Przejście na emeryturę w ZUS i KRUS - warunki, wzór pisma i wniosek 2022

Przejście na emeryturę

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie sprawi, że pracownik automatycznie zostanie skierowany na emeryturę. Najpierw musi załatwić formalności z pracodawcą, a następnie z ZUS-em lub KRUS-em. Jak przejść na emeryturę? Jakie dokumenty należy złożyć i komu? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kiedy można przejść na emeryturę?

Do przejścia na emeryturę uprawnione są osoby, które:

 • osiągnęły wiek emerytalny:
  • 60 lat - dla kobiet,
  • 65 lat - dla mężczyzn,
 • mają opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień,
 • nie mają emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Niezależnie od momentu przejścia na emeryturę, senior może starać się o przyznanie 500 plus dla emerytów oraz o wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora

Wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura - dla kogo?

Istnieją grupy zawodów, których pracownicy mogą wcześniej przejść na emeryturę. Mowa tutaj o osobach urodzonych w latach 1949–1968, które pracowały w szczególnych warunkach, a dnia 31 grudnia 2008 roku spełniały następujące kryteria:

 • osiągnęły wiek emerytalny,
 • mogą udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe,
 • mają udokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (informacja musi być zawarta na świadectwie pracy);
 • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego OFE lub złożą wniosek o przekazanie zgromadzonych na rachunku środków na rzecz budżetu państwa.

Szczegóły dotyczące wcześniejszej emerytury dla danych grup zawarliśmy w poniższej tabeli.
 

Wiek emerytalny
 

dla osób pracujących w szczególnych warunkach

dla tancerzy, akrobatów, gimnastyków, ekwilibrystów, kaskaderów

dla solistów wokalistów, muzyków grających na instrumentach dętych, treserów zwierząt drapieżnych dla muzyków grających na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych, klawiszowych, operatorów obrazu filmowego oraz fotografików
Kobieta 55 lat 40 lat 45 lat 55 lat
Mężczyzna 60 lat 45 lat 50 lat 60 lat
Staż pracy
Kobieta 15 lat 20 lat 20 lat  20 lat
Mężczyzna 15 lat 25 lat 25 lat 25 
    W tym 15 lat działalności artystycznej

Do prac w szczególnych warunkach zaliczamy:

 • górnictwo,
 • hutnictwo,
 • energetykę,
 • hutnictwo i przemysł metalowy,
 • pracę w zakładach chemicznych,
 • przemysł drzewny i papierniczy,
 • transport i łączność,
 • rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy,
 • przemysł poligraficzny,
 • służbę zdrowia i opiekę społeczną,
 • żeglugę powietrzną,
 • przetwórstwo azbestu, 
 • produkcja ołowiu i kadmu,
 • dziennikarstwo pod warunkiem objęcia układem zbiorowym dziennikarzy,
 • pracę w Najwyższej Izbie Kontroli oraz w organach kontroli państwowej i administracji celnej,
 • pracę jako nauczyciel, wychowawca oraz inny pracownik pedagogiczny pracujący na stanowisku wymienionym w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • pracę jako żołnierz zawodowy, funkcjonariusz Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Osobom pracującym w szczególnych warunkach przysługuje emerytura pomostowa

Wcześniejsza emerytura z KRUS

Rolnicy również mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Tyczy się to osób, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i były objęte ubezpieczeniem przez co najmniej 30 lat. Warunkiem jest zaprzestanie działalności rolniczej.


Jak przejść na emeryturę?

Jak przejść na emeryturę? Procedura krok po kroku

Gdy osoba pracująca osiągnie wiek emerytalny, może podjąć decyzję o zakończeniu pracy i przejściu na emeryturę. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia kilku formalności.

1. Złożenie wypowiedzenia u pracodawcy

Pracownik, który zechce przejść na emeryturę, musi złożyć u swojego obecnego pracodawcy wypowiedzenie. W takiej sytuacji stosunek pracy jest najczęściej wypowiadany za porozumieniem stron. Formularz wypowiedzenia w związku z przejściem na emeryturę nie różni się znacznie od zwykłego wypowiedzenia. Powinien zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • dane pracownika i pracodawcy: nazwa firmy, adres, NIP lub REGON,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy,
 • dokładny termin okresu wypowiedzenia i datę zakończenia umowy,
 • informację o osiągnięciu wieku emerytalnego - opcjonalnie,
 • podpis pracownika i pracodawcy.

Na dedykowanej stronie umieściliśmy wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron z powodu przejścia na emeryturę.

2. Wniosek o emeryturę do ZUS lub KRUS

Wzór pisma o przejście na emeryturę ZUSWzór pisma o przejście na emeryturę KRUS

W zależności od tego, gdzie był ubezpieczony pracownik, po złożeniu wypowiedzenia powinien dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o emeryturę. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń, czyli np. świadectwa pracy.
 

Wniosek do ZUS lub KRUS można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście w wybranej placówce ZUS lub KRUS → skorzystaj z wyszukiwarki,
 • listownie,
 • przez Internet, za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub ePUAP.

Później, po przejściu na emeryturę, senior może wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia, a także upoważnić kogoś do jej odbioru.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - emerytura w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości