Wniosek o urlop bezpłatny - wzór podania DOC 2023

Weryfikacja: 30 stycznia 2023

Urlop bezpłatny

Czym jest urlop bezpłatny? Jakie są zasady jego udzielania? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym jest urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny to urlop, podczas którego ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Pracownik nie świadczy pracy a pracodawca nie płaci wynagrodzenia. Jest udzielany na pisemny wniosek pracownika.

Co do zasady okres udzielonego urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze. Są jednak urlopy bezpłatne wliczane do okresów pracy jak np. urlop bezpłatny udzielany za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Oprócz urlopu bezpłatnego, pracownik może korzystać również z urlopu okolicznościowego, jednak nie jest on udzielany bez konkretnego powodu. O urlop okolicznościowy można starać się wyłącznie w przypadku śmierci bliskiej osoby, ślubu, narodzin dziecka lub powodów zdrowotnych bądź zawodowych.

Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy

Szczególnym rodzajem urlopu bezpłatnego jest urlop udzielany pracownikowi na pracę u innego pracodawcy. Pracodawca może skorzystać z takiego rozwiązania, kiedy w firmie jest mniejsze zapotrzebowanie na pracę, i na podstawie porozumienia z innym pracodawcą wypożycza swojego pracownika na określony czas. Taki zabieg określa się mianem leasingu pracowniczego. Pracownik pozostaje zatrudniony u dotychczasowego pracodawcy, jednak wynagrodzenie wypłaca mu pracodawca, u którego w czasie urlopu pracownik będzie pracować.

Pisemne porozumienie z innym pracodawcą powinno zawierać informacje o:

 • terminie wypożyczenia pracownika,
 • udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego na pracę u drugiego pracodawcy,
 • rodzaju pracy,
 • wynagrodzeniu pracownika - informacja dodatkowa.

W tym wypadku to pracownik wyraża pisemnie zgodę na udzielenie mu urlopu bezpłatnego na pracę u innego pracodawcy i zawiera z nowym pracodawcą umowę o pracę na czas udzielonego urlopu.

Warto wiedzieć:

Urlop bezpłatny na pracę u innego pracodawcy jest wliczany do zakładowego stażu pracy (od którego zależą uprawnienia pracownicze) w firmie, w której na co dzień pracuje. Nie zalicza się tego urlopu do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeśli praca u drugiego pracodawcy nie miała takiego charakteru.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zasady udzielania urlopu bezpłatnego

Urlopu bezpłatnego pracodawca udziela pracownikowi na jego pisemny wniosek. 

Wniosek o urlop bezpłatny
 

Pracodawca nie musi wyrazić na taki urlop zgody. Jeśli jednak to zrobi: 

 • nie może bez uzgodnienia z pracownikiem zmienić samodzielnie terminu rozpoczęcia lub zakończenia urlopu,
 • jest zobowiązany do zwolnienia pracownika z obowiązków pracowniczych przez czas określony we wniosku,
 • nie może udzielić urlopu bezpłatnego na czas nieokreślony,
 • nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • pracownik rezygnuje w tym okresie z prawa do wykonywania pracy,
 • może podpisać z pracownikiem pisemną umowę określającą szczegóły i, jeśli urlop jest dłuższy niż 3 miesiące, tryb odwołania pracownika z tego urlopu z ważnych przyczyn,
 • okresu urlopu nie wlicza do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jak na przykład staż pracy (za wyjątkiem urlopu udzielonego w celu pracy u innego pracodawcy),
 • dokumenty związane z urlopem, czyli wniosek, adnotację o zgodzie, ewentualnie umowę należy przechowywać w aktach pracownika w części B.

Zwolnienie pracownika w czasie urlopu bezpłatnego

Zwolnienie pracownika w czasie urlopu bezpłatnego

Pracownik, który korzysta z urlopu bezpłatnego na swój wniosek, jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Oznacza to, że podczas urlopu bezpłatnego pracodawca może rozwiązać umowę o pracę:

 • w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy,
 • bez wypowiedzenia,
 • za porozumieniem stron,
 • jeśli w firmie przeprowadza zwolnienia grupowe, a pracownik korzysta z urlopu nie krócej niż 3 miesiące,
 • jeśli przeprowadza zwolnienia indywidualne, pod warunkiem, że uzyska zgodę zakładowej organizacji związkowej.

W trakcie zwolnień grupowych pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym. 

Jeśli pracownik jest na urlopie i pracuje w innej firmie, rozwiązanie umowy przez nowego pracodawcę, niezależnie od trybu, pozostaje bez wpływu na umowę o pracę łączącą pierwotnego pracodawcę z pracownikiem.

Jednym z możliwych kryteriów typowania pracownika do rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych jest długotrwały bezpłatny urlop udzielony przez pracodawcę albo posiadanie innego źródła dochodów.

Podstawa prawna

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - urlop bezpłatny w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 46,6 tys. dokumentów!
Przykładowy wniosek o urlop bezpłatny
Pobierz dokument