Zaświadczenie o rewitalizacji - wniosek [PDF, DOC] wzór 2022

Zaświadczenie o rewitalizacji

Podczas czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości, notariusz może poprosić o zaświadczenie potwierdzające, czy nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym, rewitalizacji lub w tzw. specjalnej strefie rewitalizacji. Dokument można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. 

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych części miasta. Obejmuje ona wprowadzenie takich zmian, które przywrócą życie na najbardziej zniszczonych terenach. Jest to długi proces, a jego powodzenie zależy od członków społeczności lokalnej. Rewitalizacja ma na celu poprawienie poziomu życia mieszkańców. Odbywa się ona według wcześniej ustalonego programu.

Czym jest obszar rewitalizacji?

Obszar rewitalizacji to całość lub część terenu zdegradowanego, na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska, wpływające na rozwój lokalny. Krótko mówiąc, jest to teren, na którym odbywa się, lub będzie odbywała się rewitalizacja. Obszar ten nie może zajmować powierzchni większej niż 20% całej gminy lub być zamieszkany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Może być on także podzielony na podobszary. 

Obszar rewitalizacji wyznaczany jest w drodze uchwały podjętej przez radę gminy na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Czym jest specjalna strefa rewitalizacji?

Specjalna strefa rewitalizacji wyznaczana jest w celu szybszej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Może zostać utworzona wyłącznie na części lub całości obszaru rewitalizacji. Na jednym obszarze dopuszczalne jest utworzenie kilku stref. Specjalna Strefa Rewitalizacji może zostać powołana na okres nie dłuższy niż 10 lat. Ustanowienie strefy umożliwia stosowanie specjalnych rozwiązań prawnych, które mają zachęcić przedsiębiorców do zaangażowania się w proces rewitalizacji. Są to m.in. dotacje, prawo pierwokupu i uprzywilejowanie społecznego budownictwa czynszowego.


Gdzie sprawdzić mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji?

Mapę obszaru objętego rewitalizacją można sprawdzić bez wychodzenia z domu, korzystając z Internetu. Większość gmin udostępnia na swoich stronach internetowych interaktywne mapy, na których można dokładnie sprawdzić, jakie tereny zostały objęte rewitalizacją. Jeżeli na stronie instytucji nie umieszczono żadnej mapy, warto skontaktować się z urzędem i poprosić o możliwość zapoznania się z planem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji w PDF i DOC

Przygotowaliśmy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji. W razie problemów z wypełnieniem, warto, skorzystać z wypełnionego wzoru.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji  - PDF i DOCWzór jak wypełnić zaświadczenie o rewitalizacji
 
 
 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji?

Wniosek o zaświadczenie objęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji, można złożyć:

  • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy → skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź dane teleadresowe, 
  • listownie, wysyłając odpowiednie dokumenty na adres urzędu,
  • przez Internet, za pośrednictwem platformy ePUAP → wymagany Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o rewitalizacji? 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji wynosi 17 zł. Można ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem, na konto bankowe instytucji. 

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia o rewitalizacji?

Na wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji czeka się do 7 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie o rewitalizacji w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości