Ośrodek Pomocy Społecznej OPS - GOPS / MOPS - kontakt, świadczenia, wnioski i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwia załatwienie 31 spraw

W celu załatwienia spraw w Ośrodkach Pomocy Społecznej przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek pomocy społecznej (OPS) jest instytucją samorządową, która realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. Świadczy szeroko rozumianą pomoc społeczną, wspierając mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Działa:

 • w gminie miejskiej jako miejski ośrodek pomocy społecznej MOPS
 • w gminie wiejskiej jako gminny ośrodek pomocy społecznej GOPS.

OPS-y tworzone są na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym oraz uchwały rady gminy, która nadaje ośrodkowi statut i przekazuje w zarząd określone mienie.

 

Zadania ośrodków pomocy społecznej

Zadania ośrodka pomocy społecznej

 • wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - podejmowanie działań zorientowanych na usamodzielnianiu się każdej z potrzebujących osób oraz ułatwieniu im osiągnięcia warunków życiowych na godnym poziomie,
 • udzielanie pomocy finansowej - zapewnienienie stałego dochodu osobom, które nie posiadają pracy, mają zbyt niskie wynagrodzenia lub są niepełnosprawne oraz wsparcie finansowe rodzin, które chwilowo znajdują się w trudnej sytuacji i wymagają okresowej interwencji,
 • zapewnienie dostępu do specjalistów - umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pomocy (m.in. prawnej i psychologicznej) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub innymi skutkami patologii społecznej,
 • włączanie do życia osób wykluczonych społecznie - integracja takich osób ze środowiskiem, w którym aktualnie funkcjonują.

Komu podlegają MOPS-y/GOPS-y?

Ośrodek pomocy społecznej posiada swojego kierownika i podlega formalnie organowi wykonawczemu gminy (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta). Kierownik ośrodka pomocy społecznej, na podstawie upoważnienia organu wykonawczego gminy, ma prawo wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Zakres pomocy społecznej

Na jaką pomoc społeczną mogą liczyć mieszkańcy?

Rodzaj oferowanej pomocy i wysokość udzielanych świadczeń zależą od wielu czynników. Najczęściej wsparcie oferowane jest na podstawie indywidualnych ustaleń dla każdej jednostki. Ośrodki pomocy społecznej:

 • przyznają i wypłacają określone świadczenia finansowe,
 • pomagają w zdobyciu zatrudnienia, wykształcenia i doświadczenia,
 • dostarczają specjalistyczną pomoc psychologów, socjologów i innych profesjonalistów.

Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

Każdy, kto doświadcza przemocy fizycznej, ma problemy zdrowotne, trudności na polu zawodowym lub znajduje się w innym, trudnym położeniu, może zgłosić się do swojego OPS. Aby ubiegać się o wsparcie, należy być:

 • obywatelem Polski lub
 • cudzoziemcem z ważnym zezwoleniem, lub
 • obywatelem UE, który mieszka i przebywa w Polsce. 

W zależności od rodzaju pomocy, o którą ubiega się dana osoba, konieczne będzie dostarczenie/przedłożenie odpowiednich dokumentów, jak dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie otrzymywania zasiłku czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Często wydanie decyzji poprzedza rozmowa z pracownikiem socjalnym, której celem jest pozyskanie informacji na temat:

 • obecnej sytuacji życiowej,
 • rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • kwestii rodzinnych,
 • stanu zdrowia,
 • celów zawodowych,
 • przyczyn problemów. 

Rozmowa pozwala obiektywnie ocenić sytuację życiową osoby ubiegającej się o pomoc, wskazać przyczyny doznawanych problemów oraz ustalić plan wsparcia. Wiele rodzin, dzięki pomocy płynącej z ośrodków pomocy społecznej, może znacząco poprawić komfort swojego życia i szybciej uporać się z trudnościami.

Jak złożyć wniosek o pomoc społeczną?

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać osobiście, listownie lub - w przypadku posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego - w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc jest niepełnoletnia, wówczas w jej imieniu może wystąpić przedstawiciel ustawowy. Za zgodą zainteresowanego ośrodki pomocy społecznej mogą przyznawać wsparcie z urzędu. Składanie wniosków do MOPS/GOPS jest bezpłatne.


Druki do pobrania