Umowa dzierżawy gruntów rolnych - wzór [DOC, PDF] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 28 stycznia 2024

Dzierżawa gruntu

Dzierżawa jest umową, którą dokładnie regulują przepisy kodeksu cywilnego. Jak powinna wyglądać? Co powinno być w niej zawarte, aby dzierżawa odbyła się bez zbędnych komplikacji? Na co zwrócić uwagę? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Co kryje się pod nazwą „grunt rolny”? 

Pojęcie „grunt” można utożsamić z szeroko rozumianą nieruchomością – taką definicję pojęcia znaleźć można w art. 46 KC.  Gruntami rolnymi są nieruchomości, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Czym jest dzierżawa gruntu rolnego? 

Istotą dzierżawy jest to, że wydzierżawiający na określony czas oddaje dzierżawcy rzecz np. grunt rolny do używania i czerpania z niej korzyści (pobierania pożytków), w zamian za co dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz. Ważną cechą dzierżawy jest odpłatność. Co ważne, obowiązkiem dzierżawcy gruntu gospodarstwa rolnego jest również opłacanie podatku rolnego.

Warto wiedzieć:

Czynsz nie musi być przekazywany tylko w formie pieniężnej. Prawo dopuszcza, by odpłatność stanowiła ułamkową część pożytków.

Jak wydzierżawić grunt rolny?

Dzierżawy gruntu dokonuje się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy wydzierżawiającym, a przyszłym dzierżawcą. Umowa ta jest tzw. umową konsensualną, więc wywołuje skutki prawne od momentu zaakceptowania jej warunków przez obie strony. 

Prawa do gruntu można nabyć również poprzez jego zasiedzenie.

Przykłady umów dzierżawy gruntów rolnych

Jest wiele różnych sytuacji, w których można zawrzeć umowę dzierżawy gruntów, są to m.in.:

 • umowa dzierżawy gruntów rolnych (np. na 10 lat),
 • umowa dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę,
 • umowa dzierżawy działki nad jeziorem,
 • umowa dzierżawy działki rekreacyjnej.

Przed zawarciem umowy dzierżawy, warto zlecić wykonanie wyceny gruntu poprzez operat szacunkowy.

Kiedy należy zawrzeć pisemną umowę o dzierżawę? 

Zawarcie umowy na piśmie jest konieczne, gdy wydzierżawiający zdecyduje się oddać dzierżawcy grunt na czas dłuższy niż rok. Jeżeli strony nie zachowają tej formy i zdecydują się zawrzeć umowę jedynie w formie ustnej, wtedy zostaje ona zawarta na czas nieoznaczony (nieokreślony), czyli bezterminowo. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wzór umowy o dzierżawę gruntu rolnego

Wzór umowy o dzierżawę gruntu

Co powinna zawierać umowa o dzierżawę? 

Co powinna zawierać umowa o dzierżawę? 

W umowie o dzierżawę muszą znaleźć się następujące elementy:

 • strony umowy – wydzierżawiający i wszyscy dzierżawcy,
 • oświadczenie wydzierżawiającego – nie jest ono konieczne, lecz warto zawrzeć je w umowie. Zawiera:
  • informację o tym, kto jest właścicielem nieruchomości podlegającej dzierżawie,
  • oświadczenie o nieobciążeniu nieruchomości prawami osób trzecich,
 • przedmiot umowy – zawiera obowiązki obu stron wobec siebie. Są to:
  • po stronie wydzierżawiającego: oddanie dzierżawcy gruntu w celu prowadzenia określonej w umowie działalności,
  • po stronie dzierżawcy: płacenie czynszu,
 • termin przekazania gruntu – strony mogą zadecydować, czy przekazanie gruntu nastąpi w dniu zawarcia umowy, czy też w innym terminie. Warto również umieścić wpis, który potwierdzi, że przyszły dzierżawca dokonał oględzin gruntu – może on zgłosić wszelkie uwagi na temat stanu technicznego gruntu, 
 • uregulowanie kwestii poddzierżawy – jeżeli dzierżawa chce oddać grunt do bezpłatnego użytkowania lub poddzierżawiać go, musi otrzymać pisemną zgodę od wydzierżawiającego. Warto tę kwestię zawrzeć w umowie, 
 • określenie ewentualnych kosztów dodatkowych,
 • wyznaczenie okresu obowiązywania umowy,
 • komunikacja stron – warto w umowie zawrzeć adresy e-mail/numery telefonów obu stron, aby ułatwić komunikację, 
 • postanowienia końcowe i załączniki,
 • wysokość czynszu i termin jego uiszczania,
 • podpisy obu stron. 

Kiedy wydzierżawiający może zerwać zawartą umowę?

Najczęściej powodem do przedwczesnego wypowiedzenia umowy jest zaleganie z zapłatą czynszu. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia określonego w umowie, gdy dzierżawca zwleka z opłaceniem czynszu:

 • za co najmniej dwa pełne okresy płatności, 
 • za okres ponad 3 miesięcy (w przypadku opłacania czynszu rocznie).

Dzierżawca powinien otrzymać dodatkowe 3 miesiące na zapłatę zaległego czynszu, zanim umowa zostanie wypowiedziana. 

Kiedy wypowiedzieć umowę dzierżawy gruntu? 

Kiedy można bezpiecznie wypowiedzieć umowę dzierżawy gruntu? 

Czas wypowiedzenia umowy ustala się przy jej zawieraniu, jednak jeżeli strony się na to nie zdecydują, obowiązują terminy ustawowe. W przypadku dzierżawy gruntu rolnego umowę można wypowiedzieć na rok naprzód (pod koniec roku dzierżawnego).

Jak przedłużyć umowę dzierżawy? 

Rozwiązanie jest bardzo proste – jeżeli po upływie terminu wskazanego w umowie, wydzierżawiający zgadza się na dalsze użytkowanie dzierżawionego gruntu przez dzierżawcę, uznaje się, że dzierżawa została automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony.

Wzór umowy dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę

Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod stworzenie farmy fotowoltaicznej nie różni się znacznie od klasycznej umowy dzierżawy. Musi ona dodatkowo zawierać specyfikację korzystania z gruntu oraz uwzględniać dłuższy czas dzierżawy (zazwyczaj ok. 25 lat). Inne elementy, takie jak wysokość czynszu czy sposób rozwiązania umowy, pokrywają się z klasycznym wzorem umowy dzierżawy. Dla ułatwienia, poniżej przedstawiono wzór umowy dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę.

Umowa dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę - wzór PDF i DOC

O czym należy pamiętać, oddając grunt rolny właścicielowi?

Według prawa, po zakończeniu okresu dzierżawy, dzierżawca musi zwrócić grunt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Nie oznacza to jednak, że dzierżawca nie może w żaden sposób na czas użytkowania ulepszać dzierżawionego gruntu. Decyzję w kwestii zatrzymania lub pozbycia się wprowadzonych ulepszeń podejmuje wydzierżawiający – może on zapłacić dzierżawcy za dokonane zmiany lub zażądać od niego, aby niezwłocznie je usunął. 

Podstawa prawna 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umowa dzierżawy gruntu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 28,6 tys. dokumentów!
Wzór umowy dzierżawy gruntu [PDF]
Pobierz umowę
Wzór umowy dzierżawy gruntu [DOC]
Pobierz umowę
Wzór umowy dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną [PDF]
Pobierz dokument
Wzór umowy dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu