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od środków transportu. Jakie pojazdy objęte są podatkiem? Kiedy należy go uiścić? Kiedy można uzyskać zwolnienie z podatku? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto musi zapłacić podatek od środków transportowych?

Podatnikami należności podatkowych od środków transportu są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami pojazdów,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które pojazd został zarejestrowany,
 • posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Uwaga! Jeżeli pojazd stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach.

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

Do pojazdów, za które trzeba uiszczać podatek, należą m.in.:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
  • powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  • od 7 ton i poniżej 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • równą lub wyższą niż 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Kiedy pojawia się obowiązek zapłaty podatku?

Kiedy pojawia się obowiązek zapłaty podatku? 

Obowiązek podatkowy pojawia się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • pojazd został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazd został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Kiedy obowiązek wygasa?

Obowiązek płacenia podatku od środków transportu znika z końcem miesiąca, w którym:

 • pojazd został wyrejestrowany, lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 • upłynął czas, na który powierzono pojazd.

Jaka jest stawka podatku od środków transportu?

Stawki podatku są indywidualnie ustalane przez radę gminy, jednak roczne stawki podatku nie mogą przekroczyć kwot uregulowanych przez ustawę.

Rodzaj pojazdu Maksymalna wysokość podatku
samochód ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
od 3,5 do 5,5 tony włącznie 912,48 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1522,21 zł
powyżej 9 ton 1826,64 zł
samochód ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy)
3485,69 zł
ciągnik siodłowy lub balastowy, przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 2131,05 zł
ciągnik siodłowy lub balastowy, przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton włącznie 2694,21 zł
powyżej 36 ton 3485,69 zł
przyczepa lub naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 1826,64 zł
 
przyczepa lub naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
do 36 ton włącznie 2131,05 zł
powyżej 36 ton 2694,21 zł
autobus, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy
mniejszej niż 22 miejsca 2156,92 zł
równej lub większej niż 22 miejsca  2726,93 zł

Termin zapłaty podatku od środków transportu

Termin zapłaty podatku od środków transportu

Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach:

 • I rata - do 15 lutego, 
 • II rata - do 15 września,

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, to podatek za ten rok zapłać w dwóch równych ratach w terminie:

 • I rata - 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • II rata - do 15 września.

Jak ominąć podatek od środków transportu? Zwolnienia od podatku od środków transportowych

Samego podatku nie da się ominąć, jednak część podmiotów może uzyskać od niego zwolnienie. Podatkiem nie obejmuje się pojazdów:

 • będących w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, które korzystają z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi -  jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • które stanowią zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych,
 • zabytkowych.

Uwaga! Każda gmina ma prawo wprowadzić własne zwolnienia od podatku.


Deklaracja na podatek od środków transportowych

Wzór deklaracji na podatek od środków transportu

Podatnik co roku ma obowiązek złożyć deklarację na podatek od środków transportu. Jej wzór udostępniamy poniżej.

Kiedy złożyć deklarację?

Wypełniony formularz deklaracji należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego. Jeżeli nabycie pojazdu nastąpi po tym terminie, nabywca ma 14 dni od dnia zakupu na złożenie formularza. 

Termin 14-dniowy na złożenie deklaracji obowiązuje również, gdy:

 • podatnik nabędzie pojazd zarejestrowany w Polsce – jako osoba prawna lub fizyczna,
 • zmienił się adres zamieszkania lub siedziba podatnika,
 • podatnik nabędzie pojazd ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym jego wycofaniu z ruchu,
 • podatnik dostanie decyzję o czasowym wycofaniu swojego pojazdu z ruchu,
 • zmieniło się przeznaczenie pojazdu na pojazd zwolniony z podatku (np. gdy w dowodzie rejestracyjnym pojazd został oznaczony jako pojazd specjalny),
 • pojazd podlegający opodatkowaniu zostanie sprzedany,
 • pojazd podlegający opodatkowaniu zostanie wyrejestrowany.

Gdzie i jak złożyć deklarację DT-1?

Gdzie i jak złożyć deklarację?

Deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście w urzędzie miasta/gminy bądź urzędzie dzielnicy (w przypadku Warszawy) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,
 • listownie, wysyłając formularz deklaracji na adres urzędu,
 • przez Internet, za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl lub biznes.gov.pl.

skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie złożyć deklarację!

Ile czeka się na decyzję?

Urząd przyjmie deklarację, podatnik nie otrzyma żadnej odpowiedzi. Urząd może jednak skontrolować deklarację i w przypadku wątpliwości poprosić o wyjaśnienia.

Zwrot podatku od środków transportowych

Zwrot podatku od środków transportowych

Jeżeli podatnik wykorzystuje środki transportu do wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terenie Polski, przysługuje mu zwrot zapłaconego podatku od tych środków.

Kwotę zwrotu podatku ustala się, przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych przez pojazd w przewozie koleją w danym roku podatkowym:

 • od 100 jazd i więcej – 100% kwoty rocznego podatku,
 • od 70 do 99 jazd włącznie – 75% kwoty rocznego podatku,
 • od 50 do 69 jazd włącznie – 50% kwoty rocznego podatku,
 • od 20 do 49 jazd włącznie – 25% kwoty rocznego podatku.

Wniosek o zwrot podatku należy złożyć w urzędzie miasta/gminy do 31 marca w roku następującego po roku podatkowym. Zwrot podatku można otrzymać w gotówce lub na konto bankowe, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - podatek od środków transportu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę podatek od środków transportu online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.