Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Aktualizacja: 11 stycznia 2022

Każdy właściciel nieruchomości musi pamiętać o obowiązku wpisania jej do księgi wieczystej. Zapisuje się w niej również wszelkie zmiany dotyczące owej nieruchomości. Co właściwie oznacza wpis do księgi wieczystej i jak go dokonać? Czy wiąże się z opłatami, a jeśli tak, to ile one wynoszą?

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym, określającym stan prawny danej nieruchomości. Są one prowadzone w sądach rejonowych, w działach wieczystoksięgowych. Księgi wieczyste zakłada się dla każdego rodzaju nieruchomości – budynkowych, lokalowych oraz gruntowych. 

Czy wpis do księgi wieczystej jest obowiązkowy?

Nie jest, ale w niektórych sytuacjach może on okazać się konieczny. Mimo braku obowiązku, warto dokonywać wpisów w księdze wieczystej, gdyż prawo w niej ujawnione ma pierwszeństwo przed innymi prawami, które się w księdze nie pojawiają.

Kiedy należy dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Istnieje szereg sytuacji, w których konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Są to:

 • podział nieruchomości,
 • nabycie spadku,
 • nabycie nieruchomości,
 • ustanowienie hipoteki,
 • zamknięcie księgi wieczystej,
 • uaktualnienie księgi wieczystej,
 • ustanowienie służebności,
 • sprostowanie wpisu w księdze wieczystej,
 • przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności.

Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?

W większości przypadków jest to zadanie notariusza, który zrobi to przy okazji innych czynności notarialnych. Jeżeli tego nie uczyni, sprawą zajmie się specjalny sąd wieczystoksięgowy, składający się z jednego sędziego lub referendarza sądowego. Wówczas rozpoczyna się postępowanie nieprocesowe, podczas którego dokumenty złożone przez wnioskującego przejdą weryfikację.

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Obowiązek złożenia wniosku w sprawie wpisu do księgi wieczystej spoczywa na właścicielu nieruchomości. Dokumenty może również dostarczyć osoba, na rzecz której ma nastąpić wpis, lub której prawo powinno zostać zapisane w księdze wieczystej.

Jak złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Obecnie wniosek w sprawie wpisu do księgi wieczystej można złożyć na 2 sposoby:

 • osobiście – w sądzie rejonowym,
 • u notariusza – to on dokona wpisu w księdze wieczystej.

Gdzie złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wniosek w sprawie wpisu do księgi wieczystej, wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami, należy złożyć w sądzie rejonowym, w wydziale ksiąg wieczystych.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Każda zmiana w księdze wieczystej wiąże się z opłatami.

Czynności Opłata
Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego 200 złotych
Wpis udziału w prawie Część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniej niż 100 złotych
Wpis w księdze własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 złotych

Jak dokonać opłat?

Opłatę o odpowiedniej wysokości należy uiścić w kasie sądu lub przelewem bankowym.


Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz wniosku o wpis do księgi wieczystej (KW-WPIS), należy również złożyć dokumenty, które potwierdzą stan prawny zmian, których wnioskujący chce dokonać. Są to:

 • orzeczenia sądu,
 • akty notarialne jako dokumenty potwierdzające dokonanie czynności prawnej,
 • decyzje administracyjne,
 • oświadczenie woli właściciela.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej – o czym należy pamiętać?

Aby uniknąć wielu wizyt w sądzie związanych z brakami lub błędami w wypełnionym wniosku, warto zapoznać się z zasadami jego wypisywania.

Cały wniosek należy wypisać wyłącznie drukowanymi literami – nie ma znaczenia, czy wypełnia się go w formie tradycyjnej, czy na komputerze. Przy uzupełnianiu dokumentu, należy zwracać szczególną uwagę na poprawność wszystkich informacji, gdyż nie toleruje się skreśleń ani poprawek. W formularzu trzeba wypełnić wyłącznie pola jasne, zaś niewypełnione przekreślić.

Jak złożyć wniosek o elektroniczny wpis do księgi wieczystej?

Istnieje również możliwość elektronicznego wpisu do księgi wieczystej. Aby tego dokonać, należy złożyć wniosek o elektroniczny wpis do księgi wieczystej, co powinien uczynić notariusz.

Jak długo czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Wpis do księgi wieczystej to jeden z najbardziej czasochłonnych procesów urzędowych. Przepisy stanowią, że czas oczekiwania na wpis może wynieść od 3 do 9 miesięcy – oznacza to, że nie warto zwlekać ze składaniem wniosku. Pojawiają się przypadki, w których czas rozpatrywania może przedłużyć się nawet do roku!

Czy jest możliwe przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej?

Z uwagi na fakt, że procedura wpisu do księgi wieczystej może trwać miesiącami, jest możliwość złożenia wniosku o wpis w trybie przyspieszonym. Stosowny dokument należy złożyć  do sądu rejonowego, w którym wnioskujący chce dokonać wpisu. Pośpiech musi zostać jednak uzasadniony – należy podać powód, dla którego konieczne jest przyspieszenie rozpatrywania wniosku. Za argument można uznać na przykład trudną sytuację materialną. Z doświadczenia wiadomo jednak, że największe szanse na przyspieszenie wpisu mają sprawy dotyczące wykreślenia hipoteki oraz ujawnienia budynku w księdze wieczystej.

Co zrobić, gdy wniosek zostanie odrzucony?

Odrzucenie wniosku zawsze ma swój powód – najczęściej są nim braki formalne w dokumencie, które należy uzupełnić. Wówczas ponownie można go złożyć.

Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej – co to takiego?

Oprócz odrzucenia wniosku, istnieje również szansa na jego oddalenie. Kiedy tak się dzieje? Najczęściej w sytuacji, gdy w dokumencie zostaną wyłapane jakiekolwiek błędy merytoryczne. Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony, jednak w innym terminie – tuż po poprawieniu wskazanych błędów lub uzupełnieniu pominiętych danych.

Podstawa prawna

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982, Dz.U. 2019 poz. 2204.
Kodeks postępowania cywilnego, rozdział 6, postępowanie wieczystoksięgowe 


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - wpis do księgi wieczystej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - wpis do księgi wieczystej