Krajowy Rejestr Karny KRK - Punkt Informacyjny - kontakt i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Krajowy Rejestr Karny - KRK umożliwia załatwienie 1 sprawy

W celu załatwienia spraw w Krajowych Rejestrach Karnych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Krajowy Rejestr Karny - jakiwniosek.pl

Krajowy Rejestr Karny gromadzi informacje o karanych osobach i podmiotach zbiorowych. Został powołany w 2000 roku, wcześniej podobną rolę pełnił Centralny Rejestr Skazanych.

Czym jest Krajowy Rejestr Karny? (KRK)

Krajowy Rejestr Karny (KRK) to instytucja, której zadaniem jest stałe prowadzenie oraz aktualizowanie bazy danych, zawierającej informacje o podmiotach prawomocnie skazanych. Takie informacje są wysoce przydatne m.in. podczas postępowań przeciwko osobom podejrzanym. Rejestr umożliwia sprawdzenie, czy dana osoba miała już wcześniej konflikt z prawem. W efekcie wpis w KRK może mieć poważne konsekwencje - dokonanie przestępstwa po raz kolejny jest traktowane jako okoliczność obciążająca wobec podejrzanego.

Od 2013 roku między Krajowym Rejestrem Karnym a Krajowym Rejestrem Sądowym odbywa się automatyczna wymiana danych. Dzięki temu sądy rejonowe w szybki sposób mogą sprawdzić, czy osoba starająca się o wpis do KRS nie popełniła wcześniej przestępstwa. Jeśli w KRK istnienie rekord dotyczący takiej osoby, wpis do KRS nie będzie możliwy.

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego jest Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, na którego czele stoi Minister Sprawiedliwości.

Informacje zgromadzone w KRK

Czyje dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym?

Krajowy Rejestr Karny jest bazą danych, która gromadzi informacje o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 • będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 • poszukiwanych listem gończym;
 • tymczasowo aresztowanych;
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.  

Dodatkowo, w KRK znajdują się także dane o podmiotach zbiorowych, którym prawomocnie nałożono karę pieniężną, zakaz, przepadek bądź upublicznienie wyroku.

Uwaga! Osoby skazane za wykroczenie na karę grzywny, ograniczenia wolności lub które otrzymały naganę, nie figurują w KRK.

Krajowy Rejestr Karny - jak sprawdzić dane?

KRK sprawdzenie danych

Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym - oznacza to, że nie każdy ma dostęp do danych w nich zawartych. Treści zapisów są udostępniane wyłącznie osobie, której one dotyczą. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do uzyskania informacji na swój temat, znajdujących w Krajowym Rejestrze Karnym lub rejestrach karnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Aby sprawdzić swoje dane w KRK, należy wystąpić o wydanie informacji, składając odpowiedni wniosek. Można to zrobić:

Pracownik biura informacyjnego umieści na składanym wniosku odpowiednią pieczątkę informującą o niefigurowaniu w kartotece Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek wraz z pieczątką ma moc zaświadczenia.  

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, na konto obywatela w systemie e-KRK wysyłany jest dokument w formacie XML. Przedstawienie zaświadczenia możliwe jest tylko przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu e-KRK.

Wydanie zaświadczenia z KRK

Kto musi wystąpić o zaświadczenie do KRK?

Osoby starające się o pracę w zawodach, w przypadku których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, muszą wystąpić o stosowne zaświadczenie do KRK. Wymóg ten dotyczy również osób ubiegających się o licencję czy koncesję.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest m.in. w przypadku zawodów: nauczyciela, policjanta, pracownika agencji ochrony, pilota wycieczek, wychowawcy kolonijnego, pracownika kontroli skarbowej.

Czym jest e-KRK i jak z niego korzystać?

e-KRK to platforma internetowa, która umożliwia składanie pism do Krajowego Rejestru Karnego w formie elektronicznej. Służy ona także do:

 • przeglądania wszelkich dokumentów w postaci elektronicznej, które dotyczą danego zapytania bądź wniosku,
 • składania wniosków oraz zapytań do rejestru a także uzyskiwania tą samą drogą wszelkich informacji z KRK lub karnego rejestru obcego państwa,
 • przeglądania formularzy w formie elektronicznej takich jak: "Wniosku o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, "Wniosku o udzielenie informacji o sobie", "Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, "Wniosku o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, "Zapytania o udzielenie informacji o osobie”,
 • możliwości składania pism w postępowaniu, które toczy się na podstawie złożonego za pośrednictwem platformy e-KRK wniosku bądź zapytania, a także uzyskiwania odpowiedzi tą samą drogą (e-KRK).

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności platformy, konieczne jest posiadanie konta na e-KRK → zweryfikujesz je za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego?

Koszt uzyskania zaświadczenia wynosi 30 zł w wersji papierowej lub 20 zł w wersji elektronicznej.

Jak opłacić wydanie zaświadczenia?

Opłatę za wydanie zaświadczenia z KRK można wnieść:

 • za pomocą znaków opłaty sądowej, które dostępne są w kasie sądu,
 • w systemie e-Płatności,
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w kasie dowolnego sądu,
 • przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czas oczekiwania na informację z KRK

Czas oczekiwania na informację z krajowego rejestru karnego uzależniony jest od formy składanego wniosku:

 • listownie - urząd zobowiązany jest do wysłania informacji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
 • osobiście - w większości przypadków informację można uzyskać bezpośrednio po złożeniu wniosku. W wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania może być dłuższy, ale nie powinien przekraczać 7 dni od złożenia wniosku,
 • przez Internet - zazwyczaj informacja wysyłana jest tego samego dnia na konto obywatela w systemie e-KRK. W wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania może być dłuższy, ale nie powinien przekraczać 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Punkty Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Jednostkami, w których stacjonarnie można składać wnioski m.in. o zaświadczenie o niekaralności czy dostęp do informacji z KRK, są Punkty Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, znajdujące się przy sądach:

Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego, które zajmuje się prowadzeniem bazy danych, znajduje się w Warszawie.