Pozew o rozwód - wzór wniosku o rozwód 2022 [PDF, DOC]

Weryfikacja: 25 sierpnia 2022

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Gdy małżonkowie nie potrafią się porozumieć i nie widzą dla swojego związku przyszłości, mogą zdecydować się na rozwód. W poniższej instrukcji opisujemy jak złożyć wniosek lub pozew o rozwód oraz z jakimi konsekwencjami wiąże się rozwiązanie małżeństwa.

Pary, które chcą powalczyć o swój związek mogą złożyć wniosek o separację

Kto wnosi pozew rozwodowy?

W przypadku jednostronnej lub obustronnej niechęci do kontynuowania związku małżeńskiego, małżonek lub małżonka mogą złożyć pozew rozwodowy. Uzyskanie rozwodu jest możliwe, gdy dojdzie do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Niemożliwym jest uzyskanie rozwodu, jeśli pozew wnosi jeden z małżonków odpowiedzialny za całkowity rozpad związku. Odstępstwem od reguły są sytuacje, w których małżonkowie wyrażają zgodę na rozwód lub gdy odmowa jest niezgodna z regułami współżycia społecznego.

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego a pozew rozwodowy

Jak wspomniano wyżej, głównym warunkiem orzeczenia rozwodu jest ustalenie przez sąd, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład uznawany jest za zupełny, gdy między małżonkami nie istnieje więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, a więc małżonkowie nie żywią względem siebie żadnych uczuć, nie dzielą sypialni ani nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Do uzyskania rozwodu rozkład pożycia musi być również uznany za trwały, a więc nie występują żadne przesłanki, że sytuacja małżonków i ich obecna relacja ulegnie poprawie.

Rodzaje pozwów o rozwód

Wniosek może być złożony jednakowo przez małżonka lub małżonkę, lub za pośrednictwem adwokata bądź radcy prawnego posiadającego pełnomocnictwo. Każdy z pozwów o rozwód uwzględnia powód rozpadu małżeństwa. Wyróżniamy rozwody:

 • z winy jednego z małżonków,
 • z winy pozwanego/pozwanej,
 • z winy obojga małżonków,
 • bez orzekania o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie (z winy męża lub żony) przeprowadza się w sytuacji, gdy jeden z małżonków lub oboje są winni rozpadowi małżeństwa. Jest to bardzo skomplikowany proces, ponieważ bardzo często druga strona nie zgadza się ze zdaniem małżonka. Ten rodzaj rozwodu stosuje się, gdy przez narastający konflikt polubowne zakończenie małżeństwa jest niemożliwe.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Nie można wyznaczyć dokładnego czasu trwania sprawy o rozwód z orzekaniem o winie. Z pewnością trwa on dużo dłużej niż zwykłe postępowanie rozwodowe - wiąże się to z koniecznością zgromadzenia dowodów świadczących o winie małżonka. Punktem zwrotnym w tego rodzaju postępowaniu rozwodowym może być Niebieska Karta, która może przyspieszyć wydanie orzeczenia. Szacuje się, że rozwód z orzeczeniem o winie trwa co najmniej 1,5 roku.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest ściśle związany z postępowaniem alimentacyjnym. Wszystko zależy od orzeczenia sądu świadczącego o winie małżonka bądź jej braku.

Dodatkowo, wyrok zapadający w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie może mieć duży wpływ na przyznanie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Sąd najczęściej przyznaje ją stronie niewinnej rozpadowi małżeństwa.

Wyrok może mieć także ogromne znaczenie w kwestii podziału majątku wspólnego. Rozwód za zgodą stron kończy się podziałem majątku po połowie. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie wcale nie musi tak być - podział nie może odbyć się na niekorzyść osoby niewinnej rozpadowi małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie może pozbawić lub zwiększyć szanse na uzyskanie alimentów.

 • osoba winna rozpadowi małżeństwa - brak możliwości zasądzenia alimentów, nawet jeżeli żyje w niedostatku,
 • osoba niewinna rozpadowi małżeństwa - duża szansa na zasądzenie alimentów, nawet jeżeli nie żyje w niedostatku.

Alimenty w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie nie mają wymiaru czasowego.

Uwaga! Rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na alimenty na rzecz drugiego małżonka, nie zaś na alimenty na dziecko.

Co powinno znaleźć się w pozwie z orzeczeniem o winie?

W pozwie o rozwód z orzeczeniem o winie powinny się znaleźć następujące elementy:

 • dane powodu i pozwanego:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
 • nazwa i adres sądu, do którego kierujemy pozew,
 • tytuł - Pozew o rozwód,
 • dane świadków:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
 • żądania wobec współmałżonka np. wypłacanie alimentów,
 • uzasadnienie żądań,
 • podpis osoby składającej pozew,
 • załączniki w postaci dowodów, np. odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie

Wzór jak wypełnić pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie (np. z powodu niezgodności charakterów), inaczej zwany rozwodem za porozumieniem stron, to znacznie szybszy sposób na zakończenie małżeństwa. Jest on możliwy w sytuacji, gdy małżonkowie wspólnie złożą wniosek o zakończenie małżeństwa. Warto podkreślić, że każdy z małżonków w trakcie postępowania może zmienić zdanie i zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się na 1. lub 2. rozprawie - trwa więc znacznie krócej niż rozwód z orzekaniem o winie, który może ciągnąć się latami. Szacuje się, że rozwód za porozumieniem stron trwa około pół roku.

Co daje rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie jest szybkim sposobem na rozwiązanie małżeństwa. Jest również dużo mniej stresujący - nie wiąże się z koniecznością gromadzenia dużej ilości dokumentacji oraz szukaniem świadków, którzy mogliby zeznawać podczas postępowania. Niesie jednak ze sobą mniejsze korzyści finansowe - postępowanie alimentacyjne jest wówczas dużo bardziej utrudnione.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Przy rozwodzie bez orzekania o winie alimenty na rzecz małżonka mogą zostać zasądzone wyłącznie w sytuacji, gdy znajduje się w niedostatku - oznacza to, że nie ma żadnych własnych środków ani możliwości, aby zaspokoić swoje potrzeby życiowe.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny wobec małżonka w przypadku rozwodu bez orzekania o winie jest czasowy. Wygasa, jeżeli:

 • osoba pobierająca alimenty wejdzie w kolejny związek małżeński, 
 • mija 5 lat od orzeczonego rozwodu.

Co powinno się znaleźć w pozwie bez orzekania o winie?

W pozwie o rozwód bez orzekania o winie powinny znaleźć się następujące elementy:

 • dane stron pozwu:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
 • nazwa i adres sądu, do którego kierujemy pozew,
 • tytuł - “Pozew o rozwód”,
 • prośba o udzielenie rozwodu,
 • uzasadnienie prośby np. niezgodność charakterów małżonków, wygaśnięcie więzi,
 • informacja na temat małżeństwa: termin i miejsce zawarcia, liczba dzieci (wraz z ich danymi),
 • ustalenie władzy rodzicielskiej - jeżeli małżeństwo posiada potomstwo, 
 • zgoda obu stron na rozwód bez orzekania o winie,
 • podpisy obu stron pozwu,
 • załączniki, np. odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Wzór jak wypełnić pozew o rozwód bez orzekania o winie

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien być własnoręcznie podpisany. Następnie należy złożyć go w sądzie okręgowym zgodnym z miejscem zamieszkania lub pobytu stałego, w dwóch egzemplarzach. W przypadku wniesienia pozwu rozwodowego właściwy jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z nich nadal ma w nim miejsce zamieszkania lub pobytu.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

W skład wniosku o pozew o rozwód wchodzą m.in. następujące informacje:

 • przyczyny wystąpienia o rozwód,
 • wnioskowanie o podział majątku,
 • roszczenia alimentacyjne na dzieci lub któregoś z małżonków,
 • przyznanie opieki rodzicielskiej.

Wzór pozwu o rozwód

Pozew o rozwod
 

Początkowe informacje zawarte w pozwie o rozwód powinny obejmować:

 • datę złożenia wniosku i dane sądu okręgowego odpowiedzialnego za proces rozwodowy,
 • dane osobowe powoda i powódki - imię i nazwisko, adres, numer PESEL.

Kolejnym etapem jest ustosunkowanie się do następujących aspektów:

 • podanie informacji dotyczących miejsca zawarcia małżeństwa - danych kierownika urzędu stanu cywilnego, daty zawarcia związku i numeru aktu małżeństwa,
 • w przypadku posiadania dzieci - powierzenie prawa wykonywania władzy rodzicielskiej obu stronom małżeństwa, ustalenie miejsca ich pobytu oraz (w razie potrzeby) uregulowania kwestii roszczeń alimentacyjnych (informacje o kwocie i dacie wypłaty). Dodatkowo w pozwie należy potwierdzić nieograniczone kontakty pozwanego lub pozwanej z dziećmi i zobowiązanie do współdzielenia kosztów za utrzymanie małoletnich,
 • orzeczenie o kosztach postępowania zgodnych z zapisem prawnym.

Następnie powinno zostać sporządzone odpowiednie uzasadnienie pozwu - to miejsce, w którym należy wskazać powód rozpadu małżeństwa oraz uwzględnić wszelkie okoliczności, mające wpływ na relację. W uzasadnieniu powinno się również poinformować o składanych dowodach, w tym przesłuchaniu świadków (należy podać dane osobowe świadka), który poświadczy o powodach rozpadu związku i wypowie się na temat relacji rodziców z małoletnimi.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

 • dowód opłaty sądowej w wysokości 600 złotych,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci,
 • dwa egzemplarze kopii pozwu wraz z załącznikami,
 • oświadczenie majątkowe - jeżeli jednocześnie wnosi się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pozew o rozwód w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości