Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - wniosek PDF wzór 2024

Autor: Justyna Rudner 12 min. czytania

Zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemca

Cudzoziemcy, którzy mają zamiar połączyć swój pobyt w Polsce z pracą, mogą się starać o zezwolenie na pobyt i pracę, zwane inaczej zezwoleniem jednolitym. Jak przebiega procedura? Jakie kryteria należy spełnić oraz jaki wniosek należy złożyć, aby uzyskać zezwolenie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.  

Do czego uprawnia zezwolenie jednolite?

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie jednolite nabywają prawo do przebywania oraz zatrudnienia w Polsce. Jest to bardzo korzystne, gdyż oba zezwolenia można zdobyć podczas jednego postępowania - nie trzeba osobno wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy, a następnie zezwolenie na pracę. Zezwolenie jednolite pozwala zatem zaoszczędzić sporo czasu na biurokracji.

Osoby chcące podjąć pracę w zawodzie wymagającym specjalnych kwalifikacji, powinny ubiegać się o wydanie Blue Card Poland - Niebieskiej karty EU.

Warunki otrzymania zezwolenia na pobyt i pracę

Warunki otrzymania zezwolenia na pobyt i pracę

O wydanie zezwolenia mogą starać się cudzoziemcy, którzy:

 • mają zamiar przebywać na terytorium Polski dłużej niż 3 miesiące,
 • posiadają potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego NFZ lub prywatne ubezpieczenie, które pokryje ewentualne koszty leczenia.

Ponadto pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obywatela innego państwa, musi spełniać następujące warunki:

 • wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, w tym samym wymiarze czasu pracy,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca - nawet jeśli pracodawca zatrudnia cudzoziemca na część etatu, jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna,
 • nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – brak tej możliwości w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi potwierdza starosta. Informacja od starosty nie jest wymagana, gdy:
  • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych danego województwa,
  • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku,
  • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą w Polsce, państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub jest studentem studiów doktoranckich na terytorium Polski,
  • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski.

Od 29 stycznia 2022 r. dodatkowym powodem, dla którego można występować o jednolite zezwolenie jest wykonywanie przez cudzoziemca pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, o ile cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie. W takim przypadku nie trzeba potwierdzać, że pracodawca nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Kto nie otrzyma zezwolenia jednolitego?

O zezwolenie nie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • są pracownikami delegowanymi przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski,
 • przebywają w Polsce na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
 • prowadzą w Polsce działalność gospodarczą,
 • wykonują w Polsce pracę sezonową,
 • przebywają na terytorium Polski w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół na podstawie wizy wydanej:
  • przez polski organ,
  • przez inne państwo obszaru Schengen.

Ile ważne jest zezwolenie jednolite?

Ile ważne jest zezwolenie jednolite?

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się na czas nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Po upływie terminu ważności, cudzoziemiec nie może starać się o jego przedłużenie, lecz o wydanie nowego zaświadczenia.

Zmiana jednolitego zezwolenia

W sytuacji, gdy cudzoziemiec chce pracować:

 • u innego pracodawcy,
 • u innego pracodawcy użytkownika - w przypadku pracowników tymczasowych,
 • na innych warunkach np. zmienić stanowisko pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy lub rodzaj umowy, musi złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt i pracę. Warto pamiętać, że zmiana zezwolenia nie wydłuża jego terminu ważności

Zmiana zezwolenia nie jest konieczna w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, 
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Wzór wniosku o pozwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemca

Wymagane dokumenty do zezwolenia na pobyt

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec chcący otrzymać zezwolenie na pobyt i pracę, musi złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

 • 3 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • załącznik nr 1 do wniosku - wypełnia pracodawca,
 • 4 aktualne kolorowe zdjęcia do dokumentów, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • ważny dokument podróży cudzoziemca - kserokopia wszystkich zapisanych stron + oryginał do wglądu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • dokument potwierdzający spełnianie warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę np. Karta Polaka czy dyplom ukończenia stacjonarnych studiów na polskiej uczelni - w przypadku ich posiadania, 
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy - jeżeli cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub oświadczenie cudzoziemca o niezaleganiu w podatkach - w przypadku wykonywania pracy w ramach umowy o dzieło,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,
 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi – tylko wtedy, gdy jest wymagana.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy?

Wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce pobytu urzędzie wojewódzkim. Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie wyszukiwarka.

Podczas składania wniosku cudzoziemcowi zostaną pobrane odciski palców. Jeżeli zdecyduje się wysłać dokumenty listownie, zostanie wezwany do urzędu w celu pobrania odcisków linii papilarnych.

Kiedy złożyć wniosek?

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na pobyt?

Ile kosztuje wydanie zezwolenia?

Proces uzyskiwania zezwolenia nie jest wolny od opłat. Wnioskujący będzie musiał zapłacić:

 • 440 zł – za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • 100 zł – za wydanie karty pobytu.

Ile czeka się na wydanie decyzji?

Decyzja w sprawie zezwolenia jednolitego powinna zapaść w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W praktyce jednak czas ten może się wydłużyć do od 2 do 7 miesięcy, gdyż rozpoczęcie postępowania uzależnione jest od tego, czy urząd posiada wszystkie potrzebne informacje od innych organów.

Obowiązki po otrzymaniu zezwolenia

Cudzoziemiec, który otrzymał zezwolenie, musi pamiętać o kilku związanych z nim obowiązkach:

 • w terminie 15 dni roboczych musi zgłosić do urzędu wojewódzkiego fakt utraty pracy,
 • jeżeli zamierza zmienić pracodawcę, musi uzyskać nowe zezwolenie jednolite,
 • jeżeli zamierza wykonywać pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż te określone w zezwoleniu, musi wnioskować o zmianę zezwolenia.

Czy jednolite zezwolenie może nie zostać wydane bądź cofnięte?

Tak, wojewoda odmówi wydania zezwolenia m.in. jeśli:

Cudzoziemiec:

 • nie spełnia wymogów ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • zawarł we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę,
 • nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych warunków, które są wymagane w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
 • został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych tego podmiotu,
 • złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Polski lub przebywa na tym terytorium nielegalnie.

Pracodawca:

 • nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności jeśli zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji,
 • przedstawił w załączniku do wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę,
 • prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi został ponownie uznany za winnego tego samego czynu,
 • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
 • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę,
 • jest karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.

Jeśli wojewoda wyda decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec może złożyć od niej odwołanie za pośrednictwem wojewody do Urzędu Spraw Cudzoziemców w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Prawo odwołania od tej decyzji przysługuje wyłącznie cudzoziemcowi.

Wojewoda cofnie wydane zezwolenie, jeżeli:

 • stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie nie zostało zmienione,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności jeśli zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji,
 • ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy,
 • cudzoziemiec został wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany,
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę,
 • cudzoziemiec w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał nieprawdę, lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego,
 • zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Istnieją jednak wyjątki, kiedy zezwolenie nie zostanie cofnięte. Stanie się tak, gdy cudzoziemiec stracił pracę u pracodawcy wskazanego w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, ale:

 • pisemnie w ciągu 15 dni roboczych powiadomił o tym wojewodę lub powiadomienie to nie zostało doręczone wojewodzie z powodów niezależnych od cudzoziemca,
 • okres pozostawania bez pracy nie przekroczył 30 dni,
 • okres ten wystąpił nie więcej niż jeden raz w trakcie ważności zezwolenia - warunek ten dotyczy utraty pracy u wszystkich pracodawców wymienionych w zezwoleniu.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,6 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji