Numer KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 2022

Numer KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest kolejną, obok Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bazą informacji o podmiotach gospodarczych. Jego zadaniem jest powszechne udostępnianie informacji o statusie prawnym podmiotu, sposobie reprezentowania oraz najważniejszych danych dotyczących sytuacji finansowej. O tym, czym dokładnie jest numer KRS, kto powinien go posiadać oraz jak go uzyskać piszemy w poniższej instrukcji.

Czym jest Numer KRS

Numer KRS to specjalny kod nadawany podmiotom przy okazji rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS to baza danych, prowadzona przez sądy rejonowe. Składa się z trzech osobnych rejestrów:

 • przedsiębiorców,

 • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 • dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny - oznacza to, że każdy może zapoznać się z danymi podmiotów, będących jego częścią.

Kto powinien posiadać numer KRS?

Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek wpisania się do Krajowego Rejestru Sądowego - wszystko zależy od typu prowadzonej działalności. Obowiązkowi wpisu do KRS podlegają:

 • Rejestr przedsiębiorców:

  • spółki:

   • jawne,

   • partnerskie,

   • komandytowe,

   • komandytowo-akcyjne,

   • z ograniczoną odpowiedzialnością,

   • akcyjne,

   • europejskie,

  • spółdzielnie,

  • spółdzielnie europejskie,

  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,

  • przedsiębiorstwa państwowe,

  • instytuty badawcze,

  • przedsiębiorstwa zagraniczne,

  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,

  • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,

  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,

  • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

  • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,

  • instytucje gospodarki budżetowej,

 • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej:

  • stowarzyszenia i ich terenowe jednostki posiadające osobowość prawną,

  • związki stowarzyszeń,

  • kolumny transportu sanitarnego,

  • kółka rolnicze i rolnicze zrzeszenia branżowe,

  • związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,

  • fundacje,

  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

  • związki zawodowe,

  • związki pracodawców,

  • izby gospodarcze i Krajowa Izba Gospodarza,

  • inne organizacje społeczne i zawodowe, które na mocy prawa podlegają wpisowi do KRS.

 • Rejestr dłużników niewypłacalnych:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość,

  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość,

  • dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,

  • osoby fizyczne, które w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczeń, nie zapłaciły należności stwierdzonej tytułem wykonawczym → wpis na wniosek wierzyciela,

  • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,

  • dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego → sprawdź: rozłożenie zadłużenia na raty.

Jakie dane można znaleźć w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy gromadzi najważniejsze informacje na temat podmiotów, które są do niego wpisane. Znajdują się w nim m.in.:

 • dane osobowe przedsiębiorcy,

 • informacja, kto reprezentuje podmiot,

 • adres siedziby,

 • NIP i REGON,

 • dane o zawieszeniu, upadłości, likwidacji,

 • status prawny podmiotu,

 • sytuacja finansowa podmiotu,

 • zaległości podatkowe i celne,

 • zaległości wobec ZUS,

 • wysokość niespłaconych wierzytelności i dane wierzycieli.

Z czego składa się numer KRS?

Ile cyfr ma numer KRS? Numer KRS składa się z 10 cyfr.


Jak uzyskać Numer KRS?

Aby uzyskać numer KRS, należy złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wzory wniosków różnią się od siebie ze względu na to, jaki podmiot dokonuje wpisu, a także jaką działalność prowadzi. Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić tylko i wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 • Portalu Rejestrów Sądowych (PRS),

 • S24 (dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, spółek komandytowych i prostych spółek akcyjnych).

Dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców, należy przygotować następujące dokumenty:

 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników,

 • listę wspólników z podaniem imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich → w przypadku, gdy spółka ma jedynego wspólnika należy wskazać jego adres,

 • listę obejmującą imię i nazwisko wraz z adresem lub firmę (nazwę) i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu,

 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,

 • dokument o powołaniu członków organów spółki → jeżeli nie wynika to z aktu notarialnego zawierającego umowę spółki,

 • oświadczenie członków zarządu lub prokurentów o wyrażeniu zgody na ich powołanie.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia do sądu rejonowego.

Opłata za wpis do KRS

Wpis do KRS i otrzymanie numeru KRS wiąże się z opłatą za dokonanie rejestracji. Stawki przedstawiliśmy w poniższej tabeli.

Rejestr

Opłata skarbowa

Rejestr przedsiębiorców

500 zł

250 zł (dla spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym)

Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

250 zł

Rejestr przedsiębiorców + stowarzyszeń

500 zł

Rejestr dłużników niewypłacalnych

300 zł

Dodatkowo, w przypadku wpisu do Rejestru przedsiębiorców, uiszcza się także opłatę w wysokości 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o wpis do KRS należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego wpis np. założenia spółki, podpisanie umowy partnerskiej.

Jak sprawdzić numer KRS kontrahenta?

Aby sprawdzić numer KRS jakiegokolwiek podmiotu, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki KRS, znajdującej się na stronie ekrs.ms.gov.pl. Mamy opcję przeszukania wszystkich trzech rejestrów. Szukanie podmiotu ułatwia wpisanie następujących danych:

 • nazwa,

 • NIP,

 • REGON,

 • województwo,

 • powiat,

 • gmina,

 • miejscowość.

Dłużnika można zaś znaleźć po nadanym mu numerze RDN.

Istnieje także możliwość sprawdzenia numeru KRS kontrahenta w sposób tradycyjny, w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Po uiszczeniu opłaty, wydawane są odpisy i zaświadczenia, traktowane jak wszystkie dokumenty wydawane przez sąd. Ten sposób poznania numeru KRS wiąże się z dodatkowymi opłatami.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - numer KRS w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości