Podanie o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę - wniosek [DOC, PDF] 2023

Dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę

Pracodawca, który chce zbudować zespół profesjonalistów, musi czasem inwestować w podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Może na przykład zdecydować się na inwestowanie w pracownika poprzez opłacenie jego studiów podyplomowych. O dofinansowanie można się również starać w urzędzie pracy - sprawdź dofinansowanie studiów podyplomowych z urzędu pracy.

Pracownik, który się dokształca, może wnioskować u pracodawcy o urlop szkoleniowy.

Na jakie świadczenia obligatoryjne może liczyć pracownik?

Jeżeli pracodawca wyraził zgodę na podnoszenie kwalifikacji bądź odbywa się ono z jego inicjatywy, podwładny może liczyć na pewne świadczenia obligatoryjne. Są to między innymi:

  • 6 dni urlopu - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, eksternistycznego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni urlopu - dla pracownika będącego na ostatnim roku studiów, w celu przygotowania pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Za takie dni wolne pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Powyższe zasady nie dotyczą osób, które kształcą się na studiach podyplomowych. W związku z tym, jeżeli pracownik chce dostać jakiekolwiek dofinansowanie w przypadku podyplomówki, musi porozmawiać z przełożonym, który samodzielnie podejmie decyzję o tym, czy może go wspomóc.

Jaka jest wysokość dofinansowania studiów podyplomowych?

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania?

Pracodawca może pokryć nawet 100% czesnego.

Rekompensata części poniesionych kosztów za dokształcanie

W niektórych przypadkach pracodawca decyduje się na rekompensatę części poniesionych kosztów za dokształcanie pod warunkiem, że zostanie między firmą a podwładnym zawarta umowa o kształceniu pracownika. Zawiera ona opis wzajemnych praw i obowiązków wynikających z podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dokument podpisuje się przed rozpoczęciem kształcenia i zawiera między innymi kwestie dotyczące:

  • urlopu szkoleniowego,
  • zwolnienia z dnia pracy lub jego części,
  • dodatkowych świadczeń, np. opłaty za dojazd, zakwaterowanie, podręczniki.

Możliwe jest także postawienie pracownikowi warunku odpracowania dofinansowania studiów podyplomowych. Jest to tak zwana lojalka, którą podpisuje zatrudniony. Jeżeli podwładny zdecyduje się odejść wcześniej, przed odpracowaniem dofinansowania, jest zobowiązany do zwrotu części kosztów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy doszło do mobbingu lub ciężkiego naruszenia obowiązków przez przełożonego - wtedy podwładny zostaje zwolniony z obowiązku zwrotu kosztów.

Jako potwierdzenie nauki, pracownik może przedstawić pracodawcy zaświadczenie o statusie studenta.

Jak uzyskać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Pracownik, który chciałby podnieść swoje kompetencje zawodowe, powinien porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą lub - bardziej formalnie - napisać wniosek w tej sprawie. 

Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę - wzór
 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Sfinansowanie studiów przez pracodawcę jako przychód pracownika zwolniony z podatku

Wykształcony pracownik stanowi element dodatni pracodawcy, wobec czego koszt pokrycia różnego rodzaju szkoleń w przeważającej części mu się zwróci. Jednak, czy można uznać sfinansowanie studiów przez pracodawcę jako przychód pracownika, a jeżeli tak, czy w tym przypadku ustawodawca dał możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania?

Sposoby finansowania przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika

Sposoby finansowania przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Wówczas pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pisemną umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.  Dokument, o którym mowa, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy Kodeksu Pracy.

Sfinansowanie studiów przez pracodawcę jako przychód pracownika

Pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy można uznać sfinansowanie studiów przez pracodawcę jako przychód pracownika, gwarantują zapisy obowiązującego prawa. To z nich wynika, że źródłami przychodów są odpowiednio:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
  • inne źródła.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W związku z tym, czy można uznać sfinansowanie studiów przez pracodawcę jako przychód pracownika?

Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Ponadto do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać od pracodawcy. Są nimi bowiem nie tylko wynagrodzenia, lecz także wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. 

Oznacza to, że do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, lecz także wartość świadczeń w naturze czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy. Powyższa interpretacja skłania do myślenia, iż można uznać sfinansowanie studiów przez pracodawcę jako przychód pracownika.

Sfinansowania przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika

Sfinansowanie studiów przez pracodawcę jako przychód pracownika zwolniony z podatku

Wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest wolna od podatku dochodowego, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,8 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o dofinansowanie studiów przez pracodawcę [PDF]
Pobierz dokument
Wzór wniosku o dofinansowanie studiów przez pracodawcę [DOC]
Pobierz wniosek