Zawiadomienie o zakończeniu budowy / robót - druk PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 6 stycznia 2024 8 min. czytania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy realizowanej na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia, konieczne jest zawiadomienie o jej zakończeniu. Kto jest do tego zobowiązany, ile to kosztuje oraz jakie dokumenty należy dostarczyć do właściwego urzędu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto musi złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy zobowiązany jest inwestor, który zakończył budowę:

 • obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę,
 • obiektu budowlanego, który zrealizowano na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, jako:
  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
  • sieć: wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Zawiadomienie należy złożyć również w sytuacji, gdy zakończono roboty budowlane zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Informację o tym, czy inwestor musi złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, umieszcza się w pozwoleniu na budowę. 

Inwestor może, zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy zwrócić się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – tzw. odbiór częściowy przed wykonaniem wszystkich robót.

Kiedy złożenie zawiadomienia nie jest konieczne?

Inwestor nie musi składać zawiadomienia po zakończeniu przebudowy lub remontu obiektu wykonywanego na podstawie pozwolenia na budowę.

Użytkowanie obiektu bez zawiadomienia o zakończeniu budowy

Co grozi za użytkowanie obiektu bez zawiadomienia o zakończeniu budowy?

Za użytkowanie obiektu bez wcześniejszego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót można otrzymać karę pieniężną, na którą składają się iloczyn dziesięciokrotnie podwyższonej stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Co zrobić przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy?

Zanim osoba uda się do właściwego urzędu celem złożenia zawiadomienia, a obiekt wymagał uzgodnienia pod kątem przeciwpożarowym czy sanitarnym, powinien powiadomić o zakończeniu budowy również Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. Służby dokonają oceny, czy obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym. Jeżeli w ciągu 14 dni nie podejmą żadnych działań, można to uznać za brak sprzeciwu. Wówczas inwestor może sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony Sanepidu i PSP, które następnie należy dołączyć do wniosku. Jeżeli budynek posiada własne ujęcie wody, do odbioru nieruchomości wymagane jest wykonanie badania wody ze studni.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy

Wzór zaświadczenia o zakończeniu budowyOświadczenie kierowania o zakończeniu budowy - robót PDF

Wymagane dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Wymagane dokumenty 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

 • dziennik budowy – nie dotyczy budynku jednorodzinnego, 
 • projekt techniczny, 
 • kopie rysunków stanowiące część zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami i opisem – w przypadku dokonania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu,
 • protokół badań i sprawdzeń – nie dotyczy budynku jednorodzinnego, 
 • dokumentację geodezyjną wykonaną przez geodetę,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego – w przypadku zakończenia budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy – nie dotyczy budynku jednorodzinnego, 
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych – w przypadku, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 • oświadczenie kierownika robót elektrycznych wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wpis kierownika robót na listę członków izby inżynierów wraz z kopią uprawnień oraz protokoły sprawdzeń instalacji – jeżeli jest wymagane,
 • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony: 
  • Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania,
  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – obowiązuje od 28 kwietnia 2023,
 • decyzja organu dozoru technicznego zezwalająca na eksploatację urządzenia,
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej - jeśli inwestycja zrealizowano na podstawie umowy urbanistycznej,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie decyzji,
 • pełnomocnictwo,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Podczas zgłaszania zakończenia budowy, można przy okazji złożyć wniosek o nadanie numeru budynku.

Kiedy złożyć dokumenty?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego. Najlepiej zrobić to co najmniej 14 dni przed zamiarem rozpoczęcia użytkowania. 

Gdzie złożyć zawiadomienie?

Zawiadomienie wraz z kompletem dokumentów można złożyć na 3 sposoby:

Ile kosztuje zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Ile kosztuje zawiadomienie o zakończeniu budowy?

W większości przypadków inwestor nie musi płacić za złożenie zawiadomienia

Opłata obowiązuje wyłącznie dla określonych inwestycji, takich jak:

 • warsztat rzemieślniczy, stacja obsługi pojazdów, myjnia samochodowa, garaż do pięciu stanowisk włącznie, plac składowy, postojowy i parking, oraz obiekty magazynowe będące budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł,
 • place składowe, postojowe i parkingi oraz obiekty magazynowe będące budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – służące celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł,
 • budynki kolejowe, takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego – 12 zł,
 • stawy rybne – 28 zł.

Jeśli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika, wymagana jest również opłata za pełnomocnictwo.

Jeżeli nadzór budowlany wyrazi sprzeciw wobec zakończenia budowy, wówczas inwestor może wnioskować o zwrot uiszczonej opłaty skarbowej.

Z opłat za zawiadomienie zwolnione są obiekty budowlane, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego bądź klęsk żywiołowych.
 

Ile czeka się na odpowiedź urzędu?

Ile czeka się na odpowiedź urzędu?

Urząd ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia. Po upływie tego terminu można przystąpić do użytkowania, o ile organ nie wniesie decyzji o sprzeciwie. 

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Inwestor może złożyć odwołanie do:

 • wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zawiadomienie o zakończeniu budowy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę zawiadomienie o zakończeniu budowy online?

E-Budownictwo
Serwis umożliwiający składanie wniosków w sprawach budowlanych przez Internet.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 14,9 tys. dokumentów!
Zawiadomienie o zakończeniu budowy [PDF]
Pobierz dokument
Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy/robót budowlanych [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu