Książka obiektu budowlanego - informacje 2023

Weryfikacja: 8 maja 2023

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument, który powinien być na bieżąco aktualizowany, gdyż zawiera kluczowe informacje na temat nieruchomości podczas jej użytkowania. Czym dokładnie jest książka obiektu budowlanego i jakie informacje zawiera? Kiedy jej posiadanie jest konieczne? Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest książka obiektu budowlanego? 

Książka obiektu budowlanego to dokument, w którym zapisuje się informacje na temat stanu technicznego, remontów i przebudowy obiektów budowlanych w okresie ich użytkowania.

Książka obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być cały czas dostępna u właściciela lub zarządcy budynku, ponieważ organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzić kontrolę jej prowadzenia. 

Jakie informacje zawiera książka obiektu budowlanego?

Na poszczególnych stronach książki powinny się znaleźć następujące informacje:

 • osoba upoważniona do dokonania wpisu - s. 2
 • dane identyfikacyjne obiektu - s. 3
 • spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu - s. 4 i 5,
 • dane techniczne charakteryzujące obiekt - s. 6,
 • plan sytuacyjny obiektu - s. 7,
 • wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu - s. 8-21,
 • wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu - s. 22-29,
 • wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu - s. 30-32,
 • dane dotyczące opracowania technicznego - s. 33-34,
 • wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie - s. 45-60
 • dane dotyczące dokumentacji technicznej - s. 61-70,
 • wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu - s. 71-73
 • wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu - s. 74

Wzór książki obiektu budowlanego

Wzór książki obiektu budowlanego określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego.

ksiazka-obiektu-budowlanego-wzor

Dla jakich obiektów trzeba prowadzić KOB?

Dla jakich obiektów należy prowadzić książkę obiektu budowlanego (KOB)?

Książka obiektu budowlanego musi być prowadzona dla każdego budynku, z wyjątkiem obiektów budowlanych, których budowa nie wymagała pozwolenia na budowę, budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz każdego obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia,
z wyłączeniem:

 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów budowlanych gospodarczych związanych z produkcją rolną:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, i rozpiętość konstrukcji nie większej niż 4,8 m,
  • płyt do składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  • naziemnych silosów przeznaczonych do materiałów sypkich o pojemności do 30 m3, i wysokości nie większej niż 4,5 m,
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
 • dróg lub obiektów mostowych, jeżeli jest prowadzona dla nich książka drogi lub książka obiektu mostowego.

Kto musi prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Obowiązek prowadzenia dokumentacji spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu.

Kiedy należy dokonywać wpisów do książki obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego powinna zostać założona w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo doręczenia zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części.

Wpisów w książce należy dokonywać w momencie nastania okoliczności, dla których konieczne jest dokonanie wpisu.

Zasady dokonywania wpisów w KOB

Zasady dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego

Ustawodawca wyróżnił kilka zasad obowiązujących podczas dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego:

 • wpisy powinny występować po sobie w kolejności chronologicznej,
 • wpisy powinny być dokonywane w dniu zaistnienia zmian,
 • wpisy powinny być jednoznaczne i możliwie zwięzłe,
 • poprawek powinno się dokonywać poprzez wykreślenie pomyłki pojedynczą linią. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jakie dokumenty należy dołączyć do książki obiektu budowlanego?

Wpisy z książki obiektu budowlanego powinny zostać poparte odpowiednimi dokumentami. Należą do nich:

 • dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza,
 • instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,
 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego,
 • oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku użytkowania,
 • inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu.

Wszystkie dokumenty powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Jak uzyskać książkę obiektu budowlanego?

Książkę obiektu budowlanego przygotowaną zgodnie z wymaganiami ustawy, można zakupić w księgarniach lub przez Internet. Ceny wahają się od 10 do nawet 50 zł. Ważne jest, aby książka obiektu budowlanego miała format A4 i była wykonana w sposób trwały. Dodatkowo, strony książki powinny być ponumerowane i zabezpieczone, w taki sposób by niemożliwe było ich usunięcie lub wymiana.

Jeżeli książka obiektu budowlanego zostanie zapełniona w całości, konieczne jest założenie kolejnej, traktowanej jako następny tom.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego online. Działa od 1 stycznia 2023 roku i dzięki niej nie ma konieczności prowadzenia papierowej wersji książki obiektu budowlanego. 

c-KOB umożliwia założenie książki obiektu budowlanego oraz wprowadzanie wpisów dotyczących:

 • obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców obiektu budowlanego
 • przeprowadzonych kontroli,
 • ekspertyz i opinii technicznych,
 • robót budowlanych,
 • katastrof budowlanych,
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej.

Co grozi za brak książki obiektu budowlanego?

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo Budowlane, na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia KOB, która musi dokumentować wszystkie kontrole, przeglądy i prace dotyczące obiektu. Niewypełnienie tych obowiązków jest złamaniem prawa budowlanego i podlega karze grzywny do 5 tys. zł.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - książka obiektu budowlanego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę książka obiektu budowlanego online?

c-KOB
Portal umożliwiający prowadzenie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego