PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Weryfikacja: 11 maja 2022


Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Zobacz jakie sprawy załatwisz w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego (pinb)

PINB

Organy nadzoru budowlanego czuwają przede wszystkim nad przestrzeganiem przepisów zawartych w prawie budowlanym. Z jakimi sprawami budowlanymi należy zwrócić się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z jakimi zaś do placówek wojewódzkich? Dowiedz się, czym różni się PINB od WINB oraz jakie są ich kompetencje!

Czym zajmuje się nadzór budowlany?

W zakresie kompetencji organów nadzoru budowlanego znajdują się te sprawy, które wynikają z wykonywania robót budowlanych lub tuż po ich zakończeniu. Do zadań nadzoru budowlanego należą m.in.:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;

 • przeprowadzanie kontroli trwających i zakończonych inwestycji budowlanych;

 • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;

 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;

 • wykrywanie i rozpatrzanie spraw samowoli budowlanej (polegającej na wybudowaniu inwestycji bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia albo sprzecznie z pozwoleniem lub zgłoszeniem).

Struktura nadzorów budowlanych w Polsce

Organy nadzoru budowlanego dzielimy na:

 • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego,

 • Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

Władzę nad tymi organami sprawuje Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, na czele z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)

To instytucja, do której petenci zgłaszają się w pierwszej kolejności, chcąc załatwić sprawy budowlane. PINB [miasto] jest organem pierwszej instancji, więc zajmuje się administracją w zakresie budownictwa i nadzoru budowlanego w powiecie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [w miasto] rozpatruje sprawy, dla których pozwolenie na budowę wydał starosta powiatowy.

Sprawy, w których organem decyzyjnym jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

Każdy powiat i miasto na prawach powiatu posiada własny PINB.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB)

Na czele każdego WINB stoją wojewoda i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. To organ wyższej instancji w stosunku do PINB. Do zadań Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego należą te “wyższej rangi” np. jeżeli pozwolenie na budowę inwestycji musiał wydać urząd wojewódzki, wówczas wszystkie inne sprawy związane z procesem budowlanym tej inwestycji i jego zakończeniem należy załatwiać w WINB.

Sprawy, w których organem decyzyjnym jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

 • wszystkie podlegające PINB, lecz dotyczące inwestycji i robót budowlanych:

  • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,

  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;

  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

  • usytuowanych na obszarze kolejowym;

  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

  • usytuowanych na terenach zamkniętych.

W Polsce znajduje się 16 WINB, po jednym w każdym mieście wojewódzkim.

E-Budownictwo

Wiele spraw załatwianych w organach nadzoru budowlanego można załatwić przez Internet, za pomocą platformy e-Budownictwo. Obecnie na portalu dostępne jest 25 wniosków, w tym wniosek o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy.