Pełnomocnictwo ogólne, szczególne (notarialne) i rodzajowe - wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 29 kwietnia 2023

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo to dokument, który może znacznie ułatwić załatwianie spraw urzędowych. Służy do upoważnienia innej osoby do działania w naszym imieniu. Kto może zostać pełnomocnikiem? Jakie elementy powinien zawierać ten dokument, aby został przyjęty przez urzędnika? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to dokument, który upoważnia jedną osobę do wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Czynności, które mogą być wykonywane przez umocowanego, muszą być zawarte w treści pełnomocnictwa. Dokument umożliwia reprezentowanie lub zastępowanie mocodawcy w niektórych sytuacjach urzędowych i prawnych. Pełnomocnictwo można wypowiedzieć w każdym momencie.

Popularne sytuacje, w których druk pełnomocnictwa jest przydatny, to m.in.:

Pełnomocnictwo a upoważnienie

Pełnomocnictwo daje uprawnionemu prawo do podejmowania decyzji w imieniu mocodawcy. Pełnomocnik może dla przykładu zawrzeć umowę w imieniu osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. W określonych sytuacjach pełnomocnictwo musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego lub być sygnowane podpisem poświadczonym notarialnie. Natomiast upoważnienie jest wyłącznie pozwoleniem na wykonanie danej czynności, na przykład do odbioru dokumentów z urzędu.

Rodzaje pełnomocnictw

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Warto pamiętać, że czasem, aby załatwić konkretną sprawę, konieczny jest specjalny rodzaj pełnomocnictwa. Wyróżniamy ich aż 5 - są to pełnomocnictwo ogólne, szczegółowe, rodzajowe, procesowe oraz pocztowe

Pełnomocnictwo ogólne (standardowe)

Jest to pełnomocnictwo o najszerszym zakresie umocowania. Upoważnia ono do wykonywania przez pełnomocnika czynności zwykłego zarządu. Należą do nich m.in. występowanie w imieniu mocodawcy w urzędach, organach administracji publicznej, odbieranie zawiadomień i wezwań, a także składanie oświadczeń.

Pełnomocnictwo szczególne (notarialne)

Pełnomocnictwo szczególne służy do upoważnienia dokonania konkretnej, zwykle jednej czynności prawnej. Wówczas w treści dokumentu czynność ta jest wyraźnie wskazana.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Ten rodzaj pełnomocnictwa upoważnia uprawnionego do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności konkretnego rodzaju. Jest ono bardzo dokładnie sprecyzowane - w jego treści zapisane są wszystkie czynności, których pełnomocnik może dokonywać w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo procesowe / dla członka rodziny

Pełnomocnictwa procesowego udziela się, aby uprawniony mógł reprezentować mocodawcę przed sądem i dokonywać określonych czynności prawnych. Jest to jedyny rodzaj pełnomocnictwa, w którym istnieje ograniczenie w kwestii osób, którym można go udzielić. Pełnomocnikiem procesowym może zostać:

 • adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy,
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami mocodawcy oraz osoba pozostająca z nim w stałym stosunku zlecenia (jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia),
 • współuczestnik sporu,
 • rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni mocodawcy oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

Pełnomocnictwo pocztowe

Pełnomocnictwo pocztowe umożliwia upoważnienie osoby trzeciej do odbierania w imieniu mocodawcy przesyłek oraz listów. Może ono zostać odwołane w każdym momencie. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jakiej formy wymaga pełnomocnictwo?

Jakiej formy wymaga pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo, niezależnie od jego rodzaju czy czynności, jakich ma dotyczyć, powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie musi być spisane ręcznie - można napisać je na komputerze i złożyć na nim odręczny podpis

W przypadku niektórych czynności prawnych, na przykład przy sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwo będzie musiało przybrać formę aktu notarialnego.

Jakie są źródła pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo może wynikać z dwóch źródeł:

 • z mocy prawa - takie pełnomocnictwo mają na przykład rodzice jako przedstawiciele ustawowi dziecka → mają oni prawo dokonywać czynności w imieniu dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia.
 • z upoważnienia - inaczej umocowania do czynności. Upoważnienie innej osoby do działania jest skuteczne przez wyrażenie oświadczenia woli (w formie pełnomocnictwa), które powinno zawierać zakres czynności, jakich pełnomocnik może dokonywać.

Kto może być pełnomocnikiem?

To, kto może zostać pełnomocnikiem, zależy od rodzaju czynności, do których wykonywania zostanie uprawniony. Pełnomocnikiem może zostać:

 • w sprawach administracyjnych przed urzędami - każda pełnoletnia osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, np. małżonek, dziecko, sąsiad,
 • w sprawach cywilnych (przed sądem) -  adwokat, radca prawny albo członek najbliższej rodziny (małżonek, dziecko, rodzic). W niektórych sprawach pełnomocnikiem może być również przedstawiciel jakiegoś organu - na przykład Rzecznik Praw Konsumentów (w sprawach dotyczących ochrony konsumentów),
 • w sprawach karnych - tylko adwokat, a w sprawach o wykroczenia także radca prawny.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo?

Jak napisać pełnomocnictwo (co powinno zawierać)?

Pełnomocnictwo jest dokumentem urzędowym - oznacza to, że musi posiadać kilka elementów formalnych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • tytuł: „Pełnomocnictwo”,
 • wskazanie, kto komu udziela pełnomocnictwa oraz dane obu osób:
  • imiona i nazwiska,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL,
  • numer telefonu,
 • wskazanie czynności, do których wykonywania uprawniony jest pełnomocnik → NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa ogólnego - druk w PDF i DOC

Pełnomocnictwo ogólneWzór o pełnomocnictwo ogólne

Wzór pełnomocnictwa rodzajowego - druk PDF, DOC

Pełnomocnictwo rodzajowe - wzór PDF, DOC

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo wzór w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,3 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo wzór [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie
Wypełniony wzór pełnomocnictwa [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo rodzajowe [DOC]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo rodzajowe [PDF]
Pobierz dokument