Alimenty na dziecko - informacje i wzór pozwu o alimenty [DOC, PDF] 2024

Autor: Wiola Uljanowicz Weryfikacja: 20 stycznia 2024 14 min. czytania

Alimenty na dziecko

Po rozwiązaniu małżeństwa lub związku partnerskiego, w przypadku posiadania dzieci, ważną kwestią do uregulowania jest ustalenie sprawowania opieki nad nimi. Gdy jedno z rodziców podejmie się sprawowania stałej opieki nad potomstwem, drugi rodzic musi być gotowy na płacenie alimentów. Sąd ustala ich konkretną kwotę na podstawie złożonego pozwu. Jak napisać pozew i gdzie powinien zostać złożony? Kto może starać się o alimenty? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym są alimenty na dziecko?

Alimenty to obowiązkowe świadczenie polegające na zapewnieniu środków na utrzymanie oraz wychowanie osoby fizycznej, która została do nich uprawniona – najczęściej alimenty przyznawane są na dziecko. W przypadku, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, obowiązek alimentacyjny nakładany jest na ojca dopiero po uznaniu ojcostwa. W większości alimenty przyjmują formę regularnej wypłaty ustalonej wcześniej kwoty opiekunowi uprawnionego. Alimenty najczęściej kojarzone są bezpośrednio z rozwodem - warto pamiętać, że można starać się o nie również podczas orzeczonej przez sąd separacji → dowiedz się czym jest, oraz ile kosztuje separacja.

Obowiązek alimentacyjny obowiązuje również w sytuacji ograniczenia, zawieszenia lub odebrania praw rodzicielskich - wygasa zaś w chwili uprawomocnienia się wyroku w sprawie zaprzeczenia ojcostwa. Alimenty nie przysługują również w momencie ustanowienia opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Warto wiedzieć:

Alimenty nie zawsze muszą przyjmować formę pieniężną – osoba zobowiązana do ich wypłacania może zastępować konkretne kwoty dostarczaniem odzieży, opału, leków lub niezbędnych przedmiotów codziennego użytku. 

Rodzic otrzymujący alimenty na dziecko może także starać się o uzyskanie zasiłku rodzinnego.

Kto może żądać alimentów na dziecko?

Kto może żądać alimentów?

O alimenty mogą wystąpić pełnoletni krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Oznacza to, że alimentów może zażądać dziecko od rodzica, wnuk od dziadka oraz odwrotnie – rodzic od dziecka (alimenty na rodzica) oraz dziadkowie od wnuka. Alimentów może również żądać od siebie wzajemnie rodzeństwo. Jeżeli osobą uprawnioną do alimentów jest niepełnoletnie dziecko, w jego imieniu sprawę zakłada opiekun prawny (np. rodzic).

W polskim prawie obowiązuje zasada, według której w pierwszej kolejności alimentami zostaną obarczeni zstępni (potomkowie), a później wstępni. Dla przykładu – gdy o alimenty wystąpi matka, która popadła w biedę, obowiązkiem alimentacyjnym zostaną obarczone jej dorosłe i samodzielne dzieci. Gdy one nie będą w stanie pomóc, dopiero wówczas obowiązek przechodzi na wstępnych, czyli rodziców matki.

Po śmierci małżonka po rozwodzie lub w separacji, jeżeli drugi małżonek miał prawo do alimentów, może starać się o rentę rodzinną

Do jakiego wieku płacone są alimenty na dziecko?

Wbrew krążącej opinii obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z ukończeniem przez dziecko 18. roku życia. Obowiązek ten trwa, dopóki nie jest ono w stanie utrzymywać się samodzielnie (uczy się, studiuje stacjonarnie). Jeżeli niepełnosprawne dziecko nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie utrzymania z powodu swojej niepełnosprawności, alimenty mogą przysługiwać mu nawet do końca życia. W takiej sytuacji rodzice mogą być zobowiązani do płacenia wsparcia finansowego dla dziecka przez cały okres jego życia. Decyzja o przyznaniu alimentów na czas nieokreślony lub dożywotnio jest podejmowana przez sąd, uwzględniając indywidualne okoliczności, stopień niepełnosprawności dziecka oraz potrzeby związane z utrzymaniem, opieką medyczną i rehabilitacją.

Po usamodzielnieniu się dziecka, rodzic objęty obowiązkiem alimentacyjnym może starać się o uchylenie alimentów.

Jaka jest wysokość alimentów na dziecko?

Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość alimentów na dziecko?

W polskim prawie nie wyznaczono progów minimalnej i maksymalnej kwoty alimentów. Sąd wyznacza ich wysokość na podstawie potrzeb osoby uprawnionej do ich otrzymywania oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, która będzie odpowiadać za ich wypłacanie.

Kwoty alimentów ustalane przez sąd znacznie się od siebie różnią przy rozpatrywaniu różnych spraw przez zastosowanie zasady równej stopy życiowej dzieci i rodziców. Oznacza to, że poziom życia dzieci nie może znacznie różnić się od poziomu życia rodziców. Przez zastosowanie tej zasady, wysokość przyznawanych alimentów może sięgać od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Sąd zasądzi alimenty, uwzględniając usprawiedliwione, aktualne potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe pozwanego, jednak należy pamiętać, że wysokość alimentów zawsze może ulec zmianie. Z wiekiem potrzeby dziecka się zwiększają. Wówczas można starać się o podwyższenie alimentów.

Czy można żądać alimentów wstecznych?

Tak, w polskim systemie prawnym dopuszczalne jest dochodzenie przez uprawnionego roszczeń alimentacyjnych za czas poprzedzający wytoczenie powództwa, pod pewnymi warunkami. Aby to było możliwe, konieczne jest, żeby z tego okresu pozostały niezaspokojone potrzeby uprawnionego lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na zaspokojenie tych potrzeb. Wnioskowanie o alimenty wsteczne jest możliwe na okres nieprzekraczający 3 lat przed złożeniem wniosku. Oznacza to, że jeśli rodzic, który jest zobowiązany do płacenia alimentów, nie wywiązywał się z tego obowiązku przez okres do 3 lat przed złożeniem wniosku, istnieje możliwość ubiegania się o alimenty wsteczne za ten okres.

Kalkulator alimentów na dziecko

W sieci dostępne są kalkulatory alimentów, które na podstawie wydatków na dziecko i jego utrzymanie, wyliczają średnią kwotę świadczenia. W ten sposób powód może mniej więcej określić, jakiej kwoty powinien zażądać od pozwanego w pozwie o alimenty.

Jak starać się o uzyskanie alimentów na dziecko?

Jak starać się o uzyskanie alimentów na dziecko?

Obecnie istnieją 3 drogi na uzyskanie alimentów na dziecko:

 • sądowa – należy złożyć pozew o alimenty do sądu;
 • mediacyjna – ustalenie wysokości alimentów podczas mediacji; ugoda mediacyjna, którą zatwierdzi sąd, będzie miała taką samą wartość co wyrok sądowy;
 • notarialna – spisanie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego.

Egzekucja alimentów - co to takiego?

Jeżeli alimenty zostały już zasądzone, jednak osoba, która ma obowiązek alimentacyjny, się z niego nie wywiązuje, warto złożyć wniosek o egzekucję alimentów. Poniżej opisano proces egzekucji alimentów. 

Warto wiedzieć:

Zobowiązania alimentacyjne nie podlegają umorzeniu w ramach ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Krok 1. Klauzula wykonalności

Wszelkie czynności związane z wnioskowaniem o należności alimentacyjne rozpoczynają się od postępowania sądowego, podczas którego ustala się, czy możliwe jest złożenie wniosku do komornika o egzekucję alimentów. W tym przypadku powód musi złożyć w sądzie wniosek o wydanie klauzuli wykonalności, która upoważnia do rozpoczęcia egzekucji należnych środków. Nadanie tytułu wykonawczego, tj. tytułu egzekucyjnego zawierającego wskazaną klauzulę wykonalności, jest konieczne do wnioskowania o egzekucję alimentów przez wierzyciela. 

Krok 2. Wniosek do komornika

Po otrzymaniu klauzuli wykonalności, można złożyć wniosek o egzekucję alimentów na dziecko do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub wierzyciela. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Wniosek powinien zawierać: 

 • dane osobowe (imię i nazwisko) komornika oraz dane adresowe kancelarii,
 • sąd rejonowy, przy którym działa komornik,
 • dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL i/lub NIP) i dane adresowe wierzyciela, 
 • numer rachunku, na który wierzyciel chce otrzymać należność alimentacyjną, 
 • dane osobowe przedstawiciela ustawowego wierzyciela, 
 • dane osobowe i adresowe dłużnika, 
 • określenie w tytule wykonawczym oznaczenia tytułu egzekucyjnego oraz informacji dot. klauzuli wykonalności, 
 • wniesienie o wyegzekwowanie należności finansowych, w tym: podanie wartości kwoty głównej, odsetki (ich rodzaj i okres płatności - od kiedy i do kiedy), koszty postępowania sądowego i klauzulowego, pozostałe należności pieniężne, 
 • wniesienie o egzekucję należności niepieniężnych (o ile takowe istnieją), 
 • stan majątkowy dłużnika, w tym: nieruchomości i ruchomości zobowiązanego, 
 • czytelny podpis wnioskującego (imię i nazwisko), miejscowość i data. 

Przy składaniu podania do komornika należy pamiętać, by wraz z wnioskiem złożyć odpis lub kopię tytułu wykonawczego w postaci orzeczenia, które uprawnia komornika do wszczęcia procesu egzekucyjnego. Przyspieszenie postępowania jest możliwe pod warunkiem uzupełnienia niektórych informacji wniosku do komornika, w tym podania danych o dłużniku - miejscu jego pracy, dochodach, własnościach itp.

Krok 3. Ustalenie stanu majątkowego dłużnika

Komornik podejmuje próbę ustalenia stanu majątkowego dłużnika - to niezbędny krok do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Jeśli komornik (z lub bez pomocy policji) nie może ustalić miejsca zamieszkania i stanu majątkowego zobowiązanego, wierzyciel powinien udać się do niego po wystawienie właściwego zaświadczenia. Z takim dokumentem musi wybrać się do ośrodka pomocy społecznej, aby uzyskać należność finansową z Funduszu Alimentacyjnego

Krok 4. Rozpoczęcie egzekucji komorniczej

Po ustaleniu stanu majątkowego rozpoczyna się procedura postępowania egzekucyjnego alimentów na dziecko. Najczęściej wybieraną opcją jest przejęcie części wynagrodzenia dłużnika - zwykle alimenty stanowią 60% wypłaty, która wpływa na konto dłużnika. Możliwym jest również zajęcie konta bankowego lub ruchomości zobowiązanego (pojazdy, sprzęt elektroniczny RTV, meble itp.) zobowiązanego.

Koszty postępowania sądowego i komorniczego spoczywają na dłużniku, który jest zobligowany do ich opłacenia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty - wzór DOC i PDFWzór PDF jak napisać pozew o alimenty
 

Ile kosztuje złożenie pozwu o alimenty na dziecko?

Ile kosztuje złożenie pozwu o alimenty na dziecko?

Postępowanie w sprawie alimentów jest zwolnione od opłat sądowych. Jeżeli wnioskujący zdecyduje się na postępowanie mediacyjne lub notarialne, wówczas nie uniknie kosztów – ich wysokość zależy od cen ustalonych przez notariusza lub mediatora. 

Jeżeli rodzic opiekujący się dzieckiem wykaże, że skorzystanie z usług prawnika będzie dużym obciążeniem dla rodzinnego budżetu, może wnioskować o ustalenie adwokata z urzędu.

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty na dziecko należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lub dziecka. Powód może samodzielnie dokonać wyboru.

Jeżeli miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane, warto zawnioskować o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, aby ten mógł reprezentować pozwanego w sądzie.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie napisanego pozwu o alimenty na dziecko, do sądu należy dołączyć kilka innych załączników. Są to:

 • odpis aktu urodzenia dziecka, na które powinny być wypłacane alimenty;
 • odpis aktu zawarcia małżeństwa;
 • odpis rozwodu;
 • zaświadczenie o sytuacji zawodowej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem np. w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach;
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące wszelkich schorzeń dziecka, które mogą generować koszty – o ile występują;
 • dokumentacja kosztów związanych z zajęciami dodatkowymi np. kursami językowymi, tańca, korepetycjami etc.;
 • dokumentacja świadcząca o posiadaniu Niebieskiej Karty - jeżeli w rodzinie dochodzi do przemocy;
 • skany rachunków i faktur potwierdzających koszty utrzymania dziecka;
 • skany rachunków i faktur opłat za mieszkanie, media etc.;
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie wysokości alimentów,
 • pełnomocnictwo procesowe - jeżeli pełnomocnik ma zastępować powoda w trakcie postępowania sądowego.

Dokumentem przydatnym podczas starania się o alimenty na dziecko może być także zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach na rzecz urzędu skarbowego.

Jak napisać pozew o alimenty na dziecko?

Jak napisać pozew o alimenty na dziecko?

Z uwagi na fakt, że pozew o alimenty jest pismem sądowym, musi posiadać kilka ważnych elementów. Są to:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • określenie sądu, do którego wniosek jest kierowany;
 • określenie stron – wskazanie powoda (np. dziecka) i pozwanego;
 • żądanie – prośba o ustalenie przez sąd wysokości alimentów lub określić kwotę samodzielnie. Należy określić datę, do której co miesiąc alimenty mają być wypłacane. Można poprosić również o:
  • obciążenie pozwanego kosztami procesu;
  • wezwanie konkretnych świadków;
  • natychmiastową wykonalność wyroku;
 • uzasadnienie;
 • załączniki;
 • własnoręczny podpis.

Postepowania alimentacyjne potrafią być szczególnie skomplikowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania, pozwu czy wymaganych dokumentów, warto skorzystać z porady prawnej.

Jakich argumentów użyć w pozwie o alimenty na dziecko?

Jakich argumentów warto użyć w pozwie o alimenty na dziecko?

W uzasadnieniu pozwu należy zawrzeć argumenty, które mogą zwiększyć szanse na otrzymanie alimentów. Warto zatem wspomnieć o takich kwestiach jak:

 • trudna sytuacja materialna;
 • problemy zdrowotne;
 • trudy samotnego wychowywania dziecka;
 • problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia;
 • niskie dochody;
 • przemoc w rodzinie - jeżeli do niej dochodzi;
 • wysokie koszty utrzymania mieszkania;
 • wysokie zarobki pozwanego.

Wykorzystane argumenty należy poprzeć dowodami w postaci załączników do pozwu!

Jak długo czeka się na decyzję?

Czas trwania spraw o alimenty zależny jest od wielu czynników i może potrwać nawet wiele miesięcy. Warto w takim wypadku już w treści pozwu zawrzeć wniosek o zabezpieczenie alimentów. Dzięki temu jeszcze przed przeprowadzeniem postępowania dowodowego sąd wstępnie oceni, jakie są aktualne potrzeby dziecka i możliwości obojga rodziców oraz wyda postanowienie ustalające wysokość alimentów, które będą wypłacane do momentu zakończenia sprawy.

Do momentu uprawomocnienia się wyroku, powód może skorzystać z możliwości cofnięcia pozwu.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - alimenty na dziecko w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji