Regulamin


REGULAMIN 
korzystania z serwisu jakiwniosek.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z usług serwisu jakiwniosek.pl, w tym warunki i zasady korzystania z usług bezpłatnych i płatnych.
 2. Administratorem Serwisu („Administrator") jest firma Silnet Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 5 w Rudzie Śląskiej (41-710), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 6412531388.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z udostępnianych w nim treści i dokumentów (odpłatnie i bezpłatnie) na zasadach i zgodnie z regulacjami określonymi w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności
 4. Poprzez umożliwienie korzystania z Serwisu, Administrator świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), które odbywa się w ramach umowy (dalej „Umowa") zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 5. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i treścią Polityki Prywatności oraz je akceptuje, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika potwierdza wyrażenie jego zgody na korzystanie z Serwisu zgodnie z warunkami Regulaminu i jest jednoznaczna z zawarciem Umowy korzystania z Serwisu. 
 6. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści komercyjnych, promocyjnych i reklamowych podmiotów własnych i partnerów biznesowych

Definicje

Występujące w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 1. Administrator - firma Silnet Media Sp. z o.o.
 2. Serwis - portal internetowy, zamieszczony pod adresem jakiwniosek.pl.
 3. Użytkownik - użytkownik Serwisu.
 4. Usługa - udostępnianie przez Administratora Użytkownikom treści i dokumentów za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Użytkownikowi pobranie plików - na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Usługa płatna - część Usługi, odpłatne udostępnianie przez Administratora Użytkownikom wybranych treści i dokumentów za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Użytkownikowi pobranie plików - na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Opłata - wartość należna za skorzystanie z Usługi płatnej.
 7. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym w zakresie nieodpłatnego oraz odpłatnego korzystania z Usług Serwisu.
 8. System płatności - dostępna metoda opłacenia wartości należnej za Usługi płatne, oferowana przez Operatora Płatności.
 9. Operator Płatności - firma trzecia, odpowiedzialna za System płatności Serwisu. Aktualnie: CashBill.

Warunki świadczenia Usług

 1. Administrator świadczy Usługi wyłącznie drogą elektroniczną, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W ramach Usługi, Administrator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie oraz pobierania plików, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika ze sprzętu oraz oprogramowania umożliwiającego techniczne wykonanie tych czynności oraz dostępu do internetu. Administrator nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sprzętu ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Serwisu.
 3. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie lub odpłatnie (Usługi płatne), zgodnie z warunkami Regulaminu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne, za wyjątkiem zamówienia wyraźnie opisanych i oznaczonych Usług płatnych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, sposobu, czasu i formy dostępu do Usług świadczonych bezpłatnie.
 5. Aby skorzystać z Usługi płatnej, Użytkownik musi potwierdzić zlecenie i dokonać wymaganej opłaty. Opłaty przyjmowane są w trybie natychmiastowego powiadamiania za pośrednictwem Systemu płatności internetowych Operatora Płatności.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał bez jakichkolwiek zakłóceń, z zastrzeżeniem prawa do czasowego, całkowitego lub częściowego, wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych (w celu konserwacji, modernizacji, rozbudowy lub z przyczyn niezależnych od Administratora: siła wyższa, działanie osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności itp.). Administrator deklaruje, że w miarę swoich możliwości poinformuje Użytkowników o tym fakcie w dostępny mu sposób. 
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług Użytkownikowi, który:
  1. narusza zasady określone w Regulaminie,
  2. dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń Serwisu i Systemu płatności
  3. narusza interesy Administratora lub osób trzecich
  4. dopuszcza się działań sprzecznych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzysta z Serwisu
  5. dopuszcza się działań sprzecznych z dobrymi obyczajami albo z innych względów niedopuszczalnych w ocenie Administratora

Decyzja Administratora w tym względzie jest ostateczna.

Treści zamieszczane w Serwisie

 1. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte na stronach Serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a Użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.
 2. Administrator oświadcza, że kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w całości lub w części treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, jest zabronione, chyba, że zostanie wydana odpowiednia zgoda Administratora (z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego).
 3. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników lub osoby trzecie, w tym za materiały komercyjne. Za prawdziwość i rzetelność wszelkich treści, które nie pochodzą od Administratora lub nie są przez niego autoryzowane, odpowiadają ich właściciele i autorzy. W przypadku, gdyby treści te naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich, Administrator ma prawo je usunąć bez konsultacji z autorem.

Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi płatnej przez Administratora, do 14 dni od dnia skorzystania z Usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona w sposób:
  1. elektroniczny, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected]
   lub
  2. pisemnie, na adres Administratora: Silnet Media Sp. z o.o., ul. Pocztowa 5, 41-710 Ruda Śląska
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. dane umożliwiające rozpoznanie transakcji Użytkownika 
  2. opis zgłaszanych zastrzeżeń
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia, a Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o wyniku reklamacji. 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik, korzystając z Serwisu, przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, udostępnione Administratorowi, będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi. 
 2. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich zmiany, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych warunkach konieczne do korzystania z Usługi. 
 3. Jednocześnie Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych (przesłanie żądania w trybie reklamacyjnym).
 4. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. W razie dokonania zmian w Regulaminie zmiany te zostaną opublikowane w Serwisie.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. 
  4. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji, czy Regulamin nie został zmieniony, przed każdorazowym skorzystaniem z Serwisu.