Założenie działalności nierejestrowanej 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bywa trudne. Jeżeli przedsiębiorca ma zamiar prowadzić działania przynoszące niewielki dochód, warto skorzystać z działalności nierejestrowanej, która nie wymaga załatwiania zbyt wielu formalności. O tym, czym właściwie jest działalność nierejestrowana i jak  skorzystać z tej możliwości dowiedzieć się można z poniższej instrukcji.

Co to jest działalność nierejestrowana (nierejestrowa)?

Jest to świetny sposób na to, by postawić pierwsze kroki w biznesie, bez szeregu obowiązków administracyjnych i fiskalnych związanych z działalnością gospodarczą. Taka działalność daje możliwość prowadzenia bez wpisu do CEIDG działalności na niewielką skalę, dorywczej, np. udzielania korepetycji – bez ryzyka, że taka działalność zostanie uznana przez urzędy za działalność gospodarczą.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana to rozwiązanie dla osób fizycznych, które:

 • w ramach tej działalności w żadnym miesiącu nie osiągają kwoty przychodu w wysokości przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ((w 2021 roku jest to 1400 zł);
 • chcą prowadzić działalność samodzielnie (nie ma możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej w formie spółki cywilnej);
 • chcą prowadzić działalność niereglamentowaną tj. niewymagającą uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji;
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej.

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrowaną?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma przede wszystkim obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu z danego dnia. Ewidencja taka może być prowadzona nawet w zwykłym zeszycie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy przekroczony został próg 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie otrzymuje numeru REGON. Co do zasady nie ma również obowiązku uzyskania numeru NIP. Może jednak dobrowolnie wystąpić o nadanie NIP do urzędu skarbowego przy pomocy formularza NIP-7.

Czy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może wystawiać faktury i rachunki?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zwolniona z obowiązku wystawiania faktury. Musi to uczynić jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, otrzymano całość lub część zapłaty. Jednak nawet w tym przypadku będzie mogła to być faktura uproszczona, która zawiera jedynie:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Na żądanie drugiej strony transakcji, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną wystawia rachunek, o ile poproszono o to przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.


Działalność nierejestrowana

Jak rozpocząć działalność nierejestrowaną?

By rozpocząć działalność nierejestrowaną, wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży zawierającą sumę uzyskanego przychodu z danego dnia. W niektórych sytuacjach przepisy szczególne mogą przewidywać konieczność posiadania numeru NIP, o którego nadanie należy wystąpić za pomocą formularza NIP-7.

Jak zakończyć działalność nierejestrowaną?

Ponieważ działalność nierejestrowana była prowadzona bez formalnego zakładania firmy w CEIDG, nie ma też obowiązku zgłaszania jej zakończenia. Jednakże osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność nierejestrowana staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym w tym wniosku.

Jeżeli przychód z działalności nierejestrowanej przekroczy miesięczny próg przychodów, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W tym przypadku należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia przekroczenia progu.

Uwaga! Przychody z działalności nierejestrowanej uzyskane w okresie od dnia, w którym przekroczono limit przychodu należnego, do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG (a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie 7 dni – do dnia, w którym nastąpił upływ tego terminu), są nadal rozliczane jak dochód z działalności nierejestrowanej. Dopiero po tym okresie będą one opodatkowane PIT, jak przychody z działalności gospodarczej.

Jak rozliczać podatek dochodowy prowadząc działalność nierejestrowaną?

Dochody z działalności nierejestrowanej są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. To rodzaj przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik rozlicza te przychody w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce “z innych źródeł” w specjalnie przeznaczonym to tego celu wierszu 9: "Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy". Nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, a koszty działalności nierejestrowanej mogą zostać odliczone od pochodzących z niej przychodów.

Szczegóły działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana a składki ZUS

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, tj. konieczności odprowadzania zryczałtowanych składek na ZUS.

Działalność nierejestrowana a VAT

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zwolniona od podatku VAT. Nie dotyczy to niektórych rodzajów działalności – w przypadku których status podatnika VAT nie zależy od wartości sprzedaży. Osoby prowadzące taką działalność pozostają płatnikami podatku VAT, z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (np. obowiązek uzyskania numeru NIP oraz prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów).

Działalność nierejestrowana a uprawnienia konsumentów 

Mimo że działalność nierejestrowana zwalnia początkującego przedsiębiorcę z wielu formalności i kosztów, nadal należy dbać o ochronę konsumenta i jego odpowiednie traktowanie. Konsument ma takie same prawa względem przedsiębiorcy prowadzącego działalność nierejestrowaną jak do osoby, która swoją działalność zarejestrowała w CEIDG.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - działalność nierejestrowana w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - działalność nierejestrowana

NIP-7 - Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7)

Pobierz dokument

Powiązane tagi