Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców - szkolenia wstępne i okresowe - cennik

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP to jedyne obowiązkowe szkolenie, które pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Jakie wyróżniamy rodzaje szkoleń BHP? Kim jest specjalista ds. BHP? Odpowiedzi na te pytania znajdują w poniższym poradniku.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców?

Szkolenia BHP służą do zaznajomienia pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Na szkoleniach pracownicy zapoznają się z zagrożeniami i chorobami zawodowymi, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie z zakresu BHP zanim dopuści ich do pracy. W przypadku gdy pracownik podejmuje u pracodawcy pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę, takie szkolenie nie jest wymagane. Rrównież sam pracodawca musi odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy w godzinach pracy pracownika.

Brak wdrożenia odpowiednich zasad BHP w firmie może być karany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Karę poniesie ten, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poważne naruszenie przepisów lub zasad BHP przez pracownika może być powodem rozwiązania z pracownikiem umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Jeśli pracodawca zaniedba obowiązki BHP, pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).

Jedną z osób, która odpowiada za przeprowadzenie szkoleń BHP, jest specjalista ds. BHP. To osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy, 
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, 
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, 
 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie,
 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania swoich obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,
 • w regulaminach pracy,
 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,
 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający praktykę,
 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy jest dużo bardziej nakierowany na przedstawienie pracownikowi zasad bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:
  • niebezpiecznymi,
  • szkodliwymi,
  • uciążliwymi,
  • psychospołecznymi.
 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy musi ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, 
 • student odbywającego praktykę studencką.

Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Na koniec szkolenia wstępnego uczestnik zdaje egzamin sprawdzający. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uzyskuje zaświadczenie, tzw. kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego

Karta szkolenia wstępnego

Karta szkolenia wstępnego to jedyny dokument, który potwierdza ukończenie przez pracownika wstępnego szkolenia BHP, które musi odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. 

Karta szkolenia wstępnego zawiera następujące informacje:

 • nazwa firmy/pracodawcy,
 • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie,
 • informacje dotyczące instruktażu ogólnego np. datę szkolenia czy imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż,
 • dane dotyczące instruktażu stanowiskowego np. nazwę stanowiska, datę oraz dane osoby prowadzącej instruktaż.

Szkolenie wstępne cennik

Cena za szkolenie wstępne waha się od 25 do 150 złotych za osobę - wpływ na cenę ma m.in. forma (zdalne lub stacjonarne) oraz język prowadzenia szkolenia.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP

Celem szkolenia okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP i zaktualizowanie jej o nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbyć:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku - w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.
 • w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku - pozostali pracownicy.

Szkolenie okresowe może przeprowadzić:

 • pracodawca lub
 • jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy tj:
  • placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, szkoła ponadpodstawowa,            
  • podmiot z systemu szkolnictwa wyższego i nauki,                                                                                                
  • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,        
  • przedsiębiorca prowadzący działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak często odbywają się szkolenia okresowe BHP?

Jak często odbywają się szkolenia okresowe BHP?

Szkolenie okresowe powinno się przeprowadzać:

 • co najmniej raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
 • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • raz na 5 lat – dla: 
  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,
  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,
  • pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby,
  • pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz pracowników, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP,
 • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Gdy przeważająca działalność pracodawcy znajdzie się w kategorii ryzyka powyżej 3, wówczas pracodawca musi przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w zakresie BHP w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Kto jest zwolniony ze szkolenia okresowego?

W szkoleniu okresowym z zakresu BHP nie muszą brać udziału osoby, które:

 • przedstawią aktualne zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia okresowego w okresie ważności ostatniego szkolenia u innego pracodawcy,
 • w odpowiednim terminie odbyły szkolenie okresowe wymagane dla osób zatrudnionych na stanowiskach należących do innej grupy stanowisk, jeżeli zakres tematyczny programu szkolenia na stanowisku dotychczasowym pokrywa się z programem szkolenia obowiązującym na nowym stanowisku pracy,
 • pracują na stanowisku biurowo-administracyjnym, a działalność pracodawcy została zakwalifikowana do kategorii ryzyka nie większej niż 3. 

Cena szkolenia okresowego

W przypadku szkoleń okresowych, kwota zależy również od branży, dla której są przeprowadzane. Ceny mogą wahać się od 50 do nawet 150 złotych za osobę. 

Czym są szkolenia PPOŻ?

Są to obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zapobiegania pożarom i ochrony życia oraz zasad ewakuacji. Najczęściej szkolenia te połączone są z ogólnymi szkoleniami BHP.

Szkolenia PPOŻ może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje tj. inspektor PPOŻ, specjalista ochrony przeciwpożarowej, technik lub inżynier pożarnictwa.

Czym kierować się przy wyborze specjalisty ds. BHP?

Specjalista ds. BHP w dużej firmie - czym się kierować przy wyborze?

Firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników, mają obowiązek zatrudnienia na stałe specjalisty ds. BHP. To bardzo ważna osoba w miejscu pracy, dlatego ważne jest, aby wybrać na to stanowisko właściwą osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje, predyspozycje do wykonywania zawodu, gdyż wiąże się on z dużą odpowiedzialnością. Wybierając specjalistę ds. BHP, należy się kierować tym, czy posiada on odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do wykonywania zawodu, a także doświadczenie. Ważne, aby była to osoba sumiennie wykonująca swoje obowiązki. Specjalista ds. BHP powinien posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w tym zakresie oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP. Specjalista może awansować na starszego lub głównego specjalistę, jeżeli jego staż pracy będzie wynosił kolejno 3 oraz 5 lat.

Inni pracownicy służby BHP, m.in. inspektorzy i starsi inspektorzy, nie muszą mieć wykształcenia wyższego - wystarczy, aby posiadali tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz - w przypadku starszego inspektora - co najmniej 3-letni staż pracy. 

Starszy inspektor nie musi posiadać stażu pracy, jeżeli ukończy studia wyższe lub podyplomowe na kierunku lub specjalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdzie szukać specjalisty ds. BHP?

Specjalistę ds. BHP bez problemów można wyszukać za pośrednictwem Internetu. Przy wyborze warto kierować się opiniami na temat danego specjalisty. Dobrym sposobem jest także stworzenie ogłoszenia o pracę dla specjalisty ds. BHP, jeżeli mamy zamiar zatrudnić go w swojej firmie.

Obowiązki małych firm w zakresie BHP

Zadania służby BHP w zakładach do 100 pracowników można powierzyć pracownikowi wykonującemu już inną pracę w tym samym zakładzie lub zlecić czuwanie nad higieną pracy zewnętrznej firmie. Jeżeli pracodawca spełnia niżej wymienione warunki, może samodzielnie zajmować się kwestiami dotyczącymi BHP:

 • zatrudnia do 10 pracowników,
 • zatrudnia do 20 pracowników - przy czym jego działalność jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • posiada odpowiednie szkolenie z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy.

Podstawa prawna 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - szkolenia BHP w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,9 tys. dokumentów!
Karta szkolenia wstępnego [PDF]
Pobierz dokument