Karta Dużej Rodziny - wzór wniosku i zniżki 2021

Aktualizacja: 25 listopada 2021

Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Komu przysługuje KDR?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny - Lista partnerów oferujących zniżki

Pełną listę partnerów współpracujących z Kartą Dużej Rodziny można znaleźć tutaj: empatia.mpips.gov.pl/kdr

Przykładowe miejsca, gdzie możesz ją wykorzystać:

 • McDonald’s
 • PKP Intercity
 • Decathlon
 • Rossmann
 • i wiele innych.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w mieście/gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania wnioskującego → skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się, gdzie złożyć wniosek w swojej okolicy. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej [email protected]. Aby móc składać wnioski elektronicznie, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Uwaga! Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innym mieście, wniosek należy złożyć dodatkowo tam, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

Kto może złożyć wniosek o KDR?

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Lokalna Karta Dużej Rodziny

Niektóre miasta oferują również lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki, oferowane dla mieszkańców danego miejsca. Aby dowiedzieć się, czy miasto, które zamieszkujemy, również ją oferuje, wystarczy wejść na stronę instytucji odpowiedzialnej za wydawanie kart w danym miejscu.

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że:

 • posiadamy już jedną formę karty a składamy wniosek o dodatkową formę - koszt 9,21 zł,
 • staramy się o duplikat karty, która została zgubiona bądź skradziona Karty - koszt 9,56 zł.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

 • rodzice - na całe życie,
 • dzieci - do ukończenia 18 lat,
 • dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:
  • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,
  • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.
 • dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 • cudzoziemcy - na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Aby starać się o Kartę Dużej Rodziny, należy pobrać i wypełnić wniosek, a następnie dostarczyć go do instytucji, która w danym mieście przyjmuje dokumenty w tej sprawie - takiej informacji należy poszukać na stronie urzędu miasta/gminy.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci - dotyczy ojca i matki;
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - dotyczy dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej
 • oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka - w przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka; 
 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka - w przypadku dzieci powyżej 18. r.ż., które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. 

Pamiętaj! Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku rodzica;
 • dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa - w przypadku małżonka rodzica;
 • akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia
 • dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia;
 • dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt/burmistrz/prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować od razu o obie formy tej Karty – tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną. Kartę elektroniczną wyświetla się na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) w aplikacji mKDR, która posiada funkcjonalności ułatwiające korzystanie z uprawnień, m.in. mapę z geolokalizacją, umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach Karty i ich ofertach.

Jak wygląda KDR?

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Ma takie same wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). Na karcie znajdują się następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.

Numer Karty składa się z 17 cyfr:

 • 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy, 
 • następne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej,
 • następne 2 cyfry to numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, 
 • ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Aplikacja mKDR

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:

 • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
 • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
 • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.;
 • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp, podając kod PIN.

Jak uzyskać mKDR?

Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku on-line na platformie [email protected] lub w urzędzie miasta/gminy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres e-mail, który wskazano w formularzu dostaniemy numer swojej karty. Na telefon przyjdzie SMS, w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.

Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon. Aplikacja poprowadzi nas automatycznie do uruchomienia mKDR na smartfonie.

Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty?

Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Możesz w tym celu udać się do urzędu gminy swojego zamieszkania i wypełnić wniosek w formie papierowej. Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pamiętaj – jeśli wnioskujesz o elektroniczną formę Karty, koniecznie wypełnij załącznik ZKDR-04 – podaj w nim numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę Karty, a także wskaż, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

Na Platformie Informacyjno-Usługowej [email protected] dostępny jest kreator wniosku przeznaczony dla osób, które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a chciałyby korzystać także z mobilnej Karty Dużej Rodziny. Rozwiązanie to umożliwia złożenie takiego wniosku w kilku prostych krokach!

 1. Na Platformie Informacyjno-Usługowej [email protected], dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl wybieramy moduł eWnioski.
 2. Logujemy się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. 
 3. Jeśli korzystamy z [email protected] po raz pierwszy, musimy uzupełnić swoje dane oraz dodać dane członków swojej rodziny. Jeśli korzystano już wcześniej z [email protected], dane nasze oraz naszej rodziny będą już zapisane na koncie.
 4. Na panelu ogólnym należy wybrać kafelek "Wniosek o Kartę Dużej Rodziny". Po wybraniu tego kafelka wyświetli się informacja, jakie dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Informacja ta nie dotyczy jednak tych osób, które posiadają już ważne Karty Dużej Rodziny i jedynie chcą domówić do nich elektroniczną formę Karty.
 5. Następnie należy wyszukać miejscowość, w której znajduje się siedziba w miejscu zamieszkania wnioskującego, a następnie zaznaczyć, do jakiej gminy składany jest wniosek.
 6. Możemy skorzystać z dwóch opcji składania wniosku - pełny tryb składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, który umożliwia złożenie dowolnego wniosku z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz uproszczony tryb składania wniosku, przeznaczony dla tych rodzin, które mają już Karty Dużej Rodziny i chcą jedynie domówić ich mobilne, elektroniczne wersje.
 7. Po wybraniu uproszczonego trybu wniosku, pokażą się dane wnioskującego, który będzie mógł wskazać, rozwijając strzałką listę, dla kogo ze swojej rodziny wnioskuje o domówienie mobilnej Karty.
 8. Wybieramy, czy akceptujemy automatyczne przypisanie Kart - wówczas każdy rodzic/małżonek rodzica będzie widział Karty wszystkich członków rodziny, czy też sam chcesz wybrać, czyje Karty będą mogli wyświetlać rodzic/małżonek rodzica (na przykład tylko jedno z rodziców będzie wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny lub rodzice będą wyświetlali tylko Karty najmłodszych dzieci).

Jeśli wybierzemy akceptację automatycznego przypisania Kart, wystarczy, że potwierdzimy dane wskazane we wniosku i będziemy mogli wysłać utworzony wniosek. Jeśli wybierzemy samodzielne przypisanie Kart, kreator wniosku skieruje nas do kolejnego kroku, w którym będziemy mogli dodać osoby uprawnione do wyświetlania Kart poszczególnych osób lub usunąć zaproponowane osoby.

    9. W ostatnim kroku kreator pokazuje zebrane dane i prosi o potwierdzenie ich poprawności. Jeśli dane są poprawne, należy kliknąć przycisk "utwórz dokument". Zostaniemy przeniesieni do okna, z którego wyślemy dokument. Można także wyeksportować go do pliku PDF.
   10. Wysłany wniosek trafi bezpośrednio do gminy, do systemu służącego do obsługi wniosków o Kartę Dużej Rodziny. W przeciągu kilku minut od pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskujący i członkowie jego rodziny otrzymają wiadomości sms i e-maile umożliwiające im korzystanie z mobilnej Karty Dużej Rodziny.

Uwaga! Jeśli w ciągu kilku/kilkunastu dni wnioskujący nie otrzyma danych niezbędnych do zalogowania się w aplikacji mKDR (w szczególności wiadomości SMS z jednorazowych hasłem do aplikacji), należy skontaktować się z siedzibą miasta lub gminy, do której wysłano wniosek.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o KDR? 

 • Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane są w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem → pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danego miasta będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej miejscowości będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.
 • W przypadku elektronicznej Karty, dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres e-mail i numer telefonu polskiego operatora, w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.
  • Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu;
  • W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - karta Dużej Rodziny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - karta Dużej Rodziny

KDR - Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Pobierz dokument