Powiatowy Urząd Pracy PUP - kontakt, praca, staż, zasiłki i dotacje

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Powiatowy Urząd Pracy PUP umożliwia załatwienie 10 spraw

W celu załatwienia spraw w powiatowych Urzędach Pracy PUP przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Powiatowy Urząd Pracy

Poszukując zatrudnienia lub ciekawych szkoleń, warto zajrzeć do powiatowego urzędu pracy. Instytucja umożliwia obywatelom zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna, wyszukuje ogłoszenia o pracę, zajmuje się pośrednictwem zawodowym, a także organizuje szkolenia i kursy, które zwiększają szanse pracowników na rynku pracy.

Kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy - wsparcie dla bezrobotnych i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) to instytucja, która zajmuje się między innymi badaniem rynku pracy, analizami zatrudnienia i bezrobocia, udzielaniem wsparcia osobom bezrobotnym, a także pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

Udając się do Powiatowego Urzędu Pracy, możemy zyskać:

 • dostęp do wyszukiwarki ogłoszeń o pracę,
 • zasiłek dla bezrobotnego,
 • dostęp do szkoleń i staży z urzędu pracy,
 • prace interwencyjne z urzędu pracy,
 • prace społecznie użyteczne z urzędu pracy,
 • roboty publiczne z urzędu pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • prawo do otrzymania bonu na zasiedlenie,
 • poradnictwo z urzędu pracy.

Ogłoszenia o pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy

Ogłoszenia o pracę w PUP

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy pojawiają się oferty pracy zgłaszane do PUP przez firmy poszukujące nowych pracowników. Bezrobotny poszukujący pracy może skorzystać z filtrów (rodzaj umowy, stanowisko, wymiar pracy etc.) aby znaleźć stanowisko marzeń. 

Zasiłki dla bezrobotnych

Sam status osoby bezrobotnej nie uprawnia do otrzymania zasiłku. Prawo do zasiłku przysługuje od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli bezrobotnemu nie przedstawiono żadnej propozycji pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych, robót publicznych ani przygotowania zawodowego dorosłych. Zasiłek otrzymają także osoby, które w ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie, łącznie przez co najmniej 365 dni były zatrudnione oraz otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Ubezpieczenie zdrowotne

PUP ma obowiązek zgłosić osoby bezrobotne (nieposiadające prawa do ubezpieczenia z innego tytułu) oraz członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu - jednak prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje jeszcze przez 30 dni od utraty statusu bezrobotnego.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Powiatowe urzędy pracy pomagają niezależnym przedsiębiorcom rozpocząć własną działalność gospodarczą. Każdy bezrobotny może ubiegać się o pieniądze potrzebne do założenia firmy, o ile ma na nią pomysł, poparty stworzonym biznesplanem. Powiatowy urząd pracy dysponuje pulą funduszy, którą może rozdysponować właśnie w tym celu.

Staże

Powiatowe urzędy pracy zajmują się także organizacją staży. Staż polega na realizowaniu zadań służbowych w firmie, bez konieczności nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W ten sposób stażysta nabywa nowych umiejętności na danym stanowisku. Na staż trwający maksymalnie pół roku może zostać skierowany każdy bezrobotny. Dla osób, które nie ukończyły 30 lat, staż może trwać nawet przez rok. Wykonywana praca nie jest jednak bezinteresowna - stażysta otrzymuje od powiatowego urzędu pracy stypendium stażowe.

Szkolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy

Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy organizuje również szkolenia, które są jedną z najczęstszych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Celem szkolenia jest nabycie przez bezrobotnego zestawu umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy na danym stanowisku. Dzielimy je na indywidualne i grupowe, a czas ich trwania zależy głównie od zawodu, do którego wykonywania mają przygotować. Szkolenia prowadzą wybrane przez powiatowe urzędy pracy ośrodki szkoleniowe. Za udział w szkoleniu bezrobotny otrzymuje stypendium szkoleniowe.

Roboty publiczne i prace społeczne

Powiatowe urzędy pracy zapewniają część wynagrodzenia dla bezrobotnych, wykonujących roboty publiczne. Zajęć dla bezrobotnych wyszukują samorządy terytorialne, między innymi urzędy miasta i gminy, miejskie wodociągi czy kanalizacja. Bezrobotny może zostać skierowany na roboty publiczne na okres od pół roku do roku.

Podobnie dzieje się w przypadku prac społecznych - powiatowy urząd pracy wypłaca bezrobotnemu świadczenie z tytułu ich wykonywania. Do wykonywania prac społecznych mogą zostać oddelegowane osoby, które są także klientami ośrodków pomocy społecznej i korzystają z zasiłków. Prace społeczne są organizowane właśnie przez ośrodki pomocy społecznej i najczęściej odbywają się w placówkach niosących pomoc osobom chorym, bezdomnym i ubogim. Mogą być wykonywane przez maksymalnie 10 godzin tygodniowo. 

Czym są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne

Urzędy pracy pomagają bezrobotnym znajdować zatrudnienie na zasadzie tzw. prac interwencyjnych. Polegają one na zatrudnieniu bezrobotnego na konkretne stanowisko, a pracodawca otrzymuje wówczas od powiatowego urzędu pracy częściowe dofinansowanie wynagrodzenia dla zatrudnionego bezrobotnego. Prace interwencyjne można wykonywać od pół roku do nawet 4 lat - wszystko zależy od wieku bezrobotnego. Osoby po 50. roku życia mogą podejmować prace interwencyjne przez wspomniane 4 lata. 

Zasięg Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowe urzędy pracy, jak sama nazwa wskazuje, obejmują swoim zasięgiem powiaty. W niektórych, większych powiatach, znajduje się kilka urzędów pracy. Na ten moment na terenie kraju funkcjonuje aż 340 powiatowych urzędów pracy. Poza PUP, osoby poszukujące pracy mogą korzystać z Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP). W przypadku osób niepełnosprawnych, dodatkowe wsparcie w kwestiach zatrudnienia może zapewnić PFRON.

Dyrektor i kierownicy Powiatowego Urzędu Pracy

Na czele każdego powiatowego urzędu pracy stoi dyrektor, wyłaniany w drodze konkursu. Aby nim zostać, należy posiadać wykształcenie wyższe, być pełnoletnim i niekaranym obywatelem Polski, a także posiadać pełnię zdolności prawnych. Dyrektor ma do dyspozycji jednego zastępcę. Cała instytucja jest podzielona na działy, którymi zarządzają kierownicy. W większości powiatowych urzędów pracy znajdują się następujące działy:

 • dział do spraw ewidencji i świadczeń,
 • dział do spraw pośrednictwa i poradnictwa,
 • dział do spraw instrumentów rynku pracy,
 • dział do spraw projektów i szkoleń,
 • dział finansowo-księgowy,
 • dział do spraw organizacyjno-administracyjnych,
 • dział do spraw obsługi prawnej i kadr.

Wniosek online do Powiatowego Urzędu Pracy

Wniosek online do Powiatowego Urzędu Pracy

Dzięki rozwojowi e-Urzędów i technologii internetowej, coraz więcej spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu. Jest tak również w przypadku powiatowych urzędów pracy - wiele formalności można załatwić za pomocą platformy ePUAP. Wystarczy posiadać Profil Zaufany lub konto na ePUAP. W ten sposób można dokonać m.in. rejestracji jako osoba bezrobotna.