Oświadczenie o przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza - wzór pisma [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 19 lipca 2023

Oświadczenie o przyjęciu spadku

Gdy osoba zyskuje prawo do spadku, ma prawo go przyjąć, bądź odrzucić. W niektórych przypadkach konieczne jest złożenie oświadczenia. Jak napisać oświadczenie o przyjęciu spadku i gdzie je złożyć? Czym różni się przyjęcie proste od przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czy trzeba złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie jest obowiązkowe. Jeżeli spadkobierca tego nie zrobi, będzie to równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Formy przyjęcia spadku

Spadkobierca może zdecydować się na przyjęcie spadku wprost, tzw. przyjęcie proste bądź z dobrodziejstwem inwentarza. Może także podjąć decyzję o odrzuceniu spadku.

Przyjęcie spadku wprost

Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na proste przyjęcie spadku, wówczas będzie ponosił bez żadnego ograniczenia odpowiedzialność własnym majątkiem za ewentualne długi spadkowe w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił po sobie niespłacone zobowiązania.

Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca będzie ponosił ograniczoną odpowiedzialność za odziedziczone długi spadkowe -  to znaczy, że będzie odpowiadał za długi spadkodawcy tylko do wartości stanu czynnego spadku, ustalonego na podstawie spisu albo wykazu inwentarza. 

Wykaz inwentarza

Wykaz inwentarza jest dokumentem prywatnym i zawiera listę przedmiotów należących do spadku oraz ich wartość na podstawie stanu i ceny z dnia otwarcia spadku, a także długów spadkowych na dzień otwarcia spadku. Składa go spadkobierca w sądzie albo przed notariuszem. 

Spis inwentarza

Spis inwentarza jest natomiast dokumentem publicznym i dokonuje go komornik sądowy z nakazu sądu na wniosek spadkobiercy. W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów oraz długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z tych długów.  

Kto może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Oświadczenie może złożyć sam spadkobierca, bądź powołany przez niego pełnomocnik.

Kiedy należy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Kiedy należy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Oświadczenie można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania informacji o powołaniu do spadku.

Przyjęcie spadku po upływie 6 miesięcy

Jeżeli spadkobierca nie złoży oświadczenia przed upływem 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, wówczas przyjęcie spadku następuje z mocy prawa, z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas nie ma możliwości przyjęcia spadku u notariusza. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Dokumenty wymagane do przyjęcia spadku

Do oświadczenia o przyjęciu spadku spadkobierca musi dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, stwierdzenie zgonu bądź prawomocne orzeczenie o uznaniu spadkodawcy za zmarłego.

Jak napisać oświadczenie o przyjęciu spadku?

Oświadczenie może zostać złożone w formie ustnej lub pisemnej, jednak rekomenduje się, aby sporządzić je na piśmie. Dokument powinien zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane spadkobiercy: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu,
  • dane spadkodawcy: imię, nazwisko, data i miejsce śmierci, ostatni adres zamieszkania,
  • oznaczenie sądu lub notariusza, który przyjmuje oświadczenie,
  • tytuł do spadku np. testament, dziedziczenie ustawowe,
  • wskazanie formy przyjęcia spadku - proste, z dobrodziejstwem inwentarza,
  • dane pozostałych spadkobierców,
  • miejsce przechowywania testamentu - jeżeli został sporządzony,
  • podpis spadkobiercy.

Oświadczenie o przyjęciu spadku - wzory druków PDF, DOC 2023

Poniżej udostępniono wzory oświadczeń o przyjęciu spadku - prostym bądź z dobrodziejstwem inwentarza. 

Oświadczenie o przyjęciu spadku - wzór PDF, DOC

Gdzie złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Oświadczenie można złożyć w formie ustnej do protokołu lub pisemnej u notariusza bądź w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz nie stwierdzi jednak nabycia spadku, w sytuacji gdy sporządzono testament szczególny (ustny, podróżny, wojskowy).

Czy można odwołać oświadczenie o przyjęciu spadku?

Złożonego oświadczenia o przyjęciu spadku nie można odwołać.

Opłata za oświadczenie o przyjęciu spadku

Opłata za oświadczenie o przyjęciu spadku

Za złożenie oświadczenia pobierana jest opłata sądowa w wysokości 100 złotych

U notariusza natomiast za oświadczenie (akt poświadczenia dziedziczenia) płaci się od 50 zł do 100 zł, a za protokół poświadczenia dziedziczenia, który zawiera oświadczenia osób, które u notariusza poświadczyły dziedziczenie - 100 zł. Protokół dziedziczenia spisuje się przed aktem poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli sytuacja materialna strony uniemożliwia opłacenie kosztów, może ona złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.

Co grozi za niezłożenie oświadczenia o przyjęciu spadku?

Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkowe. Jedyną konsekwencją jest fakt, że spadkobierca przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o przyjęciu spadku do urzędu skarbowego

Po przyjęciu spadku spadkobierca musi zgłosić otrzymanie spadku do urzędu skarbowego - w przeciwnym razie będzie musiał zapłacić podatek od spadku wraz z odsetkami.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie o przyjęciu spadku w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,3 tys. dokumentów!
Wzór oświadczenia o przyjęciu spadku wprost [DOC]
Pobierz dokument
Wzór oświadczenia o przyjęciu spadku wprost [PDF]
Pobierz dokument
Wzór oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza [DOC]
Pobierz dokument
Wzór oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza [PDF]
Pobierz dokument