Podatek rolny - stawka i deklaracja PDF wzór 2022

Podatek rolny

Rolnik prowadzący gospodarstwo, posiadający użytki rolne zobowiązany jest uiszczać podatek rolny. Co podlega opodatkowaniu? Jaka jest stawka podatku w 2022 roku? Kto może liczyć na zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od gruntów rolnych? Wszystko wyjaśniamy w poniższej instrukcji. 

Co jest opodatkowane podatkiem rolnym?

Podatkiem objęte są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, nie licząc tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Kto musi płacić podatek rolny?

Obowiązkiem płacenia podatku rolnego obciążeni są:

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni,
 • użytkownicy wieczyści,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli ich posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych → W tym przypadku podatnikami są jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kiedy pojawia się i wygasa obowiązek zapłaty podatku?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik objął grunt na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, bądź w wieczyste użytkowanie. Obowiązek wygasa zaś ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć wcześniej wymienione okoliczności.

Stawka podatku rolnego

Stawka podatku rolnego

Właściciele gruntów zobowiązani do płacenia podatku rolnego uiszczają go według następujących stawek:

 • równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta (od 1 ha przeliczeniowego) - dla gruntów gospodarstwa rolnego,
 • równowartość pieniężna 5 kwintala żyta (od 1 ha) - dla innych gruntów rolnych, podlegających podatkowi rolnemu.

Obliczeń dokonuje się na podstawie wyliczonej według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Uwaga! Rada gminy może obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego.

Termin zapłaty podatku

Termin zapłaty podatku

Podatnicy uiszczają należność za podatek rolny w 4 ratach:

I rata - 15 marca
II rata - 15 maja
III rata - 15 września,
IV rata - 15 listopada

Uwaga! Jeżeli podatek nie jest mniejszy niż 100 złotych jeżeli jest mniejszy, należy uiścić go w całości w terminie płatności pierwszej raty. 

Podatek można zapłacić:

 • przelewem na rachunek instytucji,
 • gotówką w kasie,
 • w drodze inkasa.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Niektórzy rolnicy mogą liczyć na tzw. ulgę inwestycyjną — dzięki niej kwota podatku do zapłaty będzie niższa. Przysługuje ona za wydatki poniesione w związku z:

 • budową lub modernizacją budynków inwentarskich, które służą do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów, które służą ochronie środowiska,
 • zakupem i zainstalowaniem:
  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód),

o ile wydatki te nie zostały w całości lub w części sfinansowane ze środków publicznych.

Uwaga! Rada gminy może ustalić na terenie gminy własne ulgi od podatku rolnego. 

Ulga w podatku rolnym z tytułu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

W przypadku pojawienia się klęski żywiołowej organ podatkowy może częściowo lub całkowicie zwolnić podatnika z konieczności zapłaty podatku rolnego. Wysokość ulgi zależy od rozmiarów strat w gospodarstwie. 

Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej — jeżeli wprowadzony został po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w kolejnym roku podatkowym.

Zwolnienie z podatku rolnego

Zwolnienie z podatku rolnego

Oprócz ulg, w niektórych przypadkach można skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku. Obejmuje ono:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Uwaga! Podobnie jak w przypadku ulg, rada gminy może także ustalić własne zasady zwolnienia z podatku.


Deklaracja na podatek rolny

Wzór deklaracji o podatek rolny PDF

Wymagane dokumenty

Osoba, na której spoczywa obowiązek uiszczenia podatku rolnego, musi złożyć następujące dokumenty:

Gdzie dostarczyć dokumenty?

Właściwy dokument należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na lokalizację gruntów. Podatnik może go dostarczyć:

 • osobiście, 
 • listownie na adres urzędu,
 • przez Internet, za pomocą platformy ePUAP.

Kiedy należy dostarczyć dokumenty?

Podatnik ma określony czas na przekazanie deklaracji bądź informacji do urzędu. 

 • w przypadku informacji o gruntach - 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania,
 • w przypadku deklaracji na podatek rolny — do 15 stycznia roku podatkowego.

Ile kosztuje złożenie dokumentów?

Zarówno złożenie informacji, jak i deklaracji jest bezpłatne.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - podatek rolny w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę podatek rolny online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej