Wniosek o odpis aktu małżeństwa 2021

Aktualizacja: 20 maja 2021

Do załatwienia pewnych spraw (m.in. wymiana paszportu po zmianie nazwiska) wymagany jest odpis aktu małżeństwa. Jak zdobyć taki dokument? Gdzie złożyć wniosek? Jakie opłaty trzeba będzie uiścić? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajduje się w poniższej instrukcji!

Czym jest odpis aktu małżeństwa? 

Jest to kopia oryginalnego aktu, który sporządzany jest podczas rejestracji zawarcia małżeństwa. Pierwszy odpis skrócony otrzymuje się bezpłatnie na miejscu – aby otrzymać kolejny, należy złożyć wniosek i uiścić odpowiednią opłatę

Jakie są rodzaje odpisów aktu małżeństwa?

Odpisy aktów można otrzymać w postaci:

 • odpisu skróconego, czyli aktualną treść aktu, w której uwzględniono zmiany, jakich dokonano w akcie,
 • wielojęzycznego odpisu skróconego – jeżeli jest potrzebny za granicą, nie wymaga tłumaczenia
 • odpisu zupełnego, który zawiera wszystkie informacje od momentu jego sporządzenia, po ostanie zmiany.

W jakiej formie można otrzymać odpis?

Wnioskowane odpisy można otrzymać w formie:

 • papierowej (osobiście, pocztą)
 • elektronicznej – dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym można otrzymać na swoją skrzynkę ePUAP (dotyczy wszystkich odpisów za wyjątkiem wielojęzycznego)

Kto może otrzymać odpis aktu małżeństwa?

Przede wszystkim odpis może otrzymać każda osoba, której dany akt dotyczy. O otrzymanie dokumentu mogą starać się również:

 • współmałżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
 • osoba wskazująca interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. potrzebny do sądu)
 • sąd, prokurator,
 • organizacje społeczne (jeśli uzasadnią),
 • instytucje i urzędy (jeśli uzasadnią),
 • pełnomocnicy powyższych.

Jak złożyć wniosek o odpis aktu małżeństwa?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

 1. Osobiście – w Urzędzie Stanu Cywilnego – wniosek otrzymuje się i wypisuje się na miejscu
 2. Przez internet – za pośrednictwem skrzynki ePUAP
 3. Listownie – wypisany wniosek wysyłamy do urzędu

Gdzie należy złożyć wniosek o odpis aktu małżeństwa? 

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto skorzystać z wyszukiwarki na dole strony i dowiedzieć się, gdzie złożyć wniosek w najbliższej okolicy!

Ile kosztuje odpis aktu małżeństwa? 

Po zawarciu małżeństwa, pierwszy skrócony odpis z aktu jest wydawany bezpłatnie. Bez opłat otrzymuje się również odpis, jeśli jest wymagany do takich spraw, jak:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • świadczenie socjalne,
 • pomoc społeczna,
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS,
 • alimenty,
 • zatrudnienie, wynagrodzenie za pracę,
 • przyznanie opieki, kurateli, adopcji.

W innych przypadkach, za odpis aktu małżeństwa należy zapłacić według poniższego cennika:

Rodzaj odpisu Koszt
Skrócony 22 zł
Papierowy odpis wielojęzyczny 22 zł
Zupełny 33 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Wniosek o odpis aktu małżeństwa

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Jeżeli odpis aktu małżeństwa, o który się staramy, dotyczy wnioskującego, jego współmałżonka lub rodzeństwa albo wstępnych i zstępnych, do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach należy jednak posiadać:

 • pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo (jeżeli go udzielono)
 • potwierdzenie przelewu (jeżeli uiszczano opłaty za pomocą przelewu bankowego)

Mimo braku konieczności składania jakichkolwiek dokumentów prócz wniosku, warto przygotować dane, które na pewno będą wymagane podczas ubiegania się o odpis. Dane będą się różnić w zależności od tego, kogo dotyczy akt:

 • własny akt małżeństwa: należy przygotować datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości, datę i miejsce zawarcie małżeństwa oraz imię i nazwisko współmałżonka – oprócz tego można również podać inne dane, na przykład numer PESEL;
 • akt innej osoby: potrzebne będzie imię i nazwisko osoby, miejsce i data jej urodzenia. Można również podać jej numer PESEL. Poza tym należy podać datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz dane współmałżonka (imię, nazwisko, numer PESEL).

Jak złożyć wniosek przez internet?

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl i nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek”
 2. Następnie trzeba przejść przez proces logowania. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zalogowaniu strona przekieruje nas do wniosku.
 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru, w jaki sposób chcemy odebrać odpis aktu.
 4. Wypełniamy wniosek i dołączamy potrzebne załączniki.
 5. Następnie należy wybrać cel wydania odpisu – czasem będzie on wymagał uzasadnienia!
 6. Wybieramy sposób płatności, za pomocą którego uiścimy wszystkie opłaty.
 7. Sprawdzamy dane wpisane we wniosku i podpisujemy go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Ostatnim krokiem jest odebranie odpisu aktu we wcześniej wybrany sposób. 

Jak złożyć wniosek w urzędzie? 

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i danych.
 2. Następnie należy uiścić wszystkie opłaty (za odpis aktu i pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone)
 3. Składamy wniosek w urzędzie 
 4. Ostatnim krokiem jest odebranie gotowego odpisu!

Jak złożyć wniosek listownie?

 1. Na początku należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i dane.
 2. Kolejnym krokiem jest uiszczenie wszystkich wymaganych opłat
 3. Następnie wysyłamy wniosek do urzędu.
 4. Pozostaje czekać na informację zwrotną od urzędu i odebrać gotowy odpis we wcześniej wybrany sposób! 

Jak długo czeka się na wydanie odpisu? 

To, jak długo będzie trzeba czekać na dokument zależy od tego, jaka forma aktu została wybrana podczas składania wniosku.

W przypadku elektronicznej wersji odpisu, zostanie on automatycznie wysłany na skrzynkę ePUAP, jeżeli:

 • akt dotyczy wnioskującego, jego dzieci, rodziców, małżonka, 
 • akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego oraz
 • wybrano we wniosku odbiór na skrzynkę ePUAP oraz zdecydowano się na płatność online,
 • ponadto system potwierdził spełnienie warunków do automatycznego wydania odpisu. 

Uwaga! Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma mocy prawnej.

Warto wiedzieć! Jeśli odpis zostanie wydany automatyczne, w miejscu podpisu urzędnika będzie elektroniczna pieczęć ministra cyfryzacji, która także stanowi podpis kwalifikowany.

Jeżeli wnioskujący zdecydował się na papierową wersję odpisu, czas oczekiwania będzie dłuższy. Wynosi on:

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,
 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego (USC) posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru,
 • do 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego (USC) nie posiada aktu w wersji papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru,

Czy można odwołać się od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić wydania odpisu aktu małżeństwa, jeżeli staramy się o odpis aktu innej osoby, do którego nie mamy prawa. Jest możliwość odwołania się od negatywnej decyzji – można to zrobić w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć do kierownika urzędu, który przekaże je do wojewody, któremu podlega dany Urząd Stanu Cywilnego.


Gdzie można złożyć wniosek o odpis aktu małżeństwa w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - odpis aktu małżeństwa

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Pobierz wniosek - odpis aktu małżeństwa

Przykładowy wniosek o uzyskanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dodatkowo należy przygotować:

 • potwierdzenie opłaty skarbowej
 • potwierdzenie interesu prawnego - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport)
Pobierz dokument