Wydział Komunikacji - kontakt, druki do pobrania i rezerwacja wizyty online

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Wydział komunikacji umożliwia załatwienie 49 spraw

W celu załatwienia spraw w Wydziale komunikacji przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Wydział komunikacji

Wydział komunikacji jest jednostką organizacyjną urzędu miasta lub starostwa powiatowego, odpowiedzialną za sprawy komunikacyjne. Dotyczą one nie tylko rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów uprawniających do ich prowadzenia, ale również szeregu spraw związanych z transportem i komunikacją drogową: zezwoleń na wykonywanie transportu i przewozów, licencji na prowadzenie taksówki, zarządzaniem Stacjami Kontroli Pojazdów czy nadzorem nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców.  

Czy w każdym mieście jest urząd komunikacji?

Nie. Wydziały komunikacji znajdują się w głównych jednostkach administracyjnych, w zależności od statusu miejscowości, tj:

Czy w wydziale komunikacji można załatwić sprawy przez Internet?

Tak, w większości urzędów działa system do składania wniosków online. W ten sposób można m.in. złożyć wniosek o prawo jazdy czy rejestrację pojazdu. Część wydziałów komunikacji oferuje również internetową rezerwację kolejki w wybranym dniu i o wybranej porze, w godzinach pracy urzędu. Dzięki temu petent może zaoszczędzić wiele czasu i przyjść do urzędu na umówioną wcześniej godzinę. Szczegółowych informacji na temat tego, czy dany wydział komunikacji udostępnia taką możliwość, należy szukać na stronie internetowej urzędu. 

Opłaty w wydziale komunikacji

Opłaty za rejestrację pojazdów zakupionych w Polsce

Rejestracja pojazdu Koszt rejestracji
Rejestracja samochodu  161,50 zł
Rejestracja motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, quada 121,50 zł 
Rejestracja motoroweru 111,50 zł
Rejestracja pojazdu z zachowaniem dotychczasowych numerów rejestracyjnych 67 zł 
Pełnomocnictwo 17 zł 

Opłaty za rejestrację pojazdów z zagranicy

Opłaty za rejestrację samochodu sprowadzanego z zagranicy 

Wysokość opłaty
Stały dowód rejestracyjny + nalepka legalizacyjna 66,50 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, 1,50 zł

Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):

 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
 • indywidualne
1000,00 zł
Akcyza 
 • 3,1% wartości samochodu dla pojemności silnika do 2000 cm3
 • 18,6% wartości samochodu dla pojemności silnika powyżej 2000 cm3
Cło (dla samochodów sprowadzonych spoza Unii) 10% wartości samochodu (dla aut osobowych)

Zakres działalności wydziału komunikacji

Zadania wydziału komunikacji można podzielić na kilka kategorii.

Wydział komunikacji - ewidencja pojazdów

Ewidencja pojazdów

Wydziały komunikacji przede wszystkim prowadzą działania związane z rejestracją pojazdów i ich ewidencją. To one są odpowiedzialne za wydawanie tablic rejestracyjnych, tam też zgłaszasz się po odbiór dowodu rejestracyjnego. W szczególności do ich zadań należą:

 • rejestracja pojazdów,
 • rejestracja czasowa pojazdów w celu wykonania badań technicznych,
 • przyjmowanie i analiza wniosków o rejestrację,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
 • wprowadzanie danych do systemu elektronicznego,
 • drukowanie i wydawanie pozwoleń czasowych,
 • zamawianie i wydawanie znaków legalizacyjnych,
 • zamawianie i wydawanie nalepek kontrolnych,
 • zamawianie, legalizacja i wydawanie tablic rejestracyjnych standardowych, zabytkowych i indywidualnych,
 • składanie zamówień na personalizację dowodów rejestracyjnych,
 • wysyłanie zawiadomień i potwierdzanie danych o pojazdach,
 • wysyłanie zapytań do Systemu Informacyjnego Schengen,
 • pobieranie opłat za czynności rejestracyjne,
 • naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz przekazywanie jej do ministerstwa,
 • tworzenie papierowych teczek akt pojazdów i ich archiwizacja,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wtórniki dokumentów rejestracyjnych, ich zamawianie, odbiór i wydawanie wnioskodawcom,
 • dokonywanie stosownych adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów wraz z aktualizacją elektronicznej bazy danych (hak, gaz, taxi, współwłasność, „L”, VAT),
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
 • deponowanie i wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję,
 • nadawanie i kierowanie na nabicie nowych cech identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych zastępczych pojazdów,
 • przyjmowanie wniosków o czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, naliczanie i pobieranie stosownych opłat, wydawanie odpowiednich decyzji, przywracanie pojazdów do ruchu,
 • przyjmowanie wniosków o wycofanie pojazdów z ruchu w związku z ich likwidacją na stacjach demontażu, kradzieżą, trwałą utratą, wywozem bądź potwierdzonym pozostawieniem za granicą oraz wydawanie stosownych decyzji,
 • wyrejestrowywanie pojazdów z urzędu w związku z powiadomieniem o ich likwidacji na stacjach demontażu,
 • odmowa rejestracji pojazdów, które nie spełniają ustawowych wymogów,
 • sporządzanie sprawozdań i współpraca z różnymi instytucjami (sądy, prokuratura, policja, straż miejska, urzędy gmin, powiaty, urzędy skarbowe, urzędy celne, komornicy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, stacje diagnostyczne, stacje demontażu, ITS, ośrodki rzeczoznawców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Biuro Administracyjno-Finansowe, Centralny Ośrodek Informatyki itp.),
 • skanowanie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów,
 • archiwizacja akt.

Wydział komunikacji - ewidencja kierowców

Ewidencja kierowców

Oprócz gromadzenia danych na temat pojazdów, wydział komunikacji zajmuje się również sprawami kierowców. To właśnie w tym urzędzie złożysz wniosek o prawo jazdy czy odbierzesz zatrzymany przez policję dokument. Urzędnicy mogą także skierować Cię na dodatkowe badania lekarskie i psychologiczne, związane z prowadzeniem pojazdów. Szczegółowy zakres działalności urzędu komunikacji w zakresie ewidencji kierowców znajdziesz poniżej:

 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (tu składasz wniosek o wydanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy). Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe prawo jazdy może odebrać pełnomocnik na podstawie upoważnienia do odbioru prawa jazdy,
 • zakładanie profili kandydatów na kierowców (PKK),
 • przyjmowanie i analiza wniosków i akt po egzaminie oraz nadesłanych z innych urzędów i z zagranicy,
 • wprowadzanie danych do systemu elektronicznego,
 • składanie zamówień na personalizację praw jazdy,
 • drukowanie i wydawanie praw jazdy międzynarodowych,
 • wydawanie decyzji o uzyskanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie żądań akt z innych urzędów i ich wysyłka,
 • naliczanie i pobieranie opłat za czynności związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 • naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz jej przekazywanie do ministerstwa,
 • odbiór spersonalizowanych dokumentów oraz ich wydawanie wnioskodawcom,
 • tworzenie papierowych teczek akt kierowców i ich archiwizacja,
 • deponowanie i wydawanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami wraz z prowadzeniem ewidencji zatrzymanych uprawnień oraz ewidencji osób bez uprawnień, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów,
 • kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne,
 • kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • kierowanie osób na kursy reedukacyjne,
 • przedłużanie okresów próbnych,
 • wydawanie decyzji o zatrzymaniu bądź zwrocie prawa jazdy,
 • wydawanie decyzji o cofnięciu bądź przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,
 • sporządzanie sprawozdań oraz współpraca z sądami, organami ścigania, WORD, zespołami opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, które uzyskały wynik negatywny na egzaminie państwowym oraz przesyłanie tych akt do WORD na wniosek zainteresowanego,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Informowanie sądu i policji o wykonaniu środka karnego w stosunku do osób, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • ustawowa wymiana praw jazdy,
 • wymiana zagranicznych praw jazdy,
 • ewidencjonowanie osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne oraz prowadzenie stosownych postępowań w tych sprawach,
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi takimi, jak karetka, wóz strażacki itp. 

Wydział komunikacji - nadzór nad OSK

Nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców

Wydziały komunikacji sprawują również nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Prowadzą m.in. ewidencję instruktorów. Do ich kompetencji należą także:

 • przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie zaświadczeń na prowadzenie szkoleń kierowców i instruktorów;
 • prowadzenie nadzoru nad OSK;
 • cofanie jednostce zaświadczeń na prowadzenie szkolenia;
 • dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów;
 • zamawianie, odbiór i wydawanie legitymacji instruktorskich;
 • wydawanie uprawnień dla egzaminatorów na prawa jazdy kat „T”.

Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów

Wydział komunikacji - SKP

To wydział komunikacji odpowiada za nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów, w których dokonujemy przeglądu naszych samochodów. W tym właśnie wydziale możesz m.in. złożyć wniosek o uzyskanie uprawnień diagnosty. Ponadto do jego kompetencji należy:

 • przyjmowanie wniosków, analiza, pobieranie opłat i wydawanie zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad SKP;
 • przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli SKP;
 • cofanie wydanych upoważnień;
 • przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.

Wydział komunikacji parkingi depozytowe

Usuwanie pojazdów z drogi i parkingi depozytowe

Ta gałąź działalności wydziału komunikacji dotyczy deponowania samochodów, które muszą zostać usunięte z drogi, ponieważ stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników. Urząd komunikacji jest zobowiązany do:

 • wyznaczania podmiotów do prowadzenia parkingów;
 • wyznaczania podmiotów do usuwania pojazdów z drogi;
 • współpracy w ustalaniu opłat za usuwanie pojazdów z drogi;
 • składania do sądu wniosków o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu w przepisowym terminie;
 • zlecania rzeczoznawcom szacunków pojazdów nieodebranych w terminie;
 • wydawania postanowień i decyzji obciążających, związanych z usuwaniem, przechowywaniem i szacowaniem wartości nieodebranych pojazdów;
 • likwidacji przechowywanych pojazdów (przeprowadzenie licytacji lub przekazywanie pojazdów do stacji demontażu - auto złomu).

Wydział komunikacji - komunikacja zbiorowa

Koordynacja transportu drogowego

Wydziały komunikacji prowadzą działania koordynujące przewóz osób i transport drogowy. Wydają licencje na przewóz, opiniują rozkłady jazdy na podstawie badań rynku, pomagają w lokalizacji przystanków autobusowych i dbają o ich utrzymanie. Dodatkowo na liście ich zadań znajdziemy:

 • przyjmowanie wniosków oraz analizowanie i naliczanie opłat z tytułu wydawania licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów;
 • wydawanie i cofanie licencji na transport drogowy towarowy i osobowy pojazdami, które nie są taksówkami;
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz osób;
 • wydawanie i cofanie zaświadczeń na transport krajowy i międzynarodowy na użytek własny;
 • uzgadnianie, opiniowanie i koordynowanie rozkładów jazdy;
 • badanie rynku przewozu osób;
 • przeprowadzanie kontroli działalności transportowej;
 • kontrola regularności funkcjonowania autobusów;
 • uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej;
 • naliczanie opłat i fakturowanie zadań wynikających z utrzymywania przystanków;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.

Druki do pobrania

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu