Świadczenie rehabilitacyjne - zasiłek rehabilitacyjny 2022

Aktualizacja: 20 stycznia 2022

Świadczenie rehabilitacyjne

Gdy kończy się okres przyznawania zasiłku chorobowego z powodu wypadku przy pracy albo choroby, a podmiot nadal nie może wrócić do pracy, może się on starać o świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego lub chorobowego. Warunkiem jest to, że dalsze leczenie bądź rehabilitacja umożliwią wnioskującemu powrót do pracy. Kto i kiedy może starać się o otrzymanie świadczenia? Jakie dokumenty należy złożyć? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia chorobowego

Kto może starać się o uzyskanie zasiłku?

O świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia chorobowego może starać się osoba, która spełnia poniższe wymagania:

 • przyznano jej wcześniej zasiłek chorobowy i niedługo kończy się okres, przez który może go pobierać,

 • mimo leczenia nadal nie może wrócić do pracy,

 • jej dalsze leczenie lub rehabilitacja mogą jej pomóc w powrocie do pracy,

 • spełnia JEDEN z poniższych warunków:

  • jest pracownikiem (ma umowę o pracę),

  • jest zleceniobiorcą (ma umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracuje na podstawie umowy uaktywniającej → na przykład jest nianią),

  • współpracuje ze zleceniobiorcą,

  • wykonuje pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (pracuje w domu, na przykład składając długopisy, szyjąc, tworząc biżuterię pasmanteryjną z filcu),

  • prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracuje z taką osobą,

  • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

  • odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną i ma skierowanie do pracy,

  • jest osobą duchowną,

  • pobiera zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia i nadal choruje.

Czym jest umowa uaktywniająca?

To umowa zawierana z nianią, która opiekuje się dzieckiem w wieku:

 • od ukończenia 20. tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata,

 • do 4 lat, jeśli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Jest ona zawierana między nianią a rodzicami dziecka w formie pisemnej.

Kiedy zasiłek rehabilitacyjny nie może zostać przyznany?

W pewnych sytuacjach zasiłek rehabilitacyjny nie może zostać przyznany. Okoliczności, które wykluczają wnioskującego z szans na wsparcie finansowe to:

 • przyznana emerytura,

 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych albo zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,

 • przyznana renta z powodu niezdolności do pracy , nauczycielskie świadczenie kompensacyjne albo przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia,

 • przebywanie na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym,

 • odbywanie kary pozbawienia wolności albo bycie osobą tymczasowo aresztowaną i nieposiadanie skierowania do pracy.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Jaka kwota jest przyznawana w ramach zasiłku rehabilitacyjnego?

Szczegółowe dane na temat przyznawanej kwoty zamieściliśmy poniżej.

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),

 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność występuje w czasie ciąży.

Dokładna wysokość świadczenia zostanie wyliczona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub płatnika składek.

Czym jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego?

 • dla pracowników: przeciętne miesięczne wynagrodzenie (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne w części, którą opłaca pracownik),

 • dla osób, które nie są pracownikami: przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o 13,71%.

Obie wartości są wyliczane na podstawie wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego wnioskujący nie może pracować. Jeśli jest on ubezpieczony krócej – z całego okresu, w którym jest ubezpieczony. W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego jest to podstawa, którą ZUS lub płatnik składek przyjął dla zasiłku chorobowego, po waloryzacji.

Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego

Komu przysługuje?

Zasiłek rehabilitacyjny z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobie, która spełnia poniższe wymagania:

 • przyznano jej wcześniej zasiłek chorobowy z powodu wypadku w pracy albo choroby zawodowej,

 • mimo leczenia nadal nie może wrócić do pracy,

 • dalsze leczenie albo rehabilitacja mogą pomóc w powrocie do pracy,

 • spełnia JEDEN z poniższych warunków:

  • jest pracownikiem (ma umowę o pracę),

  • jest zleceniobiorcą (ma umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracuje na podstawie umowy uaktywniającej , na przykład jest nianią),

  • współpracuje ze zleceniobiorcą,

  • wykonuje pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (pracuje w domu, na przykład składa długopisy, szyje, tworzy biżuterię pasmanteryjną z filcu),

  • prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracuje z taką osobą,

  • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

  • odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną i ma skierowanie do pracy,

  • jest osobą duchowną,

  • pobiera zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia i nadal choruje.

Ponadto o świadczenie może się starać również osoba spełniająca poniższe warunki, jednak tylko wtedy, gdy jej ubezpieczenie się skończyło. Osoba ta:

 • jest posłem albo senatorem i dostaje uposażenie,

 • dostaje stypendium sportowe,

 • jest słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i dostaje stypendium,

 • dostaje stypendium w trakcie szkolenia, stażu albo przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które skierował ją powiatowy urząd pracy albo inna instytucja (na przykład uczelnia),

 • jest na studiach podyplomowych i dostaje stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kiedy nie może zostać przyznane?

W niektórych sytuacjach świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego nie może zostać przyznane. Świadczenia nie może otrzymać osoba:

 • która umyślnie lub przez swoje rażące niedbalstwo naruszyła przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia, co było jedyną przyczyną wypadku,

 • która przyczyniła się w znacznym stopniu do wypadku, ponieważ była pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • prowadząca działalność pozarolniczą, współpracująca z osobą prowadzącą taką działalność lub samodzielnie opłacająca składki na ubezpieczenia społeczne jako duchowny i ma zadłużenie na kwotę wyższą niż 6,60 zł (w dniu wypadku albo w dniu złożenia wniosku o świadczenie w związku z chorobą zawodową). Jeśli spłaci brakujące składki w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie prawa do świadczenia z powodu choroby zawodowej, odzyska prawo do świadczenia,

 • która ma przyznaną emeryturę,

 • która pobiera zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,

 • której przyznano rentę z powodu niezdolności do pracy , nauczycielskie świadczenie kompensacyjne albo jest na urlopie dla poratowania zdrowia,

 • która jest na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym,

 • która odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną i NIE ma skierowania do pracy.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Jaka jest wysokość zasiłku rehabilitacyjnego?

Kwota przyznawana w ramach świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Czym różni się świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia chorobowego od wypadkowego?

Najważniejsze różnice dotyczące tych dwóch świadczeń zamieściliśmy w poniższej tabeli.

Z tytułu ubezpieczenia chorobowego

Z tytułu ubezpieczenia wypadkowego

Wysokość świadczenia: 90, 75 lub 100% podstawy wymiaru

Wysokość świadczenia: 100% podstawy wymiaru

Przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby

Przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej

przysługuje po wykorzystaniu pełnego okresu, za który na zasadach określonych w Kodeksie pracy należne jest wynagrodzenie chorobowe

przysługuje bez względu na wykorzystanie w danym roku kalendarzowym okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego

Prawo do zasiłku nabiera się po pewnym okresie czasu

Prawo do zasiłku nabiera się od 1 dnia ubezpieczenia


Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z poprawnie wypełnionym wnioskiem.

 • wniosek o świadczenie (ZNp-7) – oprócz wnioskującego druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład pracodawca) → oba świadczenia,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) – druk wypełnia lekarz, który prowadzi leczenie składającego wniosek → oba świadczenia,

 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (OL-10) – druk wystawia płatnik składek.Ten dokument nie jest wymagany, jeżeli wnioskujący prowadzi pozarolniczą działalność albo składa wniosek o świadczenie, gdy nie ma już ubezpieczenia chorobowego → oba świadczenia,

 • oświadczenie (Z-10) – jeśli wnioskujący składa wniosek o świadczenie i nie ma już ubezpieczenia chorobowego → oba świadczenia,

 • dokument, który potwierdzi, że ubiegający się o świadczenie nie może pracować z powodu wypadku przy pracy → z tytułu ubezpieczenia wypadkowego;

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w przypadku pracownika – taki dokument przygotuje płatnik składek (pracodawca) → z tytułu ubezpieczenia wypadkowego;

 • karta wypadku w przypadku pozostałych ubezpieczonych – taki dokument przygotuje płatnik składek albo ZUS → z tytułu ubezpieczenia wypadkowego;

 • decyzja inspektora sanitarnego – jeśli stwierdzono u wnioskującego chorobę zawodową → z tytułu ubezpieczenia wypadkowego;

 • zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) – jeżeli świadczenie będzie wypłacane przez ZUS, zaświadczenie płatnika składek nie będzie potrzebne. Wymagane są:

  • Z-3 - w przypadku pracowników,

  • Z-3b - w przypadku ubezpieczonych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, ubezpieczonych, którzy z nimi współpracują oraz duchownych,

  • Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Uwaga! Zaświadczenie płatnika składek nie jest potrzebne, jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS

Kiedy złożyć wniosek?

Najlepiej, aby dokumenty zostały złożone co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, w którym może być pobierany zasiłek chorobowy (ten okres to 182 dni, zaś w przypadku ciąży bądź gruźlicy – 270 dni). Wniosek można również składać najpóźniej 18 miesięcy po okresie, w którym był pobierany zasiłek chorobowy. Świadczenie będzie można uzyskać w momencie, gdy skończy się okres wydawania zasiłku chorobowego.

W sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu wnioskujący nie może złożyć dokumentów w podanym wyżej terminie, może tego dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te okoliczności zniknęły np. zakończył się pobyt w szpitalu.

Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej dla miejsca zamieszkania. Jest również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Warto skorzystać z wyszukiwarki na dole strony i dowiedzieć się, gdzie można złożyć dokumenty w pobliżu swojego miejsca zamieszkania!

Sprawdź także: Zasiłek chorobowy z tytułu ubezpieczenia chorobowego


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - Świadczenie rehabilitacyjne w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - Świadczenie rehabilitacyjne

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych