Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 1 marca 2022

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca

Jeżeli cudzoziemiec ma zamiar opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz z jakiegoś powodu nie posiada dokumentu podróży, wówczas może wnioskować o wydanie jego tymczasowej wersji. Jak starać się o tymczasowy polski dokument podróży? Jakie dokumenty należy przygotować? Czy procedura wiąże się z opłatami? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Do czego uprawnia tymczasowy dokument podróży?

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca daje mu możliwość wyłącznie wyjazdu z terytorium Polski. Jeżeli będzie chciał wrócić, musi ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o kolejny tymczasowy polski dokument podróży w polskim konsulacie.

Kto może starać się o wydanie tymczasowego dokumentu podróży?

Dokument może zostać wydany cudzoziemcowi, który:

  • nie posiada żadnego dokumentu mogącego służyć do podróży, 
  • nie może otrzymać nowego dokumentu podróży,

a chce lub musi opuścić terytorium Polski. 

Ile ważny jest tymczasowy dokument podróży?

Taki dokument może zostać wydany na maksymalnie 7 dni.


Wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Wzór wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec chcący uzyskać tymczasowy dokument podróży, musi złożyć następujące dokumenty:

W przypadku wnioskowania o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży również dla małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi, dodatkowo należy przygotować:

  • wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi),
  • aktualną fotografię osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie,
  • dokument potwierdzający tożsamość dziecka,
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

Uwaga! Podczas składania kserokopii wymienionych wyżej dokumentów należy okazać także ich oryginały (do wglądu).

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Cudzoziemiec może złożyć dokumenty osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w urzędzie wojewódzkim w wydziale zajmującym się sprawami cudzoziemców lub jego delegaturach skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie złożyć wniosek. 

Niektóre urzędy posiadają także możliwość złożenia tego wniosku przez Internet np. Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Ile to kosztuje?

Wydanie tymczasowego dokumentu podróży nie jest darmowe, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 50 złotych. Należy wpłacić ją na konto urzędu, w którym zostaną złożone dokumenty.

Uwaga! Cudzoziemcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub dzieci do 16. r.ż. zapłacą za wyrobienie dokumentu 50% kwoty bazowej (25 zł), jeżeli okażą dowody potwierdzające ten stan np. zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, akt urodzenia małoletniego.

Ile czeka się na polski dokument podróży cudzoziemca?

Czas oczekiwania wynosi ok. miesiąc od dostarczenia dokumentów do urzędu. Rozpatrywanie dokumentów może się wydłużyć z powodu postępowań wyjaśniających - cudzoziemiec oczywiście zostanie o tym poinformowany.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Tak, wnioskujący może odwołać się od decyzji wydanej przez urząd. Odwołanie musi złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niesprzyjającej decyzji. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2354 z póżn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r., poz. 779).

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca