Wniosek o świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) 2021

Aktualizacja: 8 lipca 2021

Wniosek o kosiniakowe

Co to jest świadczenie rodzicielskie i ile wynosi?

Świadczenie rodzicielskie (zwane kosiniakowym) to wsparcie finansowe dla osób, którym ze względu na status zawodowy nie przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia na chwilę obecną wynosi 1000 złotych miesięcznie (netto).

Komu przysługuje kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce dziecka,
 • lub ojcu dziecka, pod warunkiem, że:
  • matka dziecka korzystała ze świadczenia przynajmniej przez 14 tygodni od urodzenia dziecka, a następnie z niego zrezygnowała,
  • nastąpiła śmierć matki dziecka,
  • matka porzuciła dziecko
 • lub opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem zawodowej), a także osobie, która przysposobiła dziecko, z zachowaniem warunków:
  • do ukończenia przez dziecko lat 7,
  • a w przypadku kiedy dziecko objęte jest decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia przez nie lat 10.

Świadczenie rodzicielskie nie jest zależne od wysokości dochodów (nie podlega kryterium dochodowemu).
Świadczenie przysługuje wszystkim tym, którzy nie mogą otrzymywać zasiłku macierzyńskiego. Wlicza się w to również grupę osób: bezrobotnych, rolników, studentów.

Komu nie przysługuje świadczenie?

Pomoc nie zostanie przyznana, jeśli:

 • przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (w przypadku rodzica lub osoby, która przysposobiła dziecko);
 • osoba starająca się o świadczenie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (również w związku z podjęciem zatrudnienia i pracy zarobkowej);
 • inna osoba uprawniona korzysta na to samo dziecko ze świadczeń: rodzicielskiego, dodatków do zasiłki rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • zostało przyznane podobne świadczenie za granicą chyba, że przepisy stanowią inaczej.

UWAGA: w przypadku, kiedy jedna osoba posiada uprawnienia do poniższych świadczeń:

przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń - wybrane przez osobę uprawnioną.

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe?

Czas wypłat świadczenia rodzicielskiego zależny jest od ilości dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub objętych opieką i przysługuje według poniższego:

 • przez 52 tygodnie – w przypadku jednego dziecka urodzonego lub przysposobionego/objętego opieką;
 • przez 65 tygodni – w przypadku dwojga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 67 tygodni – w przypadku trojga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 71 tygodni – w przypadku pięciorga i więcej dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką.

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Tak. Przy ubieganiu się o inne świadczenia socjalne, świadczenie rodzicielskie traktowane jest jako część dochodu.

Czy można pobierać kosiniakowe i 500 plus?

Tak. W przypadku tych dwóch świadczeń, nie są one zależne od siebie i można pobierać obydwa bez przeszkód.

Czy kosiniakowe jest opodatkowane?

Nie. Kwota 1000 zł to kwota "na rękę", wypłacana beneficjentowi.

Kosiniakowe za niepełny miesiąc

Wysokość kosiniakowego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia zaokrągla się wówczas do 10 groszy w górę.

Kosiniakowe - zmiany 2021

W 2021 roku mogą pojawić się zmiany w przyznawaniu kosiniakowego. Mają one na celu powiększyć grono osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw, osoba, która przysposobiła dziecko powyżej 7. roku życia, będzie miała prawo do świadczenia w wymiarze:

 • 20 tygodni - w przypadku przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 31 tygodni - w przypadku przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 33 tygodni - w przypadku przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 35 tygodni - w przypadku przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 37 tygodni - w przypadku przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci

Świadczenie przysługiwałoby do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Inne zasady przyznawania kosiniakowego oraz jego kwota nie uległy zmianie.


Wniosek o świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Kiedy złożyć wniosek?

 • jeśli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka/jego przysposobienia lub objęcia opieką, świadczenie zostanie wypłacone za cały przysługujący okres;
 • jeśli wniosek zostanie złożony po 3 miesiącach, ale nie później niż w okresie 52 tygodni dla jednego dziecka (lub odpowiednio dłuższym dla większej ich ilości, wg zasad), prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Uwaga! W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek SR-7: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Gdzie składa się wniosek i ile to kosztuje?

Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie w najbliższym terenowym punkcie pomocy społecznej (MOPS, GOPS).
Polecamy jednak najszybszą i najwygodniejszą opcję złożenia wniosku: online, za pomocą portalu [email protected] - do tego będzie Ci potrzebny Profil Zaufany.


Gdzie można złożyć wniosek o Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Platforma [email protected]
Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Pobierz wniosek - Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

SR-7 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Pobierz dokument