Karta EKUZ - wniosek do NFZ online i PDF 2022

Karta EKUZ

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to karta, która potwierdza, że ubezpieczony może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE/EFTA - na koszt NFZ.

Karta EKUZ zobowiązuje do udzielenia posiadaczowi niezbędnej pomocy medycznej za granicą, jednakże na warunkach i prawach wynikających z ustaw i przepisów danego kraju członkowskiego. Jest zatem traktowany jak inni ubezpieczeni w tym państwie. Jeśli na przykład jakieś świadczenie wymaga dopłaty w danym kraju, posiadacz karty EKUZ również będzie musiał takie koszty ponieść. 

Udając się do lekarza za granicą należy upewnić się, że korzysta on z publicznego systemu opieki zdrowotnej. Tylko wtedy możemy skorzystać z pomocy medycznej finansowanej ze środków publicznych.

 

Komu przysługuje karta EKUZ?

Karta EKUZ może być wydana w dwóch przypadkach tymczasowego pobytu za granicą:

 1. pobyt czasowy turystyczny (np. wakacje), edukacyjny (stypendia, Erasmus), inny dłuższy pobyt czasowy,
 2. wyjazd pracowniczy (pobyt za granicą w związku z wykonywaną pracą).

Karta EKUZ przysługuje tylko tym osobom, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego i posiadają prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Ile jest ważna europejska karta zdrowia?

Ile jest ważna europejska karta zdrowia?

Kartę EKUZ ma różną datę ważności, w zależności od statusu osoby ubezpieczonej. Może być ważna:

 • 20 lat dla osób:
  • pobierających świadczenie emerytalne, które osiągnęły wiek emerytalny,
  •  nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne
 • do 18. roku życia dla osób:
  • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • pobierających świadczenie rentowe,
 • 5 lat dla osób:
  • pobierających świadczenia emerytalne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego,
 • 3 lata dla osób ubezpieczonych:
  • zatrudnionych,
  • prowadzących działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą,
  • pobierających zasiłek / świadczenia przedemerytalne,
 • 1,5 roku dla:
  • rencistów,
  • członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego i posiadających więcej niż 18 lat,
  • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię,
  • dzieci lub uczniów posiadających więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy (pół roku):
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu,
  • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP,
 • 2 miesiące dla:

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ online lub osobiście?

Kartę EKUZ można zdobyć w 3 prostych krokach:

1. Wypełnić wniosek PDF o kartę EKUZ

Na dole strony udostępniamy dwa wnioski: 

 • dla osób wyjeżdżających na pobyt czasowy (wakacje, studia),
 • dla osób wyjeżdżających służbowo (wyjazd pracowniczy).

Należy wybrać odpowiedni wniosek, wydrukować go i wypełnić zgodnie z prawdą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli masz 18 lat, jesteś uczniem albo studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
 • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
 • dokument U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy,
 • dokument stanowiący potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego:
  • aktualne zaświadczenie płatnika składek - jeżeli wnioskuje pracownik,
  • aktualne zaświadczenie z KRUS - jeżeli wnioskuje osoba prowadząca działalność gospodarczą,
  • legitymacja emerytalna, odcinek emerytury - jeżeli wnioskuje emeryt,
  • legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej - jeżeli wnioskuje rencista,
  • dowód wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS - jeżeli wnioskuje osoba, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy - jeżeli wnioskuje bezrobotny,
  • ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z uczelni - jeżeli wnioskuje student, którego do ubezpieczenia zgłosiła uczelnia,
  • legitymacja studencka lub uczniowska, dokument, który potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia, dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła wnioskującego do ubezpieczenia - jeżeli wnioskuje osoba zgłoszona do ubezpieczenia przez członka rodziny.

2. Złożyć online, osobiście w oddziale NFZ, lub wysłać wypełniony wniosek pocztą

Wypełniony wniosek można:

 • wysłać online za pomocą ePUAP → wymagany Profil Zaufany,
 • zeskanować i wysłać mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ (lista tutaj) ,
 • złożyć przez pełnomocnika w dowolnym oddziale NFZ,
 • wysłać pocztą do właściwego oddziału NFZ.

Gdzie można odebrać kartkę EKUZ?

3. Odebrać kartę EKUZ 

Kartę można odebrać osobiście w najbliższym oddziale NFZ, na poczcie - jeśli we wniosku zaznaczono taką opcję lub poprzez osobę upoważnioną.

Upoważnienie do złożenia wniosku/odbioru EKUZ

Jeżeli wnioskujący nie może odebrać samodzielnie karty EKUZ, może poprosić o to inną osobę. Wystarczy wypisać stosowne oświadczenie, które pełnomocnik musi zabrać ze sobą jeżeli chce odebrać dokument. To samo oświadczenie można wykorzystać również w momencie wnioskowania o EKUZ.

Czas oczekiwania na europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

To, ile potrwa wyrobienie karty EKUZ zależy od sposobu złożenia wniosku:

 • osobiście w oddziale NFZ - kartę otrzymuje się od ręki,
 • listownie / online - kartę zazwyczaj otrzymuje się do 3-7 dni od wpłynięcia wniosku.

Jak wyrobić kartę EKUZ dla dziecka?

Jak wyrobić kartę EKUZ dla dziecka?

Kartę EKUZ mogą posiadać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Procedura wnioskowania jest niemalże identyczna - różnica polega na tym, że osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie złożyć wniosku o wydanie karty. W jej imieniu robi to rodzic bądź opiekun prawny. Do poprawnie wypełnionego wniosku dziecko musi dołączyć legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w szkole. 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
 • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca
 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493).
 • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
 • Zarządzenie nr 79/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż
 • Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
 • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - karta EKUZ w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2022

We wniosku o wydanie karty EKUZ należy wypełnić i złożyć do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pobierz dokument

Wniosek o wydanie karty EKUZ przeznaczony dla osób, które opuszczają granice kraju ze względu na wykonywaną pracę.

Pobierz dokument