Zmiana sposobu użytkowania budynku / lokalu - wniosek PDF wzór 2022

Weryfikacja: 15 lipca 2022

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub lokalu

Chcąc zmienić przeznaczenie budynku lub lokalu, trzeba pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniej instytucji. O tym, gdzie złożyć wniosek, jakie dokumenty przygotować i ile kosztuje zmiana sposobu użytkowania, dowiesz się z poniższego poradnika.

Czym jest zmiana sposobu użytkowania budynku lub lokalu?

Zmiana sposobu użytkowania to podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym (lub jego części) działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, pracy lub ochrony środowiska. Może być to również podjęcie w obiekcie budowlanym działalności, która może znacznie wpływać na środowisko naturalne.

Kiedy zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego nie jest możliwa?

Zmiany sposobu użytkowania nie można dokonać w przypadku domów jednorodzinnych (ani ich części) zlokalizowanych na nieruchomości o powierzchni do 1500 m2, która została sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Kto może zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

Zgłoszenie w tej sprawie może złożyć podmiot, który dysponuje prawem do zarządzania nieruchomością pod kątem budowlanym, na przykład właściciel, inwestor lub zarządca obiektu budowlanego.

Kiedy należy złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania budynku?

Kiedy należy złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania budynku lub lokalu?

Odpowiednie zgłoszenie wraz z projektem należy złożyć przed dokonaniem jakichkolwiek prac dążących do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 

Uwaga! Jeżeli zmiana zostanie dokonana bez uprzedniego zgłoszenia, wówczas organ nadzoru budowlanego wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego oraz nakłada obowiązek dostarczenia dokumentów w odpowiednim terminie.

Ile kosztuje zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

Usługa jest bezpłatna. Ewentualną opłatę ponosi się wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa. Jeżeli udzieli pełnomocnictwa innej osobie niż członkowi najbliższej rodziny, będzie musiał zapłacić 17 złotych


Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wymagane dokumenty

Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego musimy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – tylko w przypadku korzystania z pełnomocnictwa,
 • pełnomocnictwo – jeżeli z niego korzystamy,
 • rysunek i opis określający położenie obiektu w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych,
 • opis techniczny – musi zawierać rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcje, dane techniczno-użytkowe,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności zamierzanego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązującego plany zagospodarowania przestrzennego → w przypadku jego braku konieczne jest zdobycie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • ekspertyza techniczna, której integralną częścią jest projekt zmiany użytkowania budynku – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, polegającej na zmianie warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń o wykonanie ekspertyzy należy zwrócić się do geodety,
 • pozwolenia, opinie lub uzgodnienia wymagane przy określonych typach obiektów – jeśli są konieczne,
 • ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeśli zmiana sposobu użytkowania wiąże się ze zmianą warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Jeżeli w dostarczonych dokumentach pojawią się braki, urząd wezwie wnioskującego do ich uzupełnienia w ustalonym terminie. Ich nieusunięcie wiąże się z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Ile kosztuje projekt zmiany sposobu użytkowania?

Jednym z ważniejszych dokumentów, który trzeba dostarczyć do urzędu przy okazji zmiany sposobu użytkowania budynku, jest projekt, będący częścią ekspertyzy technicznej. Jego wykonaniem powinien się zająć projektant posiadający do tego uprawnienia. Cena wykonania projektu będzie zależała od indywidualnych ustaleń wykonawcy.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

Gdzie i jak złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

Zawiadomienie w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

→ Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź instytucje w pobliżu swojego miejsca zamieszkania!

 • listownie, na adres instytucji,
 • przez Internet, za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Zdarza się, że zgłoszenie będzie musiało zostać złożone do urzędu wojewódzkiego. Będzie to konieczne w przypadku obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu,
 • znajdujących się na obszarze kolejowym,
 • lotnisk cywilnych,
 • znajdujących się na terenach zamkniętych,
 • elektrowni wiatrowych,
 • metra,
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
 • zjazdów,
 • sieci przesyłowych,
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i jej pochodnych,
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich.

Przyznanie zgody

Jeśli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, urząd przyjmie je tzw. milczącą zgodą. Wówczas wnioskujący nie otrzyma pisma z wyrażeniem zgody na zmianę sposobu użytkowania. Dzieje się tak po 30 dniach od złożenia dokumentów. 

Kiedy zgoda na zmianę sposobu użytkowania budynku nie może zostać przyznana?

Kiedy zgoda nie może zostać przyznana?

Istnieje szereg sytuacji, w których urząd nie może przyznać zgody na zmianę użytkowania obiektu budowlanego. Poniżej wymieniamy kilka z nich:

 • zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych, które mogą być prowadzone tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
 • zamierzony sposób użytkowania jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego,
 • zmiana sposobu użytkowania może spowodować:
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub ich mienia,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

Ile czeka się na decyzję organu?

Do 30 dni od złożenia dokumentów. Jeśli do tego czasu wnioskujący nie otrzyma odpowiedzi od urzędu, należy uznać to za milczącą zgodę.

Uwaga! Przed upływem 30 dni, urząd może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. Wówczas jest możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac nad zmianą przeznaczenia budynku.

Czy można odwołać się od decyzji urzędu?

W razie wyrażenia przez urząd sprzeciwu w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego można złożyć odwołanie. Dokument należy dostarczyć do urzędu, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

Odwołanie będzie rozpatrywał:

 • urząd wojewódzki – gdy zgłoszenie składano do starostwa powiatowego lub urzędu miasta
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – gdy zgłoszenie składano do urzędu wojewódzkiego.

Sprawdź również: Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego online?

E-Budownictwo
Serwis umożliwiający składanie wniosków w sprawach budowlanych przez Internet.