Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Aktualizacja: 16 czerwca 2021

Każdy właściciel nieruchomości musi pamiętać o obowiązku wpisania jej do księgi wieczystej. Zapisuje się w niej również wszelkie zmiany dotyczące owej nieruchomości. Co właściwie oznacza wpis do księgi wieczystej i jak go dokonać? Czy wiąże się z opłatami, a jeśli tak to ile one wynoszą?

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym, określającym stan prawny danej nieruchomości. Są one prowadzone w sądach rejonowych, w specjalnie do tego przeznaczonych działach – wieczystoksięgowych. Księgi wieczyste zakłada się dla każdego rodzaju nieruchomości – budynkowych, lokalowych oraz gruntowych. 

Czy wpis do księgi wieczystej jest obowiązkowy?

Odpowiedź jest prosta – nie jest, ale w niektórych sytuacjach może on okazać się konieczny. Mimo braku obowiązku warto dokonywać wpisów w księdze wieczystej, gdyż prawo w niej ujawnione ma pierwszeństwo przed innymi prawami, które się w księdze nie pojawiają.

Kiedy należy dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Istnieje szereg sytuacji, w których konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Są to:

 • podział nieruchomości
 • nabycie spadku
 • nabycie nieruchomości
 • ustanowienie hipoteki
 • zamknięcie księgi wieczystej
 • uaktualnienie księgi wieczystej
 • ustanowienie służebności
 • sprostowanie wpisu w księdze wieczystej
 • przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności

Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?

W większości przypadków jest to zadanie notariusza, który zrobi to przy okazji innych czynności notarialnych. Jeżeli tego nie uczyni, sprawą zajmie się specjalny sąd wieczystoksięgowy, składający się z jednego sędziego lub referendarza sądowego. Wówczas rozpoczyna się postępowanie nieprocesowe, podczas którego weryfikację przejdą złożone przez wnioskującego dokumenty.

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Obowiązek złożenia wniosku w sprawie wpisu do księgi wieczystej spoczywa na właścicielu nieruchomości. Dokumenty może również dostarczyć osoba, na rzecz której ma nastąpić wpis, lub której prawo powinno zostać zapisane w księdze wieczystej.

Jak złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Obecnie wniosek w sprawie wpisu do księgi wieczystej można złożyć na 2 sposoby:

 • osobiście – wówczas składamy wniosek w sądzie rejonowym
 • u notariusza – to on dokona wpisu w księdze wieczystej

Gdzie złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

WWniosek w sprawie wpisu do księgi wieczystej, wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami, należy złożyć do sądu rejonowego, w wydziale ksiąg wieczystych.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Każda zmiana w księdze wieczystej wiąże się z opłatami. Te zawarliśmy w poniższej tabeli.

Czynności Opłata
Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego 200 złotych
Wpis udziału w prawie Część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniej niż 100 złotych
Wpis w księdze własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 złotych

Jak dokonać opłat?

Opłatę w odpowiedniej wysokości należy uiścić w kasie sądu.


Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz wniosku o wpis do księgi wieczystej (KW-WPIS), należy również złożyć dokumenty, które potwierdzą stan prawny zmian, których chcemy dokonać. Są to:

 • orzeczenia sądu
 • akty notarialne jako dokumenty potwierdzające dokonanie czynności prawnej
 • decyzje administracyjne
 • oświadczenie woli właściciela 

Wniosek o wpis do księgi wieczystej – o czym należy pamiętać?

Aby uniknąć wielu wizyt w sądzie związanych z brakami lub błędami w wypełnionym wniosku, warto zapoznać się z zasadami jego wypisywania.

Cały wniosek należy wypisać wyłącznie drukowanymi literami – nie ma znaczenia, czy wypełniamy go w formie tradycyjnej, czy na komputerze. Przy uzupełnianiu dokumentu należy zwracać szczególną uwagę na poprawność wszystkich informacji, gdyż nie toleruje się skreśleń ani poprawek. W formularzu wypełniamy wyłącznie pola jasne, a niewypełnione przekreślamy.

Jak złożyć wniosek o elektroniczny wpis do księgi wieczystej?

Istnieje również możliwość elektronicznego wpisu do księgi wieczystej. Aby tego dokonać, należy złożyć wniosek o elektroniczny wpis do księgi wieczystej, co powinien uczynić notariusz.

Jak długo czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Wpis do księgi wieczystej to jeden z najbardziej czasochłonnych procesów urzędowych. Przepisy stanowią, że czas oczekiwania na wpis może wynieść od 3 do 9 miesięcy – oznacza to zatem, że nie warto zwlekać ze składaniem wniosku. Pojawiają się nawet przypadki, w których czas rozpatrywania może przedłużyć się nawet do roku!

Czy jest możliwe przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej?

Z uwagi na fakt, że procedura wpisu do księgi wieczystej może trwać miesiącami, jest możliwość złożenia wniosku o wpis w trybie przyspieszonym. Stosowny dokument składamy do sądu rejonowego, w którym chcemy dokonać wpisu. Pośpiech musi zostać jednak uzasadniony – należy podać powód, dla którego chcemy przyspieszyć rozpatrywanie wniosku. Za argument można uznać na przykład trudną sytuację materialną. Z doświadczenia wiadomo jednak, że największe szanse na przyspieszenie wpisu mają sprawy dotyczące wykreślenia hipoteki oraz ujawnienia budynku w księdze wieczystej.

Co zrobić, gdy wniosek zostanie odrzucony?

Odrzucenie wniosku zawsze ma swój powód – najczęściej są nim braki formalne w dokumencie, które należy uzupełnić. Wówczas ponownie można go złożyć.

Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej – co to takiego?

Oprócz odrzucenia wniosku istnieje również szansa na jego oddalenie. Kiedy tak się dzieje? Najczęściej w sytuacji, gdy w dokumencie zostaną wyłapane jakiekolwiek błędy merytoryczne. Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony, jednak w innym terminie – tuż po poprawieniu wskazanych błędów lub uzupełnieniu pominiętych danych.

Podstawa prawna

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982, Dz.U. 2019 poz. 2204.
Kodeks postępowania cywilnego, rozdział 6, postępowanie wieczystoksięgowe 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - wpis do księgi wieczystej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - wpis do księgi wieczystej

KW-WPIS - Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Pobierz dokument