Dopłata do nawozów - wniosek PDF wzór 2022

Dopłata do nawozów

Rolnicy kupujący konkretne rodzaje nawozów po raz kolejny mogą starać się o zwrot części kosztów. Jakie warunki trzeba spełniać? Jakie nawozy podlegają dofinansowaniu? Ile wynosi dotacja oraz do kiedy można składać wnioski? Zapoznaj się z poradnikiem.

Kto może skorzystać z pomocy?

O dofinansowanie mogą się starać rolnicy, którzy:

 • mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • są mikroprzedsiębiorcami, małym albo średnimi przedsiębiorcami,
 • są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
 • do dnia złożenia wniosku o pomoc złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Na jakie nawozy można otrzymać dofinansowanie?

Rolnicy mogą wnioskować o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w terminie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 roku.

Oprócz tego, rolnicy mogą starać się o dofinansowanie do wapnowania gleb.

Wysokość dopłaty do nawozów

Jak wyliczana będzie wysokość dotacji?

Wysokość dofinansowania nawozów będzie ustalana jako iloczyn:  

 • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych - z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych - z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
 • liczby ton nawozów mineralnych zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego: 
  • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo 
  • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych.

Wniosek o dopłatę do nawozów

Wniosek o dopłaty do nawozów - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Aby rolnik mógł otrzymać dopłatę do nawozów, musi złożyć:

 • wniosek o przyznanie pomocy,
 • kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych,
 • kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych - opcjonalnie. Gdy rolnik nie dostarczy tych faktur, wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do nawozów?

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

 • osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego → skorzystaj z wyszukiwarki,
 • listownie na adres właściwego ARiMR,
 • przez Internet - przez PUE ARiMR.

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków wystartował 25 kwietnia i zakończy się 16 maja 2022 roku. Kolejny nabór przewidywany jest w 2023 roku.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Niestety nie wyznaczono odgórnie czasu, jaki mają organy przyjmujące wnioski na ich rozpatrzenie. 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dopłata do nawozów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości