Wzór wniosku o pozwolenie na budowę

Aktualizacja: 19 sierpnia 2021

Wniosek o pozwolenie na budowę

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa obejmuje wniosek o pozwolenie na budowę, który należy samodzielnie wypełnić i złożyć do odpowiedniego organu. Dokument ten jest wymagany, jeśli planujesz budowę domu wielorodzinnego, kompleksu biurowego i innych. Dowiedz się, jak łatwo i szybko uzyskać pozwolenie na budowę.

Kto powinien mieć pozwolenie na budowę?

Zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym, niektóre z budynków wymienionych w ustawie, nie wymagają ubiegania się o pozwolenie na budowę. Z artykułu dowiesz się, co można wybudować bez pozwolenia - np. przebudowa boisk szkolnych lub boisk rekreacyjnych, wolno stojących domków jednorodzinnych, które mieszczą się na powierzchni jednej działki/działek zawartych w projekcie. Inwestycje, które nie zostały wymienione w art. 29 powinny być poprzedzone złożeniem adekwatnego wniosku.

Jeżeli teren Twojej budowy ma objąć obszar podlegający ochronie Natura 2000 lub wymaga ona oceny wpływu inwestycji na środowisko - pozwolenie na budowę będzie obligatoryjne. Ten sam proces składania wniosku tyczy się inwestycji w pobliżu obiektów wpisanych w rejestr zabytków. Warto również pamiętać, że pozwolenie na budowę obejmuje rozbudowę, odbudowę, nadbudowę i przebudowę.

Pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Jeżeli budowa wymaga od Ciebie przeprowadzenia jako pierwszej rozbiórki - wystarczy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i w czwartym punkcie zaznaczyć, że podejmiesz się obu tych działań.


Kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Termin składania wniosku należy dostosować do własnych oczekiwań co do rozpoczęcia budowy. Bez pozwolenia nie będzie można rozpocząć żadnych prac, dlatego ważne jest to, aby wniosek napisany według wzoru został złożony odpowiednio wcześnie.

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Składanie wniosków można załatwić w:

  • urzędach wojewódzkich,
  • urzędach dzielnicowych,
  • starostwach powiatowych.

W zależności od rodzaju inwestycji, niektóre wnioski można składać w urzędach miasta na prawach powiatu lub starostwach, a pozostałe należy kierować bezpośrednio do urzędu wojewódzkiego (listę budowli można znaleźć w ustawie o prawie budowlanym i na stronie rządowej).

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę

Na wielu stronach internetowych dostępne są wzory wniosków o pozwolenie na budowę, w skład których wchodzą następujące informacje:
1. Nazwa organu, do którego kierujesz wniosek
2. Cel wniosku: pozwolenie na budowę/rozbiórkę lub zmianę pozwolenia na budowę/rozbiórkę
3. Dane inwestora: imię i nazwisko, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy oraz (opcjonalnie) nr telefonu lub adres e-mail.
4. Zaznaczenie rodzaju inwestycji budowlanej, np. czy jest to budowa, rozbudowa lub odbudowa obiektu budowlanego/obiektów budowlanych.
5. Nazwa inwestycji.
6. Dane o inwestycji: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, obręb ewidencyjny
7. Załączniki dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę.
8. Zaznaczenie opcji dla osób dołączających do wniosku formularz B-4.

Kompletowanie dokumentów

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć w celu ubiegania się o pozwolenie na budowę:

  • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego,
  • w niektórych przypadkach opisanych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskodawca powinien posiadać wydaną decyzję z określonymi warunkami zabudowy terenu,
  • oświadczenie o prawie do przeznaczenia nieruchomości na cele budowlane,
  • Pozostałe wymagane dokumenty (w zależności od rodzaju i miejsca inwestycji) zawarte są w art. 23, 26 i 27 ust. 1 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - pozwolenie na budowę w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie