Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 9 czerwca 2024 12 min. czytania

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Jeżeli inwestor ma zamiar prowadzić część prac budowlanych na terenie pasa drogowego, będzie potrzebował specjalnego zezwolenia. Kiedy powinien o nie wnioskować? Jak je zdobyć? Jakie dokumenty musi zgromadzić i gdzie je dostarczyć? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego kiedy jest wymagane?

Inwestor musi wnioskować o wydanie pozwolenia, jeżeli ma zamiar:

 • prowadzić roboty w pasie drogowym,
 • umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieścić w pasie drogowym obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy,
 • zająć pas drogowy na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Kiedy możliwe jest zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia?

Wykonawca nie musi starać się o zezwolenie, jeżeli zawarł z zarządcą drogi jedną z poniższych umów:

 • najmu, dzierżawy lub użyczenia gruntu na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego, lub na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym  w wyniku umowy jako partner prywatny otrzymano w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomość leżącą w pasie drogowym (konieczne prowadzenie działalności gospodarczej),
 • cywilnoprawną zezwalającą na umieszczenie w pasie drogowym w granicach miast na prawach powiatu tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w szczególności na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury).

Zezwolenie nie jest także wymagane, jeżeli zajęcie pasa drogowego ma związek z usuwaniem awarii urządzeń znajdujących się w jego zasięgu. Tuż po zlokalizowaniu awarii, należy o tym niezwłocznie powiadomić zarządcę drogi. Zarządca drogi wyda decyzję, w której zostaną określone warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki przywrócenia do stanu poprzedniego.

Jaka jest kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia?

Karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego otrzyma inwestor, który zajął pas drogowy:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia odpowiedniej umowy,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie.

Typowe kary pieniężne wynoszą ponad 10 tys. złotych, a często oscylują w przedziale od 20 tys. do 100 tys. złotych.

Zapłacenie zasądzonej kary musi nastąpić w ciągu 14 dni od jej ustanowienia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Co zawiera zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, inwestor musi przygotować, a następnie złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, który jest wymagany, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów, lub pieszych,
 • informację o sposobie zabezpieczenia robót,
 • oświadczenie o: 
  • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym → jeżeli dotyczy,
  • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych innych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej → jeżeli dotyczy,
  • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych → jeżeli dotyczy,
 • pełnomocnictwo → jeżeli inwestor będzie z niego korzystał,
 • potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo → jeżeli inwestor będzie korzystał z pełnomocnictwa. 

Po dostarczeniu dokumentów urzędnik sprawdzi kompletność zgłoszenia. Jeżeli pojawią się w nim braki, inwestor zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Urząd może zażądać również dostarczenia innych, dodatkowych dokumentów, na przykład projektu budowlanego lub harmonogramu robót, które będą prowadzone na terenie pasa drogowego.

Kiedy złożyć wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa ruchu?

Kiedy złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego?

O zezwolenie powinno się wnioskować minimum miesiąc przed rozpoczęciem robót obejmujących pas drogowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Inwestor składa dokumenty do zarządcy drogi, której dotyczy pozwolenie. Aby dowiedzieć się, kto jest zarządcą drogi, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym o udostępnienie informacji z ewidencji. 

Wniosek o wydanie pozwolenia należy złożyć w zależności od kategorii drogi w następujących instytucjach:

 • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
 • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
 • dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
 • w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta,
 • dla dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich – zarząd związku metropolitalnego.

Zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez zarząd województwa, radę powiatu lub radę gminy np. Wojewódzki Zarząd Dróg, Miejski Zarząd Dróg, Wydział Komunikacji i Transportu, oddział GDDKiA.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Samo złożenie wniosku jest bezpłatne. Jednak jeżeli inwestor otrzyma zezwolenie, będzie musiał uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wysokość opłaty będzie zależała od zajętej powierzchni, czasu oraz celu zajęcia pasa.

Wyróżniono 4 główne cele zajęcia pasa:

 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 • na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

W przypadku każdego z celów sposób obliczania opłaty jest inny.

Sposób wyliczania opłaty dla celów: prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach 1-3:

 • Liczbę metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego należy pomnożyć przez stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego oraz liczbę dni zajmowania pasa drogowego.

Sposób wyliczania opłaty dla celu: umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 • Liczbę metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia należy pomnożyć przez stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieraną za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym

Sposób wyliczania opłaty dla celu: umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

 • Liczbę metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy należy pomnożyć przez  liczbę dni zajmowania pasa drogowego i stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Przy ustalaniu wysokości opłaty, zarządca drogi, której pas będzie zajmowany, uwzględnia następujące czynniki:

 • kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty,
 • rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
 • procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
 • rodzaj zajęcia pasa drogowego,
 • rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Ile czeka się na decyzję w sprawie zezwolenia na zajecie pasa ruchu?

Ile czeka się na decyzję w sprawie zezwolenia?

Na zezwolenie zajęcia pasa ruchu czeka się około miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W wyjątkowych przypadkach czas oczekiwania może wynieść od 2 do 7 miesięcy, a nawet roku. Osoba zainteresowana zostanie o tym poinformowana przez odpowiedni organ.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Tak  odwołanie należy złożyć w tym samym organie, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od jej dostarczenia. 

Jeżeli wniosek kierowano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, złożenie odwołania nie jest możliwe  inwestor może jednak wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kto może wykonać projekt organizacji ruchu?

Projekt organizacji ruchu może wykonać każdy  jego prawidłowość oceni organ, który będzie go zatwierdzał. Na rynku działają firmy, które zajmują się wykonywaniem projektów organizacji ruchu na zlecenie.

Ile kosztuje projekt organizacji ruchu?

Cena projektu organizacji ruchu różni się w zależności od lokalizacji robót oraz stopnia skomplikowania  trudno określić przedział cenowy, gdyż jest on bardzo rozbieżny.

Jak zatwierdzić projekt organizacji ruchu?

Za zatwierdzanie projektów organizacji ruchu odpowiada organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną właściwy dla danej drogi. Są to:

 • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem oddziałów GDDKiA,
 • dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa za pośrednictwem np. Zarządu Dróg Wojewódzkich,
 • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu za pośrednictwem np. Powiatowego Zarządu Dróg, Wydziału Transportu,
 • dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta)  za pośrednictwem np. Powiatowego Zarządu Dróg,
 • dla dróg w miastach na prawach powiatu z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych  prezydent miasta za pośrednictwem np. Miejskiego Zarządu Dróg,
 • dla dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich  zarząd związku metropolitalnego.

Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

Przykład: Jeżeli projekt dotyczy skrzyżowania drogi gminnej z wojewódzką, wówczas zatwierdza go Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Projekt organizacji ruchu może złożyć:

 • zarząd drogi,
 • organ zarządzający ruchem,
 • podmiot zarządzający drogą wewnętrzną,
 • inwestor,
 • osoba realizująca zamówienie.

Jakie dokumenty należy złożyć? 

 • wniosek o zatwierdzenie projektu,
 • opinie:
  • właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką,
  • komendanta powiatowego Policji  w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,
  • komendanta miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej,
  • zarządu drogi – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,
  • organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, 
 • trzy egzemplarze projektu organizacji ruchu, zawierające następujące elementy:
  • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
   • parametry geometrii drogi,
  • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi  w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
  • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji  w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,
  • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym  opis występujących zagrożeń lub utrudnień, 
  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
  • imię, nazwisko i podpis projektanta.

W uzasadnionych przypadkach organ może zażądać:

 • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
 • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,
 • dodatkowych egzemplarzy projektu.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji