Dopłata do nawozów - wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 26 czerwca 2023

Dopłata do nawozów

Rolnicy kupujący konkretne rodzaje nawozów po raz kolejny mogą starać się o zwrot części kosztów. Jakie warunki trzeba spełniać? Jakie nawozy podlegają dofinansowaniu? Ile wynosi dotacja oraz do kiedy można składać wnioski? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może skorzystać z pomocy?

O dofinansowanie mogą się starać rolnicy, którzy:

 • mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • są mikroprzedsiębiorcami, małym albo średnimi przedsiębiorcami,
 • są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z agresją Rosji na Ukrainę,
 • w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Na jakie nawozy można otrzymać dofinansowanie?

Rolnicy mogą wnioskować o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Oprócz tego, rolnicy mogą starać się o dofinansowanie do wapnowania gleb.

Wysokość dopłaty do nawozów

Jak wyliczana będzie wysokość dotacji?

Wysokość dofinansowania nawozów będzie ustalana jako iloczyn:  

 • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 300 ha i stawki pomocy w wysokości:
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych - z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych - z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
 • liczby ton nawozów mineralnych zakupionych okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego: 
  • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc jest większe niż 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dopłatę do nawozów

Wniosek o dopłatę do nawozów - wzórWypełniony wzór o dopłaty do nawozów mineralnych - PDF

Wymagane dokumenty

Aby rolnik mógł otrzymać dopłatę do nawozów, musi złożyć:

 • wniosek o przyznanie pomocy,
 • kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych,
 • kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych - opcjonalnie. Gdy rolnik nie dostarczy tych faktur, wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do nawozów?

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

 • osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego → wyszukiwarka,
 • listownie na adres właściwego ARiMR,
 • przez Internet - przez PUE ARiMR lub przez usługę mObywatel.

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Niestety nie wyznaczono odgórnie czasu, jaki mają organy przyjmujące wnioski na ich rozpatrzenie.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dopłata do nawozów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,6 tys. dokumentów!
Wniosek o dofinansowanie do zakupu nawozów mineralnych [PDF]
Pobierz wniosek
Wypełniony wzór wniosku o dopłaty do nawozów mineralnych [PDF]
Pobierz wniosek